Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji nawiązał współpracę z:

 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny , II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

Współpraca dydaktyczna

Jej celem są działania służące:

 • organizowaniu szkoleń i warsztatów mających na celu ustawiczne podnoszenie kwalifikacji personelu partnerskich jednostek,
 • podążaniu za aktualnymi trendami w ramach dyscyplin właściwych dla partnerskich jednostek,
 • podnoszeniu kwalifikacji personelu dydaktycznego,
 • promowaniu nowych technologii edukacyjnych.

Współpraca kliniczna

Jej celem są działania służące:

 • poprawie dobrostanu pacjenta,
 • przygotowywaniu i wdrażaniu rozwiązań służących optymalizacji opieki zdrowotnej,
 • unowocześnieniu oprzyrządowania oraz poprawie jakości pracy personelu medycznego,
 • wymianie doświadczeń i propagowaniu pozytywnego obrazu polskiej medycyny za granicą

Współpraca międzynarodowa 2009 r.

Udział w międzynarodowych projektach naukowych

 • ZAKŁAD  PATOFIZJOLIOGII  I  IMMUNOLOGII
  • Udział w międzynarodowych programach naukowych i Programach Ramowych Unii  Europejskiej w latach 2006-2009
   • Grant finansowany przez Unię Europejską:
    The Sixth Framework Programme: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5. AUTOCURE – Curing autoimmune diseases. A translational approach to autoimmune diseases in the post-genomic era using inflammatory arthritis and myositis as prototype and learning examples.  Number: LSHB-CT-2006-018661.
   • Okres realizacji projektu: lata 2006 -2010.
   • Koordynator Grantu: prof. Lars Klareskog, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
   • Koordynator badań prowadzonych w Polsce – prof.dr hab. Włodzimierz Maśliński
 • KLINIKA REUMATOLOGII  WIEKU ROZWOJOWEGO
  • PRINTO
   • Włochy, opracowanie wg.internetowego kwestionariusza Delphi kryteriów diagnostycznych zespołu MAS.
  • IMACS
   • USA,  opracowanie  kryteriów diagnostycznych różnych postaci zapalenia mięśni.
  • Szpital Uniwersytecki – Ljubljana
   • Słowenia, opracowanie wg.internetowego  kwestionariusza częstości występowania nawracających gorączek w krajach środkowej i wschodniej Europy.
 • ODDZIAŁ DIAGNOSTYKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW
  • Udział w badaniu europejskim AutoCure, koordynator Dr Karim Raza,University of Birmingham
 • ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I SEROLGII
  • Zakład Mikrobiologii i Serologii I.R. bierze udział wraz z 40 laboratoriami krajów  Europy w „Eular Consensus Study Group on Autoantibodies in Rheumatic Diseases  (ECSGARD)”.
  • Zakład Mikrobiologii i Serologii I.R. kontynuuje nawiązaną w 1994r., a przedłużoną z dniem 01.01.2007r., współpracę z Instytutem Reumatologii w Moskwie na temat „Patogeneza i objawy kliniczne zespołu antyfosfolipidowego – badania kliniczne i immunologiczne pacjentów z SLE, PAPS i SAPS”.
   Czas trwania umowy: 2007-2009
   Wyniki współpracy:
   Badania w roku 2009 koncentrowały się nad korelacją parametrów klinicznych i serologicznych w zespole antyfosfolipidowym (ZAF) (zakrzepice, poronienia, livedo reticularis czy kojarzonych z ZAF objawów, jak np.: obecność płytki miażdżycowej, zawałów, nadciśnienia tętniczego). Analiza danych wskazuje na podwyższenie częstości występowania ww. parametrów klinicznych ZAF w grupie chorych z obecnością markerów serologicznych SLE oraz przeciwciał  anty-nukleosomy, anty-rib P czy anty-PCNA.
   Sprawdzana jest także korelacja występowania w obrazie ANA tzw. komórek pyknotycznych z obecnością przeciwciał dla nukleosomów. Dane uzyskane na większej niż w 2008 r. grupie surowic (SLE, SAPS i PAPS) wskazują na ścisłą korelację tych dwu ww. parametrów (w grupie surowic z występującymi komórkami pyknotycznymi częstość występowania przeciwciał dla NuHi wynosi ponad 50% dla grupy SLE, około 50% dla grupy SAPS i tylko 33% dla grupy PAPS). Na współzależność obu tych parametrów wskazuje fakt wysokiego odsetka współwystępowania tych parametrów (przeciwciała anty-NuHi i obecność komórek pyknotycznych) w surowicach poszczególnych grup chorych (SLE 100% współwystępowania, w SAPS około 60% współwystępowania i niższy, bo około 33% w PAPS). Badania będą kontynuowane, ponieważ faktyczne występowanie przeciwciał dla nukleosomów (anty-NuHi) może być związane z zaburzeniami apoptotycznej drogi eliminacji komórek i cięższymi przebiegami klinicznymi.
  • Z dniem 1.01.2004 r. Zakład Mikrobiologii i Serologii I.R. nawiązał współpracę z Kliniką i Katedrą Immunologii i Alergologii Państwowego Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego w Lwowie, Ukraina na temat „Pierwotne i wtórne układowe zapalenia naczyń – ANA, ANCA, aPL-e oraz korelacje laboratoryjno-kliniczno-morfologiczne”
   Czas trwania umowy: 2004-2009
   Wymiana pracowników naukowych
   Doc. dr hab. med. Anna Hawryluk Kliniki i Katedry Immunologii i Alergologii Państwowego Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego – pobyt:
   maj 2009 r. – 4 dni
   Wyniki współpracy:
   Kontynuowano badania nad prawdopodobnymi patomechanizmami występującymi w RZS, gdzie wg wielu autorów mamy do czynienia z zahamowaniem apoptozy i stąd próba porównania klasycznych markerów serologicznych RZS z metodą oceny indukowanej lektynami aglutynacji limfocytów (jako wskaźnika apoptozy).
   Stwierdzono, że przyjęty algorytm badania wskaźników immunologicznych u pacjentów z RZS, w tym także oznaczania autoprzeciwciał, jest niewystarczający. Natomiast analiza stanu aktywacji limfocytów mierzony poprzez analizę markerów aktywacji limfocytów (jak np. CD 22, 25 i 95) dodatnio koreluje z indukowaną lektynami aglutynacją limfocytów. Metoda ta wymaga dalszych badań, ale wydaje się być obiecującym testem w wykrywaniu wczesnego RZS i śledzeniu skuteczności terapii lekowej. Badania przeprowadzone w roku sprawozdawczym wskazują jednak, że w przypadku porównywania tych ww. dwóch grup parametrów (przeciwciała markerowe (RF-IgM i anty-CCP) względem wskaźników aktywności limfocytów i apoptozy) mamy prawdopodobnie do czynienia ze wskaźnikami dotyczącymi różnych patomechanizmów występujących w RZS, gdyż odsetki ich występowania różnią się istotnie od grup dawców zdrowych, ale na korzyść wskaźników serologicznych i nie występują silne korelacje ww. dwóch grup parametrów. W celu wypracowania ostatecznych wniosków konieczne jest porównanie wszystkich parametrów w poszczególnych przypadkach.
   A.Havryluk, R.Bilyy, J.Tolstiak, I.Kril, M.Synenka, J.Ząbek, A.Palacz, V.Chopyak, R.Stoika
   Evaluation of immunological criteria for rheumatoid arthritis.
   CEJI Centr Europ J Immunol. 2009; 34/3: 176-181.
 • KLINIKA REUMOORTOPEDII
  • Europejskie Centrum Doskonałości Abiomed Centre of Ecellence For Appkied Biomedical Modelling End Diagnostic – / międzynarodowe ciało doradcze  /
   Prof. dr hab. med. Paweł Małżyk
 • KLINIKA  UKŁADOWYCH  CHORÓB TKANKI  ŁĄCZNEJ
  • Ośrodek koordynujący: Instytut Reumatologii, Praga, Republika Czeska, prof.Jiri Vencovsky we współpracy z Rheumatology Unit, Karolinska Hospital, Sztokholm, Szwecja, dr Ingrid Lundberg; od sierpnia 2009;
   Prospektywne, randomizowane, zaślepione wieloośrodkowe badanie oceny skuteczności i bezpieczeństwa terapii skojarzonej metotreksatem i glukokortykoidami w porównaniu do terapii glikokortykoidami u chorych z zapaleniem wielomięśniowym i skórno-mięśniowym (PM/DM). Nr protokółu: 3401.
   Akronim: PROMETHEUS (Polymyositis and Dermatomyositis Research on Methotrexate In European Study); 2 chorych włączonych do badania
  • Komitet Sterujący Międzynarodowego Projektu Kryteriów Klasyfikacyjnych Zapalenia Mięśni; przewodnicząca: Ingrid Lundberg,Szpital Uniwersytecki Karolinska, Sztokholm, Szwecja; czerwiec-listopad 2009;
   Tytuł: Międzynarodowy projekt kryteriów klasyfikacyjnych zapalenia mięśni (IMCCP); Zebrano dane od 28 chorych, przekazano koordynatorowi; aktualnie etap opracowania wyników i przygotowania publikacji
 • ZAKŁAD ANATOMII  PATOLOGICZNEJ
  • Współpraca z University of Ottawa Heart Institute w Kanadzie nt. badań morfologiczno- genetycznych białek kardiomiocytów zwłaszcza laminin. Gupta P, Bilinska ZT, Sylvius N, Boudreau E, Veinot JP, Labib S, Bolongo PM, Hamza A, Jackson T, Ploski R, Walski M, Grzybowski J, Walczak E, Religa G, Fidzianska A, Tesson F. Genetic and ultrastructural studies in dilated cardiomyopathy patients: a large deletion in the lamin A/C gene is associated with cardiomyocyte nuclear envelope disruption. Basic Res Cardiol. 2010;105(3):365-77.

Współpraca międzynarodowa 2010 r.

Udział w międzynarodowych projektach naukowych

 • Zakład Patofizjologii I Immunologii
 • Structuring ERA, Marie Curie Research Training Network. EURO-RA – Functional Genomic Approaches Targeting Arthritis. Contract number: MRT-CT-2004-005693.
  • Okres realizacji projektu: lata 2004-2007. Grant aktualnie rozliczany.
  • Koordynator badań prowadzonych w Polsce – prof.dr hab. Włodzimierz Maśliński
 • The Sixth Framework Programme: FP6-2004-LIFESCIHEALTH -5. AUTOCURE –  Curing autoimmune diseases. A translational approach to autoimmune diseases in the post-genomic era using inflammatory arthritis and myositis as prototype and learning examples. Nr LSHB-CT-2006-018661.
  • Okres realizacji projektu: lata 2006-2010. Grant aktualnie rozliczany.
  • Koordynator Grantu: prof. Lars Klareskog, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
  • Koordynator badań prowadzonych w Polsce – prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński
 • Zakład Mikrobiologii i Serologii
 • Zakład Mikrobiologii i Serologii I.R. bierze udział wraz z 40 laboratoriami krajów Europy w „Eular Consensus Study Group on Autoantibodies in Rheumatic Diseases  (ECSGARD)”.
 • Oddział Wczesnej Diagnostyki Zapalenia Stawów
 • Delays in assessment of patients with rheumatoid arthritis: variations across Europe .
  • Koordynator dr Karim Raza, finansowane z grantu  AutoCure – VI ramowego programu Unii Europejskiej i grantu Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej – NR 10065-4
 • Zakład Promocji Zdrowia i Epidemiologii Chorób
 • Eumusc.Net (European Musculoskeletal Conditions Surveillance And Information Network)
  • Projekt badawczy finansowany z grantu europejskiego No 2008 1301 oraz funduszy EULAR

 

Powstała współpraca z jednostkami naukowymi zagranicznymi.

 • Zakład Patofizjologii i Immunologii
 • Uniwersytet w Amsterdamie: 2010
 • Grabiec AM, Krausz S, de Jager W, Burakowski T, Groot D, Sanders ME, Prakken BJ, Maslinski W, Eldering E, Tak PP, Reedquist KA.
 • Histone deacetylase inhibitors suppress inflammatory activation of rheumatoid  arthritis  patients synovial macrophage and tissue.
 • J Immunol 2010, 184: 2718-2728
 • Zakład Mikrobiologii i Serologii
 • Z dniem 1.01.2004 r. Zakład Mikrobiologii i Serologii I.R. nawiązał współpracę z Kliniką i Katedrą Immunologii i Alergologii Państwowego Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego w Lwowie, Ukraina na temat „Pierwotne i wtórne układowe zapalenia naczyń – ANA, ANCA, aPL-e oraz korelacje laboratoryjno-kliniczno-morfologiczne”
  • Czas trwania umowy: 2004-2010
  • Wyniki współpracy:Kontynuowane  w roku 2010 badania koncentrowały się nad korelacją parametrów klinicznych i serologicznych w zespole antyfosfolipidowym (ZAF- zakrzepice, poronienia, livedo reticularis czy kojarzonych z ZAF objawów, jak np: obecnośc płytki miażdżycowej, zawałów, nadciśnienia tętniczego). Analiza danych wskazuje na podwyższenie częstości ww. parametrów klinicznych ZAF w grupie chorych z obecnością markerów serologicznych ZAF jak np. anty-nukleosomy, anty-rib P czy anty PCNA. Badania prowadzone są głównie metodami serologicznymi – oznaczanie autoprzeciwciał związanych z zapaleniami naczyń, jak ANCA, aPL-e, przeciwciała antykofaktorowe (anty-β2-GP-I czy anty-ANX-V), a także przeciwciała dla oxy-LDL-i (markery patomechanizmów występujących w miażdżycy). Badaniem objęto grupę 39 chorych (głównie RZS wikłane zapaleniem naczyń. W surowicach oznaczano następujące autoprzeciwciała: ANA (typ świecenia/miano), ANCA, aCl, anty-β2-GP-I, anty-ANX-V, anty-oxy-LDL, anty-CCP i anty-RF-IgM. Dodatnie wyniki dla wyżej opisanych przeciwciał uzyskano w następujących odsetkach badanych surowic: 34% – ANA, 26% – przeciwciała aCl, 10,8% – przeciwciała dla ANX-V, 13,5% – dla β2-GP-I oraz w grupie przeciwciał o podwyższonej swoistości dla RZS uzyskane wyniki dodatnie dla RF-IgM w blisko 60% badanych surowic, a w przypadku przeciwciał anty-CCP w blisko 40% badanych surowic. Wykonanie oznaczeń przeciwciał ANCA i anty-oxy-LDL przełożono na rok 2011 (ze względów ekonomicznych). Po zakończeniu analizy materiału klinicznego przewidywana jest publikacja.
 • Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego
 • PRINTO  (Paediatric Rheumatology International Trial Organisation)– Włochy, opracowanie wg.internetowego kwestionariusza Delphi kryteriów diagnostycznych zespołu MAS.
 • IMACS (International Myositis Assesment and Clinical Research)– USA, opracowanie  kryteriów diagnostycznych różnych postaci zapalenia mięśni.
 • Szpital Uniwersytecki – Ljubljana – Słowenia, opracowanie wg.internetowego kwestionariusza częstości występowania nawracających gorączek w krajach środkowej i wschodniej Europy.
 • EULAR Centre of Excellence in Rheumatology 2008-2013 – Włochy, opracowanie kryteriów diagnostycznych Zespołu Aktywacji Makrofaga wg kwestionariusza Delphi
 • Zakład Anatomii
 • Współpraca z University of Ottawa Heart Institute w Kanadzie nt. badań morfologiczno- genetycznych białek kardiomiocytów zwłaszcza laminin.
 • Genetic and ultrastructural studies in dilated cardiomyopathy patients: a large deletion in the lamin A/C gene is associated with cardiomyocyte nuclear envelope disruption. Gupta P, Bilinska ZT, Sylvius N, Boudreau E, Veinot JP, Labib S, Bolongo PM, Hamza A, Jackson T, Ploski R, Walski M, Grzybowski J, Walczak E, Religa G, Fidzianska A, Tesson F. Basic Res Cardiol. 2010;105(3):365-77.
 • Klinika i Poliklinika Chorób Tkanki Łącznej
 • Projekt IMCCP- International Myositis Classification Criteria Project od 2009 – opracowanie uaktualnionych kryteriów diagnostycznych  idiopatycznych zapaleń mięśni w ramach  IMACS, Koordynator I.Lundberg, Szwecja, etap opracowania wyników i przygotowania publikacji
 • Projekt PROMETHEUS….od 2009 badanie kliniczne „ A prospective, randomised,assesor- blind,multicenter study of safety and efficacy of combined treatment of methotrexate and glucocorticoids versus glucocorticoids alone in patients with polymyositis and dermatomyositis” sponsorowane przez EULAR, koordynator J. Vencovsky, Czechy, etap  opracowania wyników i przygotowania publikacji.

Współpraca międzynarodowa 2011 r.

Udział w międzynarodowych projektach naukowych

 • Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia
  • Maastricht University Medical Center, Holandia, 2011-2012, Inequities in access to (innovative) drugs for patients with rheumatoid arthritis across Europe, publikacje w przygotowaniu
  • The Work Foundation, London, Wielka Brytania, 2011, Fit for Work, Ksenia Zheltoukhova, Stephen Bevan, Anna Reich, Musculoskeletal Disorders and Poland’s Labour Market (sierpień 2011)
 • Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego
  • PRINTO  (Paediatric Rheumatology International Trial Organisation)– Włochy,
   –  uczestnictwo w projekcie EPOCA (A mulinational study of the Epidemiology treament and autcome of childhood arthritis),
   – uczestnictwo w projekcie OMERACT (The use of muscosceletal ultrasound in pediatric rheumatology)
   – uczestnictwo w projekcie PHARMACHILD (Leczenie biologiczne – rejestr europejski)
  • IMACS (International Myositis Assesment and Clinical Research)– USA,  Karolinska Uniwersytet – Szwecja
   – opracowanie  kryteriów diagnostycznych różnych postaci zapalenia mięśni.
  • EULAR Centre of Excellence in Rheumatology 2008-2013 – Włochy,
   – opracowanie kryteriów diagnostycznych Zespołu Aktywacji Makrofaga wg kwestionariusza Delphi
 • Klinika i Poliklinika Reumatologii
  • Mastricht University: Equity in access to pharmaceutical treatment in RA”, rozpoczęto 2011, będzie publikacja na Kongresie EULAR 2012
  • Komisja ASAS/EULAR – wytyczne leczenia zzsk. j.w.: Ann. Rheum. Dis. 2011, 70:896-904
  • Komitet EULAR. dotyczący oceny nadżerek w rzs, 2011 i nadal
 • Zakład Mikrobiologii i Serologii
  • Zakład Mikrobiologii i Serologii I.R. bierze udział wraz z 40 laboratoriami krajów Europy w projekcie standaryzacji oznaczania autoprzeciwciał – „ Eular Consensus Study Group on Autoantibodies in Rheumatic Diseases (ECSGARD)”.

Współpraca naukowa

Jej celem są działania służące:

 • wymianie wiedzy i doświadczeń badawczych,
 • przygotowywaniu wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i adresowanie ich do donatorów krajowych i zagranicznych (z uwzględnieniem programu Horyzont2020),
 • propagowaniu wspólnych wyników badań, a w szczególności przygotowywanie artykułów naukowych, monografii i imprez upowszechniających uzyskane wyniki badań,
 • promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.