Projekt ”Modernizacja pomieszczeń na potrzeby centralnego i bloku operacyjnego (CBO) z częścią anestezjologiczną i sterylizacją dla CBO oraz Kliniki Reumoortopedii – Etap I” w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
26 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa o dofinasowanie dla projektu nr POIS.09.02.00-00-0162/19 pn.” Modernizacja pomieszczeń na potrzeby centralnego i bloku operacyjnego (CBO) z częścią anestezjologiczną i sterylizacją dla CBO oraz Kliniki Reumoortopedii – Etap I” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponad regionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości, dostępności do świadczeń na poziomie aktualnych standardów medycznych i przepisów prawa.
Realizacja powyższego zostanie osiągnięta poprzez realizację celów szczegółowych tj. :
– zapewnienie praw pacjenta w szczególności w zakresie zagwarantowania prawa do świadczeń usług zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, kompleksowej opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w jednej lokalizacji.
– poprawę warunków pobytu pacjentów w szczególności w zakresie warunków pobytu i bezpieczeństwa zdrowotnego , stworzenia warunków gwarantujących poszanowanie intymności i godności pacjenta.
W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane pomieszczenia z przeznaczeniem na nowoczesny blok operacyjny wraz ze sterylizacją na poziomie aktualnych standardów medycznych i przepisów prawa
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 11 090 288,54 zł PLN

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w POIS.
W zakresie realizowanych przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby centralnego i bloku operacyjnego (CBO) z częścią anestezjologiczną i sterylizacją dla CBO oraz Kliniki Reumoortopedii – Etap I” Instytucja Zarządzająca wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: nadużycia .POIS@mir.pois.gov.pl lub specjalnego formularza , zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej : http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.