Zadania realizowane z budżetu państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Nauka dla Społeczeństwa II Mikrobiom i wirom w relacji z ekspresją genów – poszukiwanie biomarkerów osteopenii/osteoporozy

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki  w ramach Programu Nauka dla Społeczeństwa II „Spersonalizowany dobór biomarkerów do monitorowania odpowiedzi na terapię adalimumabem”

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA: przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Nauka dla Społeczeństwa II ,,Wyczerpanie układu immunologicznego a skuteczność metotreksatu w RZS”

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA: zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg, parkingów, instalacji wodnej, sanitarnej oraz deszczowej na terenie kompleksu NIGRiR”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA: Profilaktyka zdrowotna poprzez zastosowanie różnych form treningu siłowego osób w wieku 18 – 59 lat.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA: Umowa nr: DOI/INST/85112/6230/1040/995 na sfinansowanie zakupu: Ultrasonografu i Densytometru

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA od Agencji Badań Medycznych : Centralny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Otępiennych oraz Zapalnych Chorób Mediowanych Immunologicznie

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA: „Modernizacja i wyposażenie II części V piętra dla Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii w budynku głównym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA: Rozwój czasopisma naukowego Reumatologia/Rheumatology w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”

DOTACJA MINISTRA ZDROWIA: Zakup artroskopu

DOTACJA MINISTRA ZDROWIA: Zakup neuromonitoringu śródoperacyjnego

DOTACJA MINISTRA ZDROWIA: Zakup Ultrasonografu

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA: Zadanie inwestycyjne „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Izby Przyjęć”

DOTACJA MINISTRA ZDROWIA: Zakup nowoczesnego stacjonarnego aparatu RTG

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA na projekt II Konferencji naukowej ” Pacjent post-COVID-owy. Co już wiemy, a co przed nami?

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA na projekt „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo etanerceptu w porównaniu z placebo w leczeniu pacjentów z zespołem SAPHO”

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA na projekt „Wieloośrodkowe badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia skojarzonego nintedanibu z tocilizumabem w porównaniu ze standardowym leczeniem u chorych z twardziną układową i śródmiąższową chorobą płuc. Analiza z podejściem teranostycznym i oceną aktywności cytokin, markerów zapalenia i włóknienia płuc z wykorzystaniem tomografii komputerowej, pozytonowej tomografii emisyjnej, oraz badania metabolomu i transkryptomu u wybranych chorych. Badanie NINTOC- TU”

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA na projekt „Badanie terapii pregabaliną oraz terapii z zastosowaniem kompleksowej rehabilitacji w leczeniu chronicznego zmęczenia związanego z zespołem post-COVID”

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA na projekt „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo- badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo terapii dekanianem nandrolonu oraz terapii z zastosowaniem kompleksowej fizjoterapii i diety w leczeniu sarkopenii”

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA na „Zakup, dostawa i montaż zbiornika na tlen wraz z parownicą atmosferyczną w związku z COVID – 19”

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA na zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Cyfrowa platforma PCR”

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA na zakup aparatury i sprzętu medycznego (COVID-19)

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA na zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny do diagnostyki chorób rzadkich w reumatologii”

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA na projekt: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?”

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo-leczniczej w zespole po-Covid-19”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA zadanie inwestycyjne „Modernizacja pomieszczeń i wyposażenie nowej Centralnej Sterylizatorni”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA projekt: Konferencja naukowa: Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych

Podstawa prawna

Informację zamieszczono na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.