Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Biologii Molekularnej

 

Kierownik Zakładu

dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR (pobierz plik)

e-mail: agnieszka.paradowska-gorycka@spartanska.pl

 

Z-ca Kierownika Zakładu:

dr n. med. Anna Wajda (adiunkt) (pobierz plik)

e-mail: anna.wajda@spartanska.pl

 

Zespół:

dr hab. n. med. Piotr Piotrowski (prac. naukowy) (pobierz plik)

dr n. med. Barbara Stypińska (prac. naukowy) (pobierz plik)

mgr inż. Ewa Dudek (pobierz plik)

mgr inż. Tomasz Kmiołek (pobierz plik)

dr n. med. Ewa Modzelewska (pobierz plik)

mgr inż. Diana Bogucka (pobierz plik)

mgr Gabriela Filipowicz (pobierz plik)

mgr inż. Adam Ejma-Multański (pobierz plik)

mgr Yana Kaliberda (pobierz plik)

 

Główne zadania i kierunki działalności:

1. Prace naukowo-badawcze nad procesem przewlekłego zapalenia oraz procesmi włóknienia.

2. Badania molekularne przewlekłych chorób reumatycznych:

 • analiza ekspresji genów
 • analiza polimorfizmów
 • wpływ wariantów genetycznych czynników transkrypcyjnych i cytokin na patogenezę i asocjacje z przebiegiem choroby
 • epigenetyczne mechanizmy wpływające na patogenezę i asocjacje z przebiegiem choroby
 • badania interakcji miRNA: mRNA
 • badanie modulowania równowagi/różnicowania liczby komórek T

3. Medycyna spersonalizowana – pogłębianie wiedzy na temat bezpiecznej i skutecznej terapii w oparciu o podłoże genetyczne i epigenetyczne, a w konsekwencji opracowanie nowych strategii terapeutycznych dla pacjentów z lekoopornością / innymi efektami ubocznymi.

4. Molekularne mechanizmy procesu starzenia:

 • badania na mięśniach szkieletowych – analiza profilu ekspresji genów, ekspresji miRNA
 • badania telomerów
 • badanie molekularnych aspektów fizjologii komórek mięśniowych
 • badanie czynników genetycznych i epigenetycznych
 • analiza procesów oksydacyjnych w komórkach

5. Molekularne mechanizmy związane z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego

 • opracowanie metody diagnozowania sarkopenii na podstawie wyników genetycznych i epigenetycznych, testów czynnościowych i oceny morfologicznej starzejących się mięśni prążkowanych w przebiegu sarkopenii
 • analizy przesiewowe w celu wykrycia mikroRNA związanych z sarkopenią
 • profil cytokinowy u pacjentów z zespołem kruchości oraz sarkopenią
 • opracowanie metody diagnozowania sarkopenii na podstawie wyników genetycznych i epigenetycznych, testów czynnościowych przeprowadzonych we krwi w przebiegu sarkopenii
 • poszukiwanie biomarkerów molekularnych różnicujących sarkopenię i zespół kruchości
 • rola białka FAM210 w fizjologii mięśni i patogenezie sarkopenii

 
Techniki badawcze oraz aparatura specjalistyczna:

1. Analiza ekspresji genów (nCounter Dx Analysis System firmy Nanostring, QuantStudio 5, QuantStudio 1, droplet digital PCR (ddPCR)

2. Sekwencjonowanie i analiza wariantów genetycznych (QuantStudio 5, QuantStudio 1, droplet digital PCR (ddPCR), MySeq)

3. Techniki immunochemiczne: ELISA, Western blotting, cytometria przepływowa (VARIOSKAN LUX, IBRIGHT CL1500 Imaging System, FACSCelesta)

4. Oznaczanie białek oraz aktywności enzymatycznej i kinetyki reakcji (FLOID Cell imaging station, VARIOSKAN LUX)

5. System do transfekcji komórek (Neon System)

6. Aparatura pomocnicza: Denovix, Denovix, Agilent

Unikatowa aparatura: nCounter Dx Analysis System firmy Nanostring
 

Doktoraty, habilitacje, profesury:

 • doktoraty – 11
 • habilitacje – 2
 • tytuły profesorskie – 1

 
W ciągu ostatnich 5 lat realizowaliśmy 7 projektów naukowych oraz 5 projektów komercyjnych.
 

Współpraca krajowa i zagraniczna

Zakład Biologii Molekularnej NIGRiR współpracuje naukowo z poniższymi jednostkami:

1. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej I Geriatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

3. Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

4. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik;

5. Narodowy Instytut Leków;

6. Zakład Histologii i Biologii Rozwoju, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

7. Katedra i Zakład Fizjologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

8. Pracownia Biobanku, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź;

9. Leibniz Institute for Environmental Medical Research, Dusseldorf, Niemcy

10. Leibniz Research Institute for Environmental Medicine w Düsseldorfie;

11. Experimental and Observational Rheumatology and Rheumatology Unit, Instituto de Investigación Sanitaria – Hospital Clínico Universitario de Santiago, Travesia Choupana sn, 15706, Santiago de Compostela, Spain;

12. Institute of Environmental Medicine – IMM, Karolinska Institute, Stockholm, prof. Johan Frostegard;

13. Dept. of Experimental Medicine Systems Biology Group, University La Sapienza, Roma, Italy;

14. Thalassemia and Hemoglobinopathy Research Center, Health Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

 

Kontakt

Zakład Biologii Molekularnej

ul. Spartańska 1

02-637 Warszawa

tel. +48 22 670 93 91/92/93

e-mail: zaklad.biochemii@spartanska.pl