Postępowanie doktorskie

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

Nowe zasady prowadzenia postępowań ws. nadawania stopnia doktora

Ustawa „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce” wprowadza istotne zmiany dotyczące wszczęcia i prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, które zastąpiło dotychczasowe przewody doktorskie. Kształcenie doktorantów zgodnie z przyjętymi w Konstytucji dla Nauki nowymi zasadami nastąpi od 1 października 2019 r. Ministerstwo wyznaczyło okres przejściowy dla postępowań doktorskich w toku oraz zagwarantowało czas na dostosowanie Instytutów do nowych warunków Ustawy. Została określona przerwa w procedowaniu, na czas przygotowania dokumentów przez ośrodki badawcze (pobierz plik – minimalne kryteria do wszczęcia postępowania doktorskiego w NIGRiR)

 

OKRES PRZEJŚCIOWY 1.10.2018-30.04.2019

Zgodnie z artykułem 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – nadanie stopnia doktora w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji wszczęte między 1 października 2018r.,a 30 kwietnia 2019 r. prowadzone jest na podstawie dotychczasowych przepisów  oraz szczegółowej procedury NIGRiR (pobierz plik) .

Doktoranci z tej grupy będą mieli czas do 31 grudnia 2021 roku aby zakończyć postępowanie doktorskie, a do 31 grudnia 2023 roku muszą zakończyć studia doktoranckie.

 

 

PRZERWA W PROCEDOWANIU 1.05.-30.09.2019

Okresie od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 jest czasem dostosowania Instytutów badawczych do nowych założeń reformy. W tym okresie nie rozpoczyna się nowych postępowań ws. nadania stopnia doktora.

 

NOWY TRYB POSTĘPOWANIA OD 1.10.2019

Od tej daty rozpoczyna się kształcenie doktorantów na nowych zasadach. Kompetencje w zakresie nadawania stopni naukowych otrzyma powołana w NIGRiR Rada Naukowa, której podlegają wszystkie etapy postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. ( ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz postanowienia ujęte w uchwale Rady Naukowej dotyczącej zasad prowadzenia postępowań ws. nadania stopnia doktora na dzień 1.10.2019).

 

 

Dokumenty MNiSW/MEIN: