Oferty pracy w

Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

 

Stanowisko  Ogłoszenie Data dodania
Specjalista ds. Projektów Pobierz 30.07.2020
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Pobierz 07.07.2020
Pielęgniarka / Pielęgniarz Pobierz 23.06.2020
LEKARZ lub ADIUNKT w Klinice Rehabilitacji Pobierz 04.06.2020
STARSZY ASYSTENT – LEKARZ (Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego) Pobierz 27.01.2020
Magister Farmacji Pobierz 15.01.2020
Pielęgniarka, Pielęgniarz w Klinice i Poliklinice Wieku Rozwojowego Pobierz 02.01.2020
Pielęgniarka, Pielęgniarz Pobierz 02.01.2020
Starszy Asystent – Lekarz (spec. Med.Pracy) członek Komitetu Zakażeń Szpitalnych Pobierz 02.01.2020
Lekarz Klinika i Poliklinika Geriatrii Pobierz 14.08.2019
Technik Analityki Medycznej w Zakładzie Patomorfologii Pobierz 15.05.2019

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher, adres: ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl ;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.