Zakład Patofizjologii i Immunologii

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

 

Kierownik: prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński (pobierz plik)

Z-ca Kierownika: prof. dr hab. n. med. Ewa Kontny

Zespół:  dr n. med. Weronika Kurowska (adiunkt), dr n. med. Ewa Kuca-Warnawin (adiunkt),dr n. med. Marzena Ciechomska (adiunkt), dr n. med. Magdalena Massalska (asystent), mgr biol. Anna Radzikowska (asystent), mgr biol. Magdalena Plebańczyk, mgr Iwona Janicka, mgr Tomasz Burakowski, st. techn. Anna Kornatka, st. techn. Urszula Musiałowicz

Sekretariat: Grażyna Korolkiewicz.

 

Główne zadania i kierunki działalności:

 • ocena parametrów immunologicznych charakteryzujących chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w fazie niezróżnicowanego zapalenia stawów
 • mechanizmy rozregulowanej produkcji kluczowych modulatorów dojrzewania i aktywacji osteoklastów uczestniczących w destrukcji kości
 • immunomodulacyjne i regeneracyjne właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) tkanki tłuszczowej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów
 • ilościowe i czynnościowe zaburzenia limfocytów regulatorowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 • wpływ stawowej i pozastawowej tkanki tłuszczowej na zaburzenia autoimmunologiczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów
 • badania synowiocytów typu fibroblastycznego i ich roli w destrukcji struktur stawu
 • udział szpiku kostnego w inicjacji i podtrzymywaniu przewlekłego zapalenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów
 • zaburzenia produkcji cytokin i ich wpływ na aktywację komórek zarówno z układu immunologicznego, jak i spoza niego
 • immunosupresyjne właściwości chloraminy tauryny
 • mechanizmy immunologiczne związane z zapaleniem stawów towarzyszącym innym chorobom (nieswoistym zapaleniom jelit, sarkoidozie)
 • poszukiwanie nieinwazyjnych metod diagnostycznych przydatnych we wczesnym rozpoznaniu zapalenia jelit w przebiegu spondyloartropatii
 • zaburzenia immunologiczne w zespole Sjogrena
 • zaburzenia immunologiczne w mieszanej chorobie tkanki łącznej

Doktoraty, habilitacje, profesury:

 • doktoraty – 25
 • habilitacje – 7
 • tytuły profesorskie – 7

Kontakt
Zakład Patofizjologii i Immunologii
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa

tel: +48 22 670 92 60
e-mail: zaklad.patofizjologii@spartanska.pl

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński
e-mail: wlodzimierz.maslinski@spartanska.pl

Z-ca Kierownika
prof. dr hab. n. med. Ewa Kontny
e-mail: ewa.kontny@spartanska.pl