WYBORY DO RADY NAUKOWEJ NIGRiR

Opublikowano 1 czerwca 2017, 01:47

Szanowni Państwo,

Komisja Wyborcza do Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji realizując zadania wynikające z Zarządzenia Dyrektora Instytutu nr 6/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r., poniżej przedstawia tryb oraz kalendarz czynności wyborczych:

 

Zgodnie z § 5 Regulaminu Wyborów liczba członków Rady Naukowej wynosi 30 osób.
Podział mandatów dla poszczególnych grup (§ 5 ust 2) przedstawia się następująco:
1.      Pracownicy naukowi Instytutu posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej – 9 mandatów;
2.      Pracownicy naukowi nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz pracownicy badawczo-techniczni – 3 mandaty.
3.      Osoby spoza Instytutu, powoływane przez ministra właściwego ds. zdrowia, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora Instytutu – 18 mandatów.
Ad. 1. Pracownicy Instytutu wybierają członków Rady Naukowej spośród pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy – łącznie 9 mandatów;
Ad. 2. Liczba pracowników naukowych nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, którzy zadeklarowali zgodę na kandydowanie jest równa liczbie mandatów, stąd nie przeprowadza się wyborów w tej grupie pracowników.

Termin wyborów dla całego Instytutu został ustalony na dzień 8 czerwca 2017 roku.
 
Komisja Wyborcza przedstawia w załączeniu listę kandydatów w grupie pracowników określonych w pkt. 1. – załącznik nr 1 oraz pkt. 2 – załącznik nr 2, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Naukowej. Listy zostaną zamieszczone również na tablicy ogłoszeń Sekretariatu Naukowego oraz na stronie internetowej Instytutu.
Dokładne godziny wyborów w poszczególnych jednostkach Instytutu przedstawiono w załączniku nr 3 – harmonogram głosowania.
W dniu wyborów każdy głosujący otrzyma jedną kartę wyborczą, na której umieszczone będą w kolejności alfabetycznej nazwiska kandydatów – pracowników naukowych – o których mowa w pkt. 1.
Wyborca na karcie do głosowania pozostawia wybranych przez siebie kandydatów na członków Rady Naukowej, w liczbie nie większej niż 9, pozostałe nazwiska wyborca skreśla.

Uprawnienie do głosowania są wszyscy pracownicy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Pracownikiem w myśl przepisów prawa pracy jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 k.p.). Pracownikiem w rozumieniu tego przepisu nie jest osoba, która wykonuje określone czynności na rzecz innej osoby na innych podstawach niż tutaj wymienione (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna).
Uprzejmie prosimy o zapoznanie podległych pracowników z powyższymi ustaleniami oraz apelujemy o ścisłą współpracę z Komisją Wyborczą w celu sprawnego i terminowego przeprowadzenia wyborów.
Przewodniczący Komisji Wyborczej

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski

 
 

Pliki do pobrania:

  1. Zalacznik nr 1
  2. Zalacznik nr 2
  3. Zalacznik nr 3
  4. Zarzadzenie_DN_6_2017_glosowanie_RN