Przewodnicząca komitetu:  

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. nadzw. NIGRiR

 

Z-ca Przewodniczącej :

mgr farm. Joanna Stępień-Jurkowska, Kierownik Apteki

 

Członkowie komitetu:

lek. Barbara Skrobot, Kierownik zespołu kontroli zakażeń

 

Przedstawiciele Klinik – Członkowie:

dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw. NIGRiR, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej;

dr hab. n. med. Robert Gasik, prof. nadzw. NIGRiR, Klinika i Poliklinika Neuroortopedii;

prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Klinika i Poliklinika Geriatrii;

dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat, Klinika i Poliklinika Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii;

dr n. med. Iwona Słowińska, Klinika i Poliklinika Reumoortopedii;

dr n. med. Piotr Gietka, Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego;

lek. Maria Maślińska, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów,

 

Zakres zadań powołanego komitetu:

 1. opracowanie Receptariusza Szpitalnego;
 2. okresowa analiza i aktualizacja Receptariusza Szpitalnego, nie rzadziej niż raz w roku;
 3. opiniowanie wniosków lekarzy dotyczących wpisania i skreślenia leków  z Receptariusza Szpitalnego;
 4. uaktualnianie procedur i instrukcji aptecznych oraz nadzorowanie ich stosowania, m. in.:
  a) zasady stosowania leków spoza receptariusza,
  b) zasady pozyskiwania leków w trybie nagłym;
 5. okresowa analiza efektów niepożądanych leków, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy;
 6. wdrożenie i nadzorowanie racjonalnej polityki antybiotykowej:
  a) określanie szpitalnej listy antybiotyków, trybu ich zamawiania i zasad stosowania,
  b) monitorowanie ilości i poprawności zlecania antybiotyków (w szczególności identyfikacja nieracjonalnego i błędnego stosowania antybiotyków),
  c) opracowanie i wdrożenie procedury profilaktyki infekcji miejsca operowanego,
  d) przedstawianie wniosków z programu racjonalnej polityki antybiotykowej nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
  e) prowadzenie regularnych szkoleń dla personelu medycznego z zasad antybiotykoterapii;

Spotkania Komitetu Terapeutycznego odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Spotkania Komitetu Terapeutycznego są protokołowane. Dokumentacja z działalności Komitetu przechowywana jest u Przewodniczącego Komitetu.

 

Sekretariat Komitetu terapeutycznego
e-mail: dyrektor.kliniczny@spartanska.pl
tel. (+48)22844-30-82