Oferty pracy / Konkursy na stanowiska pracy

OFERTY PRACY / KONKURSY

w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

KONKURSY NA STANOWISKA NAUKOWE / KIEROWNICZE

OFERTA PRACY

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

OFERTA PRACY

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Klinice i Poliklinice Geriatrii

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Zespole Poradni

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Gabinecie Zabiegowym

LEKARZ

OFERTA PRACY

STARSZY ASYSTENT/ASYSTENT – LEKARZ / лікар

STARSZY ASYSTENT – LEKARZ INTERNISTA

STARSZY ASYSTENT – LEKARZ w Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego

MŁODSZY/STARSZY ASYSTENT – LEKARZ w Klinice i Poliklinice Geriatrii

POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY

OFERTA PRACY

PROJEKTY / GRANTY

OFERTA PRACY

ADMINISTRACJA / OBSŁUGA / INNE

OFERTA PRACY

KIEROWCA DYREKCJI

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH w Dziale Nauki

SPECJALISTA DS. DYDAKTYKI

SPECJALISTA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO

SPECJALISTA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO (epidemiologia chorób przewlekłych)

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO

REFERENT/SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW w Dziale Projektowym

SPRZĄTACZKA

KONSERWATOR w Dziale Technicznym

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są, aby dokumenty aplikacyjne zawierały w swojej treści poniższą klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@cwbk-szablon.grupaww.jchost09.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy. W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
 5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe