POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 czerwca 2019 r., otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie medycyna (pobierz plik).

Postępowania habilitacyjne będą prowadzone zgodnie z nowymi zasadami wprowadzonymi Ustawą (Ustawa 2.0 – Dział V, Rozdział 3. Stopień doktora habilitowanego, art. 218-226).

 

Dokumenty MNiSW:

 

Dokumenty wewnętrzne opisujące nowe zasady:

  • Szczegółowa procedura otwierania i prowadzenia postępowań habilitacyjnych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher (NIGRiR) w opracowaniu.