Projekty w trakcie realizacji

Zadania badawcze NIGRiR na lata 2018 – 2020

Projekty krajowe

 • Analiza wewnątrzkomórkowych i wolno-krążących microRNA związanych z równowaga komórek Treg i Th17 u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) [dr Agnieszka Paradowska-Gorycka]. Finansowany przez NCN.
 • Charakterystyka funkcjonalna mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej od chorych na choroby reumatyczne w aspekcie ich użycia terapeutycznego. Finansowany przez NCN.
 • Ekspresja genów kodujących oksydazę NADPH w komórkach krwi obwodowej u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych inhibitorami TNF alfa, i jej wpływ na aktywność interferonów typu I, obraz kliniczny i odpowiedź na leczenie. Finansowany przez NCN.
 • Genetyczne i epigenetyczne różnice w szlaku sygnalizacyjnym U1/ RNP/TLRs/IFN w patogenezie i obrazie klinicznym mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD) [dr Agnieszka Paradowska-Gorycka]. Finansowany przez Fundację Polpharmy.
 • Globalna analiza miRNA w monocytach od pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i twardziną układową [dr Marzena Ciechomska]. Finansowany przez NCN.
 • Parametry immunologiczne i radiologiczne charakteryzujące chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w okresie niezróżnicowanego zapalenia stawów. [prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński]. Finansowany przez NCN.
 • Potencjalne kliniczne zastosowanie metylacji DNA we wczesnej diagnostyce i leczeniu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Finansowany przez NCN.
 • Porównawcza ocena aktywności biologicznej wewnątrzstawowej tkanki tłuszczowej pochodzącej od chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów. [mgr Magdalena Plebańczyk]. Finansowany przez NCN.
 • Udział szpiku kostnego ze szczególnym uwzględnieniem populacji komórek produkujących Il-17 w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów [dr Ewa Helena Kuca-Warnawin]. Finansowany przez NCN.
 • Wpływ mezenchymalnych komórek macierzystych z wewnątrzstawowej tkanki tłuszczowej na stan aktywacji i różnicowanie limfocytów T w reumatoidalnym zapaleniu stawów [dr Urszula Natalia Skalska]. Finansowany przez NCN.

Projekty międzynarodowe

 • Implementing good practices for chronic disease Joint Action Chrodis-Plus Managing Frailty. Zmniejszenie obciążenia chorobami przewlekłymi, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności systemów zdrowotnych i ich zdolności reagowania. Finansowany przez KE.
 • „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby centralnego bloku operacyjnego (CBO) z częścią anestezjologiczną i sterylizacją dla CBO oraz Kliniki Reumoortopedii – Etap I”. Polegajaca na wykonaniu robót budowlano – instalacyjnych w celu dostosowania do wymagań rozporządzenia MZ z dnia 26.06.2012 r., wymagań ppoż oraz obowiązujących standardów opieki nad pacjentami. Finansowany przez KE.
 • Program profilaktyki osteoporozy NIGRiR.Głónym celem projektu jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczacych w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwych ośrodków. Finansowany przez KE.
 • Program profilaktyki RZS NIGRiR.Głównym celem projektu jest pilotażowe wdrożenie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Finansowany przez KE.

Projekty zrealizowane

 • Analiza działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego antagonisty receptora histaminowego H4 w zapalnym bólu nocyceptywnym oraz próba wyjaśnienia jego mechanizmu. [mgr Przemysław Rzodkiewicz]. Finansowany przez NCN.
 • Analiza mutacji i polimorfizmów wybranych genów związanych z funkcjonowaniem komórek Th17 i Treg u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów [dr Agnieszka Paradowska-Gorycka]. Finansowany przez NCN.
 • Immunomodulacyjne właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z wewnątrzstawowej tkanki tłuszczowej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów [dr Urszula Natalia Skalska]. Finansowany przez NCN.
 • Ocena skuteczności metod rehabilitacji w chorobach przewlekłych narządu ruchu w aspekcie przywrócenia zdolności do pracy zawodowej [dr hab. Krystyna Księżopolska-Orłowska]. Finansowany przez NCBiR.
 • Określenie profilu cytokin związanych z zapaleniem stawów w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit.[lek. Joanna Dmowska-Chalaba]. Finansowany przez NCN.
 • Rola tkanki tłuszczowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów [dr hab. Ewa Grażyna Kontny]. Finansowany przez MNiSW.
 • Wpływ limfocytów B na obraz kliniczny pierwotnego zespołu Sjogrena-ocena immunohistochemiczna, serologiczna i profil cytokin regulujących czynność tych komórek. [lek. Maria Kazimiera Maślińska]. Finansowany przez NCN.