Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa zadanie inwestycyjne „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Izby Przyjęć”

Opublikowano 28 listopada 2022, 09:10

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

zadanie inwestycyjne „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Izby Przyjęć”

 
Inwestycja realizowana w ramach dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Izby Przyjęć”, z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne, paragrafu 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Umowa numer DOI/INST/85112/6230/1040/2022/655

 
Głównym celem powstania Izby przyjęć jest:

  • poprawa dotychczasowych standardów tej części budynku poprzez modernizację, nowe wyposażenie, a także zastosowanie nowoczesne energooszczędnych systemów instalacyjnych, wizualizacji i komunikacji;
  • możliwość obsługi większej liczy pacjentów zgodnie z obowiązującymi standardami;

 
Planowana inwestycja polegać będzie na kompleksowym przeprowadzeniu modernizacji pomieszczeń Izby Przyjęć wraz z dobudową wiaty – przeszklonego zadaszenia dla karetek. Inwestycja obejmie rozbudowę i modernizację obecnej Izby Przyjęć. Pomieszczenia zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów. Inwestycja poprawi standard obsługi pacjentów.

 
Planowanymi efektami rzeczowymi będzie przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć mająca na celu przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów oraz zakup nowego sprzęt medycznego i niemedycznego.

 
Planowane efekty dla pacjentów. Planowana inwestycja polegać będzie na kompleksowym przeprowadzeniu modernizacji pomieszczeń Izby Przyjęć co poprawi standard obsługi pacjentów,  w tym również pacjentów niepełnosprawnych. Zmiany przełożą się na efektywne zarządzanie ruchem pacjentów i szybszą, bezpieczną dostępnością do całego procesu terapeutycznego.  Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne Izby Przyjęć, zwiększą przepustowość pomieszczeń, przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych. Przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć wpłynie na poprawę zapewnienia praw pacjenta. Planowana inwestycja poprawi jakość i komfort pobytu pacjenta w szpitalu, poprawi bezpieczeństwo i pozwoli na zachowanie prawa pacjenta do intymności i godności.

 
Planowane efekty medyczne. Planowana inwestycja polegać będzie na kompleksowym przeprowadzeniu modernizacji pomieszczeń Izby Przyjęć co poprawi standard obsługi pacjentów w każdym wieku i o różnej sprawności fizycznej. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne Izby Przyjęć, zwiększą przepustowość pomieszczeń, co jest szczególnie ważne w okresie pandemii, gdzie właściwe, efektywne zarządzanie ruchem pacjentów, w odpowiednio zaprojektowanej i zorganizowanej Izby Przyjęć, ma na celu zachowanie bezpiecznej odległości chorych, sprawne zarządzanie przyjęciami, kwalifikacjami diagnostyką oraz konsultacjami, z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego. Kompleksowa inwestycja pozwoli wyrównać dostęp do usług medycznych, dzięki zniesieniu barier i nierówności w zdrowiu.

 
Efektywność inwestycji. Znaczącą grupę pacjentów Instytutu stanowią osoby w wieku senioralnym dla których bezpieczeństwo i łatwość poruszania się po terenie Instytutu jest niezmiernie istotnym aspektem korzystania z usług świadczeń zdrowotnych. Modernizacja i rewitalizacja Izby Przyjęć, oraz dróg i miejsc parkingowych wokół Instytutu, wpłynie na szybki i bezpieczny dostęp do poszczególnych budynków stanowiący kompleks kliniczny, diagnostyczny oraz poradni specjalistycznych, pełniących funkcje medyczne oraz około medyczne. Poprawa duktów komunikacyjnych łączących Przychodnie czy Zakłady Diagnostyczne oraz Izbę Przyjęć wpłynie na poprawę komfortu pacjentów i ich rodzin, którzy korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej jak: badania, konsultacje, kwalifikacje do szpitala lub zabiegi, korzystając z transportu własnego oraz z usług firm transportowych. W nowej Izbie Przyjęć będzie można obsłużyć większą liczbę pacjentów, zgodnie z obowiązującymi standardami. Zaplanowano nowoczesne zaplecze sanitarne, poczekalnię oraz szatnię. Kluczowymi korzyściami przy realizacji tej inwestycji jest poprawa rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych Izby Przyjęć. Ponadto zastosowanie rozwiązań energooszczędnych pozwoli na ograniczenie wpływ obiektu budowlanego na środowisko

 

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:10 800 000,00 PLN
  • Kwota dofinansowania:10 754 640,00 PLN
  • Data podpisania Umowy: 21.09.2022 r.