Skargi i wnioski

PEŁNOMOCNIK DS. PACJENTA

 

Informujemy, że na terenie Narodowego  Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie funkcjonuje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, którego zadaniem jest stworzenie niezbędnych warunków dla realizacji praw pacjentów.

Każdy Pacjent mający wątpliwości lub obawy czy jego prawa są przestrzegane, potrzebujący wsparcia i pomocy

przy ich egzekwowaniu może skorzystać z pomocy Pełnomocnika ds Praw Pacjenta.

 

 

Sylwia Pikalska

Dyżury telefoniczne:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:05

+48 690 000 689

Skargi, wnioski i pochwały można składać na kilka sposobów:

  • pisemnie przesłać na adres Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa z dopiskiem Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta.
  • osobiście we wtorki i czwartki w godzinach 10:00 – 12:00 w gabinecie 104B
  • telefonicznie +48 690 000 689
  • pocztą elektroniczną na adres pelnomocnik.pp@spartanska.pl

 

 

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Bezpłatna Infolinia: 800 190 590 czynna od poniedziałku do piątku 9:00 – 15: 00

Rzecznik Praw Pacjenta

Pan Bartłomiej Chmielowiec

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Sekretariat: tel. (22) 532 82 50, fax (22) 532 82 30

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl;

3.Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy. W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4.Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

5.Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;

2.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3.Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;

5.Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe