Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Podczas leczenia pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu i możliwościach leczenia. Pacjent, w tym małoletni lub jego przedstawiciel ustawowy, ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dostęp do własnej dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi również po zakończeniu leczenia. Pacjent, przy przyjęciu do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji powinien wskazać osobę, która może być informowana o jego stanie zdrowia oraz osobę, która ma prawo w przypadku śmierci pacjenta do uzyskania kopii dokumentacji medycznej. Dokumentację medyczną można udostępnić wyłącznie pacjentowi oraz tej osobie, której nazwisko pacjent zgłosił do dokumentacji w momencie przyjęcia do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. na podstawie art. 26-29 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

W sprawach dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej należy kontaktować się z odpowiednim pionem medycznym, w której pacjent był leczony. Informacje o opłatach za udostępnianie dokumentacji medycznej zawarte są w: *Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.).

  • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej z (pobierz)
  • Upoważnienie osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej (pobierz)
  • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej (pobierz)
  • Komunikat – odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie (pobierz plik PDF 0,5 MB)

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można również złożyć drogą elektroniczną. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres komórki, której zapotrzebowanie dotyczy:

Zespół Poradni poradnia@spartanska.pl
Zakład Radiologii zaklad.radiologii@spartanska.pl
Klinika i Poliklinika Geriatrii klinika.geriatrii@spartanska.pl
Klinika i Poliklinika Wieku Rozwojowego klinika.pediatrii@spartanska.pl
Klinika i Poliklinika Reumatologii klinika.reumatologii@spartanska.pl
Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej klinika.chorobtkanki@spartanska.pl
Klinika i Poliklinika Reumoortopedii klinika.reumoortopedii@spartanska.pl
Klinika i Poliklinika Neuroortopedii  i Neurologii klinika.neuroortopedii@spartanska.pl
Klinika Rehabilitacji klinika.rehabilitacji@spartanska.pl
Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów klinika.zapaleniastawow@spartanska.pl
Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej klinika.rehabilitacjikardiologicznej@spartanska.pl

W przypadku wysyłania kserokopii dokumentacji medycznej drogą tradycyjną (pocztową) należy:
* opłatę za kopie dokumentacji oraz doliczoną do rachunku opłatę pocztową zgodną z obowiązującą taryfą (informacja udzielona przez pracownika), przelać na konto szpitala:

Alior Bank SA
37 2490 0005 0000 4530 4468 0720

* potwierdzenie zapłaty (wygenerowany z konta bankowego) przesłać na adres w/w.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl;

3.Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy. W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4.Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

5.Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;

2.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3.Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;

5.Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe