OFERTY PRACY

w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

 

STANOWISKO  OGŁOSZENIE
INSPEKTOR DS. OCHRONY RADIOLOGICZNEJ POBIERZ
KOORDYNATOR BADAŃ KLINICZNYCH w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych POBIERZ
MONITOR BADAŃ KLINICZNYCH w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych POBIERZ
KOORDYNATOR APTECZNY w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych POBIERZ
SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA FARMAKOTERAPII w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych POBIERZ
PISARZ MEDYCZNY w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych POBIERZ
BIOSTATYSTYK w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych POBIERZ
REJESTRATOR/-KA MEDYCZNY w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych POBIERZ
SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW – projekty POWER POBIERZ
LEKARZ w Punkcie Szczepień POBIERZ
STARSZY ASYSTENT – LEKARZ ORTOPEDA POBIERZ
STARSZY ASYSTENT – LEKARZ w Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego POBIERZ
TECHNIK w Zakładzie Patomorfologii POBIERZ
TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII POBIERZ
TECHNIK w Pracowni EMG POBIERZ
RATOWNIK MEDYCZNY w Punkcie Szczepień POBIERZ
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA / PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY w Zakładzie Anestezjologii POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Punkcie Szczepień POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Punkcie Wymazowym COVID-19 POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Klinice Reumoortopedii POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Klinice i Poliklinice Geriatrii POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ na Bloku Operacyjnym POBIERZ
OPIEKUN / OPIEKUNKA MEDYCZNA POBIERZ
SPRZĄTACZKA / SPRZĄTACZ POBIERZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher, adres: ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl ;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.