Dział Nauki

 

Dział Nauki

Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

Zespół: mgr Iwona Jędrej

Główne zadania i kierunki działalności Działu Nauki NIGRiR:

 • Gromadzenie informacji nt. działalności naukowo-badawczej, dorobku naukowego, publikacji, uzyskiwanych stopni i tytułów naukowych oraz sukcesów naukowych pracowników NIGRiR wraz z Biblioteką Naukową Instytutu
 • Przygotowywanie planu tematów badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej a następnie sprawozdań z działalności naukowo-badawczej Instytutu
 • Współpraca z innymi jednostkami dotycząca różnych aspektów działalności naukowo-badawczej
 • Udział w przygotowywaniu i składanie wniosków o nagrody w konkursach organizowanych przez różne instytucje
 • Koordynacja prac nad oceną pracowników naukowych
 • Analiza działalności naukowej pracowników instytutu oraz Koordynowanie prac związanych z ewaluacją działalności naukowej NIGRiR
 • Pomoc doktorantom i habilitantom w sprawach formalnych dot. postępowań doktorskich i postępowań habilitacyjnych
 • Przygotowywanie posiedzeń Rady Naukowej i Komisji działających w NIGRiR
 • Przygotowywanie Spotkań Naukowych
 • Organizacja Konferencji
 • Raportowanie do Ministerstwa Zdrowia
 • Przygotowanie sprawozdań dla MEiN

Kontakt:

Dział Nauki
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel. +48 (22) 670 95 29

Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

e-mail: dyrektor.naukowy@spartanska.pl

tel. +48 (22) 670 95 29

mgr Iwona Jędrej

e-mail: iwona.jedrej@spartanska.pl