Modernizacja pomieszczeń na potrzeby centralnego i bloku operacyjnego (CBO) z częścią anestezjologiczną i sterylizacją dla CBO oraz Kliniki Reumoortopedii – Etap I

Projekt pn.: ”Modernizacja pomieszczeń na potrzeby centralnego i bloku operacyjnego (CBO) z częścią anestezjologiczną i sterylizacją dla CBO oraz Kliniki Reumoortopedii – Etap I”.

 

Projekt realizowany w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,     Działanie 9.2 Infrastruktura ponad regionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Numer projektu: POIS.09.02.00-00-0162/19
Celem głównym projektu jest poprawa jakości, dostępności do świadczeń na poziomie aktualnych standardów medycznych i przepisów prawa.
Realizacja powyższego zostanie osiągnięta poprzez realizację celów szczegółowych tj. :

  • zapewnienie praw pacjenta w szczególności w zakresie zagwarantowania prawa do świadczeń usług zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej;
  • kompleksowość i ciągłość opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w jednej lokalizacji (świadczenia od momentu przyjęcia i zakwalifikowania pacjenta poprzez leczenie, zabiegi operacyjne i rehabilitację będą się odbywały w jednym podmiocie, co podniesie poziom udzielanych świadczeń z zakresu operacyjnego leczenia chorych reumatycznych oraz skróci ich czas)
  • poprawę warunków pobytu pacjentów w szczególności w zakresie warunków pobytu i bezpieczeństwa zdrowotnego, stworzenia warunków gwarantujących poszanowanie intymności i godności pacjenta;
  • poprawę ergonomii pracy oraz jej efektywności dzięki wyposażeniu bloku operacyjnego w najnowocześniejszy sprzęt.

Głównymi beneficjentami projektu będą:

  • mieszkańcy województwa mazowieckiego,
  • osoby przyjezdne przebywające na terenie m.st. Warszawa,
  • wszyscy pacjenci z terenu innych województw, a także innych państw potrzebujący specjalistycznej pomocy w zakresie reumatologii.

Bezpośrednimi odbiorcami powstałej infrastruktury będą pacjenci korzystający z usług Kliniki Reumoortopedii zlokalizowanej w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  w Warszawie.

Projekt realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego, w Mieście Stołecznym Warszawa. Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji jest wiodącą placówka kliniczną prowadzącą unikalną w skali całego kraju diagnostykę, terapię oraz zabiegi w zakresie schorzeń narządu ruchu u pacjentów obciążonych schorzeniami na podłożu reumatycznym. Nowoczesna medycyna wymaga, oprócz znakomitej kadry, stanowiącej w dużej mierze o unikalności Instytutu, możliwość dokonywania zabiegów operacyjnych w warunkach pozwalających na zachowanie najlepszych standardów medycznych.

W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane pomieszczenia z przeznaczeniem na nowoczesny blok operacyjny wraz ze sterylizacją, co korzystnie wpłynie na poprawę jakości wykonywanych świadczeń medycznych, a także pomoże zmniejszyć częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych związanych z wykonywanymi usługami medycznymi. Wprowadzenie do struktury  Bloku Operacyjnego z częścią  anestezjologiczną i Centralną Sterylizacją niezbędnych pomieszczeń takich jak: śluzy, magazyny, ich podział na strefę czystą i brudną, zastosowanie urządzeń do dekontaminacji oraz właściwy układ tych pomieszczeń może wpłynąć na bezpieczeństwo epidemiologiczne. W skład bloku wejdą dwie sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania lekarzy, pomieszczenia wypoczynkowe lekarzy i pielęgniarek oraz sala wybudzeń. W ramach projektu zakupiony zostanie również sprzęt ora wyposażenie medyczne i niemedyczne, które podobnie jak modernizacja pomieszczeń (tzw. część budowlana) przyczyni się do realizacji celu głównego projektu, tj. poprawy jakości i dostępności do świadczeń na poziomie aktualnych standardów medycznych i przepisów prawa.

Wdrożenie projektu przyniesie również szereg korzyści mających wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu – Instytut stanie się atrakcyjnym podmiotem świadczenia usług medycznych. Inwestycja przyczyni się znacząco do zniwelowania różnic w dostępie do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, co ma istotne znaczenie w kontekście rozwoju społeczno–gospodarczego kraju. Powyższe niewątpliwie przełoży się na poprawę efektów zdrowotnych uzyskanych w populacji pacjentów zarówno województwa jak i kraju, co pozytywnie będzie oddziaływać na rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Produkty i rezultaty projektu są skierowane do każdego pacjenta, bez względu na wiek, płeć, rasę, pochodzenie czy niepełnosprawność. Zmodernizowana infrastruktura Bloku Operacyjnego będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wskaźników Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego na poziomie celu Zwiększenie dobrobytu, priorytet – Poprawa i promowanie zdrowia ludzkiego,  z uwzględnieniem aspektów społecznych tej kwestii. Projekt przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o których mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach jednego z obszarów priorytetowych: Health.

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 12 196 272,74 PLN
  • Data podpisania Umowy: 26.08.2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w POIS.

W zakresie realizowanych przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby centralnego i bloku operacyjnego (CBO) z częścią anestezjologiczną i sterylizacją dla CBO oraz Kliniki Reumoortopedii – Etap I” Instytucja Zarządzająca wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.  Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci