dla Pacjentów

Podczas leczenia pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu i możliwościach leczenia. Pacjent, w tym małoletni lub jego przedstawiciel ustawowy, ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dostęp do własnej dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi również po zakończeniu leczenia. Pacjent, przy przyjęciu do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji powinien wskazać osobę, która może być informowana o jego stanie zdrowia oraz osobę, która ma prawo w przypadku śmierci pacjenta do uzyskania kopii dokumentacji medycznej. Dokumentację medyczną można udostępnić wyłącznie pacjentowi oraz tej osobie, której nazwisko pacjent zgłosił do dokumentacji w momencie przyjęcia do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. na podstawie art. 26-29 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

W sprawach dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej należy kontaktować się z sekretariatem kliniki, w której pacjent był leczony. Informacje o opłatach za udostępnianie dokumentacji medycznej zawarte są w Zarządzeniu nr 20/2013 Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie z dnia 1 października 2013 roku w sprawie opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

  • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej z Kliniki (pobierz)
  • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej z Archiwum (pobierz)
  • Upoważnienie osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej (pobierz)
  • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej (pobierz)
  • Zarządzenie nr 20/2013 Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie z dnia 1 października 2013 roku w sprawie opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej (pobierz plik, PDF 0,2 MB)
  • Komunikat – odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie (pobierz plik PDF 0,5 MB)

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej z poradni można również złożyć drogą elektroniczną. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres odpowiadający komórce, której zapotrzebowanie dotyczy:

Zespół Poradni poradnia@spartanska.pl
Zakład Radiologii zaklad.radiologii@spartanska.pl
Klinika i Poliklinika Geriatrii klinika.geriatrii@spartanska.pl
Klinika i Poliklinika Wieku Rozwojowego klinika.pediatrii@spartanska.pl
Klinika i Poliklinika Reumatologii klinika.reumatologii@spartanska.pl
Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej klinika.chorobtkanki@spartanska.pl
Klinika i Poliklinika Reumoortopedii klinika.reumoortopedii@spartanska.pl
Klinika i Poliklinika Neuroortopedii  i Neurologii klinika.neuroortopedii@spartanska.pl
Klinika Rehabilitacji klinika.rehabilitacji@spartanska.pl
Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów klinika.zapaleniastawow@spartanska.pl
Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej klinika.rehabilitacjikardiologicznej@spartanska.pl

W przypadku wysyłania kserokopii dokumentacji medycznej drogą tradycyjną (pocztową) należy:
* opłatę za kopie dokumentacji oraz doliczoną do rachunku opłatę pocztową zgodną z obowiązującą taryfą (informacja udzielona przez pracownika), przelać na konto szpitala: Alior Bank SA
37 2490 0005 0000 4530 4468 0720

* potwierdzenie zapłaty (np. plik PDF wygenerowany z konta bankowego) przesłać na adres: poradnia@spartanska.pl