Kształcenie przeddyplomowe, podyplomowe. Staże i praktyki

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w szerokim zakresie kształci przyszłe i obecne kadry medyczne. Działania dydaktyczne od zawsze leżały w obszarze zainteresowań naszej placówki za względu na prestiż i rolę Instytutu w tworzeniu standardów edukacyjnych w medycynie, szczególnie w dziedzinie reumatologii.

 

Edukacja przeddyplomowa

W ramach kształcenia przeddyplomowego Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów warszawskich uczelni medycznych – Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Rehabilitacji.
Organizujemy różnorodne zajęcia w zakresie reumatologii, geriatrii, rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapii w reumatologii i geriatrii dla studentów kierunku lekarskiego, a także studentów kierunków fizjoterapia oraz pielęgniarstwo.
W roku akademickim 2018/2019 w Instytucie kształciło się ok. 1300 studentów różnych uczelni.

W 2017 r. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji podjął współpracę z Uczelnią Łazarskiego oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Realizacja zajęć dydaktycznych dla studentów tych uczelni nastąpi w najbliższych latach.

Studenci  uczelni medycznych mogą realizować w Instytucie praktyki wakacyjne obowiązkowe w toku nauczania oraz inne praktyki zawodowe, także na zasadach wolontariatu.

W Instytucie działa Studenckie Koło Naukowe Geriatricus, którego spotkania poświęcone są tematom naukowym z zakresu wielkich problemów geriatrycznych.

 

Edukacja podyplomowa

W ramach kształcenia podyplomowego Instytut prowadzi różne formy szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.

Jesteśmy jednostką akredytowaną do prowadzenia specjalizacji w następujących dziedzinach:

  • choroby wewnętrzne
  • reumatologia
  • geriatria
  • ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • rehabilitacja medyczna
  • radiologia i diagnostyka obrazowa.

Łącznie dysponujemy ok. 100 miejscami specjalizacyjnymi. W Instytucie kształci się wielu lekarzy rezydentów.

Lekarze różnych specjalności mogą realizować w klinikach i zakładach Instytutu staże kierunkowe w zakresie reumatologii, reumoortopedii, geriatrii, rehabilitacji czy radiologii obowiązkowe w procesie kształcenia specjalizacyjnego.

Instytut od kilkudziesięciu lat prowadzi także kursy specjalizacyjne dla lekarzy realizowane we współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Od 2016 r. uczestniczymy w szerokim projekcie CMKP z dofinansowaniem unijnym pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” skierowanym do lekarzy różnych specjalności realizujących kursy obowiązkowe w ramach specjalizacji. Aby zapewnić wysoki poziom kształcenia, w przygotowaniu i realizacji kursów w szerokim zakresie bierze udział kadra medyczna Instytutu oraz wykładowcy zapraszani z wiodących ośrodków klinicznych w kraju.

W latach 2017-2018 na 39 kursach szkoliliśmy ponad 700 osób.

W Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji odbywa się ponadto dwa razy w roku państwowy ustny egzamin specjalizacyjny z reumatologii. W Komisji Egzaminacyjnej powoływanej przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii we współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych zasiadają profesorowie Instytutu.

Instytut jest także jednostką akredytowaną do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.

Ważne strony:

    • Wyszukiwarka jednostek akredytowanych dostępna na stronie internetowej CMKP (otwórz)

 

 

  • Szczegółowe informacje na temat zasad odbywania szkolenia specjalizacyjnego można znaleźć na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (otwórz)

Kontakt:

Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki

tel. (22) 670-92-61

dydaktyka@spartanska.pl