Zakład Patofizjologii i Immunologii

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

 

Kierownik: prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński (pobierz plik)

Z-ca Kierownika: dr hab. n. med., profesor NIGRiR  Ewa Kuca-Warnawin

Zespół:  dr hab. n. med., profesor NIGRiR Marzena Ciechomska, dr n. med. Weronika Kurowska (adiunkt), dr n. med. Magdalena Massalska (asystent), mgr biol. Anna Radzikowska (młodszy asystent), mgr biol. Magdalena Plebańczyk (młodszy asystent), mgr Iwona Janicka (młodszy asystent), mgr Tomasz Burakowski (starszy technik analityk), mgr Julia Łukasiewicz (specjalista badawczo-techniczny), Anna Kornatka (technik analityk)

Sekretariat: Grażyna Korolkiewicz.

 

Główne zadania i kierunki działalności:

 • ocena parametrów immunologicznych charakteryzujących chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w fazie niezróżnicowanego zapalenia stawów
 • mechanizmy rozregulowanej produkcji kluczowych modulatorów dojrzewania i aktywacji osteoklastów uczestniczących w destrukcji kości
 • immunomodulacyjne i regeneracyjne właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) tkanki tłuszczowej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów
 • ilościowe i czynnościowe zaburzenia limfocytów regulatorowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 • wpływ stawowej i pozastawowej tkanki tłuszczowej na zaburzenia autoimmunologiczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów
 • badania synowiocytów typu fibroblastycznego i ich roli w destrukcji struktur stawu
 • udział szpiku kostnego w inicjacji i podtrzymywaniu przewlekłego zapalenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów
 • zaburzenia produkcji cytokin i ich wpływ na aktywację komórek zarówno z układu immunologicznego, jak i spoza niego
 • immunosupresyjne właściwości chloraminy tauryny
 • mechanizmy immunologiczne związane z zapaleniem stawów towarzyszącym innym chorobom (nieswoistym zapaleniom jelit, sarkoidozie)
 • poszukiwanie nieinwazyjnych metod diagnostycznych przydatnych we wczesnym rozpoznaniu zapalenia jelit w przebiegu spondyloartropatii
 • zaburzenia immunologiczne w zespole Sjogrena
 • zaburzenia immunologiczne w mieszanej chorobie tkanki łącznej
 • udział mechanizmów epigenetycznych w patogenezie chorób reumatycznych
 • wpływ leczenia inhibitorami kinaz na fenotyp komórek T CD4 +CD25 –Foxp3+ i ekspresję wybranych mikroRNA u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
 • Wpływ terapii z użyciem inhibitorów kinaz JAK (tofacytynibu, baricytynibu i upadacytynibu) na procesy resorpcji i budowy kości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Doktoraty, habilitacje, profesury:

 • doktoraty – 25
 • habilitacje – 7
 • tytuły profesorskie – 7
 • tytuły profesorskie NIGRiR – 2

Kontakt
Zakład Patofizjologii i Immunologii
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa

tel: +48 22 670 95 64
e-mail: zaklad.patofizjologii@spartanska.pl

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński
e-mail: wlodzimierz.maslinski@spartanska.pl

Z-ca Kierownika
dr hab. n. med., profesor NIGRiR Ewa Kuca-Warnawin
e-mail: ewa.kuca-warnawin@spartanska.pl