OFERTY PRACY / KONKURSY

w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

 

 

 

KONKURSY NA STANOWISKA NAUKOWE / KIEROWNICZE

KONKURS
KIEROWNIK KLINIKI I POLIKLINIKI REUMATOLOGII

OGŁOSZENIE

ROZSTRZYGNIĘCIE

KIEROWNIK CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH

OGŁOSZENIE

ROZSTRZYGNIĘCIE

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

OFERTA PRACY
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ na Bloku Operacyjnym POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Pracowni Rezonansu Magnetycznego POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Klinice i Poliklinice Geriatrii POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Punkcie Wymazowym COVID-19 POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Klinice Reumoortopedii POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych POBIERZ

LEKARZ

OFERTA PRACY
STARSZY ASYSTENT – LEKARZ ORTOPEDA POBIERZ
STARSZY ASYSTENT – LEKARZ w Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego POBIERZ

POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY

OFERTA PRACY
INSPEKTOR DS. OCHRONY RADIOLOGICZNEJ POBIERZ
DIETETYK POBIERZ
MŁODSZY ASYSTENT – MAGISTER FARMACJI POBIERZ
FIZJOTERAPEUTA – Fizjoterapia Ambulatoryjna POBIERZ
TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII / REZONANSU MAGNETYCZNEGO POBIERZ
TECHNIK w Pracowni EMG POBIERZ
REJESTRATOR/-KA MEDYCZNY POBIERZ
OPIEKUN/-KA MEDYCZNY w Klinice i Poliklinice Geriatrii POBIERZ
OPIEKUN/-KA MEDYCZNY w Klinice Rehabilitacji POBIERZ

PROJEKTY / GRANTY

OFERTA PRACY
KOORDYNATOR BADAŃ KLINICZNYCH w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych POBIERZ
SPECJALISTA DS. FARMAKOTERAPII I MONITOROWANIA BADAŃ KLINICZNYCH w CWBK POBIERZ
BIOSTATYSTYK w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych POBIERZ
REJESTRATOR/-KA MEDYCZNY w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych POBIERZ
SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW – projekty POWER POBIERZ

ADMINISTRACJA / OBSŁUGA / INNE

OFERTA PRACY
SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW w Dziale Organizacyjno-Projektowym POBIERZ
SPECJALISTA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO POBIERZ
REFERENT w Aptece Szpitalnej POBIERZ
SPRZĄTACZ/-KA POBIERZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy. W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
 5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.