Oferty pracy / Konkursy na stanowiska pracy

OFERTY PRACY / KONKURSY

w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

 

 

KONKURSY NA STANOWISKA NAUKOWE / KIEROWNICZE

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

OFERTA PRACY
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Klinice i Poliklinice Geriatrii POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Zespole Poradni POBIERZ
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w Gabinecie Zabiegowym POBIERZ

LEKARZ

OFERTA PRACY
STARSZY ASYSTENT/ASYSTENT – LEKARZ / лікар POBIERZ
STARSZY ASYSTENT – LEKARZ KONSULTANT PSYCHIATRA POBIERZ
STARSZY ASYSTENT – LEKARZ INTERNISTA POBIERZ
STARSZY ASYSTENT – LEKARZ ORTOPEDA POBIERZ
STARSZY ASYSTENT – LEKARZ w Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego POBIERZ
STARSZY ASYSTENT – LEKARZ w Klinice Rehabilitacji POBIERZ
MŁODSZY/STARSZY ASYSTENT – LEKARZ w Klinice i Poliklinice Geriatrii POBIERZ

POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY

OFERTA PRACY
SEKRETARKA MEDYCZNA POBIERZ

PROJEKTY / GRANTY

OFERTA PRACY
LEKARZ MEDYCYNY PRACY – POWR POBIERZ

ADMINISTRACJA / OBSŁUGA / INNE

OFERTA PRACY
SPECJALISTA DS. DYDAKTYKI POBIERZ
SPECJALISTA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO POBIERZ
SPECJALISTA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO (epidemiologia chorób przewlekłych) POBIERZ
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO POBIERZ
ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO POBIERZ
REFERENT/SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC POBIERZ
SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW w Dziale Projektowym POBIERZ
KIEROWCA POBIERZ
SPRZĄTACZKA POBIERZ
KONSERWATOR w Dziale Technicznym POBIERZ

 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są, aby dokumenty aplikacyjne zawierały w swojej treści poniższą klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@cwbk-szablon.grupaww.jchost09.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy. W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
 5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.