Dla recenzentów

Opublikowano 16 stycznia 2023, 02:59

 

Recenzowanie prac online


 

 

Recenzenci czasopisma Reumatologia

 

Lista Recenzentów w roku 2022 (pdf)

Lista Recenzentów w roku 2018 (pdf)

Lista Recenzentów w roku 2021 (pdf)

Lista Recenzentów w roku 2017 (pdf)

Lista Recenzentów w roku 2020 (pdf)

Lista Recenzentów w roku 2016 (pdf)

Lista Recenzentów w roku 2019 (pdf)

Lista Recenzentów w roku 2015 (pdf)

 

Panel Redakcyjny: https://www.editorialsystem.com/reum

 


Zasady recenzowania prac

 

Prace nadesłane do redakcji podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzenta, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Recenzent jest osobą, której kompetencje w danej dziedzinie poświadczone są dorobkiem naukowym. Jest niezależny od autora recenzowanej pracy i nie pozostaje w zależności z redakcją czasopisma.

 

Recenzent może odmówić sporządzenia recenzji jeśli:

  • tematyka artykułu w jego ocenie wykracza poza jego wiedzę merytoryczną,
  • nie dysponuje czasem potrzebnym do sporządzenia recenzji,
  • występuje konflikt interesów z redakcją czasopisma lub autorem recenzowanej pracy.

 

Recenzja powinna zawierać:

  • konkluzję całościowej oceny pracy,
  • ocenę merytoryczną pracy,
  • zasadność podjęcia tematu pracy,
  • ocenę poprawności zastosowanych metod statystycznych, uwagi końcowe.

Zalecenia recenzentów są przedstawione autorowi w postaci pisemnej. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności.