OLYMPUS DIGITAL CAMERA
prof. Maśliński3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik: prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński

Z-ca Kierownika: dr hab. n. med. Ewa Kontny, prof. nadzw. NIGRiR

Pracownicy naukowi:  dr n. med. Weronika Kurowska (adiunkt), dr n. med. Ewa Kuca-Warnawin (adiunkt), dr n. med. Magdalena Massalska (asystent), dr n. med. Marzena Ciechomska (adiunkt), mgr biol. Anna Radzikowska (asystent).

Pracownicy inżynieryjno-techniczni: mgr biol. Magdalena Plebańczyk.

Pracownicy techniczni: mgr Iwona Janicka, mgr Tomasz Burakowski, st. techn. Anna Kornatka, st. techn. Urszula Musiałowicz.

Sekretariat: Grażyna Korolkiewicz.

 

Główne zadania i kierunki działalności:

  • ocena parametrów immunologicznych charakteryzujących chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w fazie niezróżnicowanego zapalenia stawów
  • mechanizmy rozregulowanej produkcji kluczowych modulatorów dojrzewania i aktywacji osteoklastów uczestniczących w destrukcji kości
  • immunomodulacyjne i regeneracyjne właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) tkanki tłuszczowej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów
  • ilościowe i czynnościowe zaburzenia limfocytów regulatorowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
  • wpływ stawowej i pozastawowej tkanki tłuszczowej na zaburzenia autoimmunologiczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów
  • badania synowiocytów typu fibroblastycznego i ich roli w destrukcji struktur stawu
  • udział szpiku kostnego w inicjacji i podtrzymywaniu przewlekłego zapalenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów
  • zaburzenia produkcji cytokin i ich wpływ na aktywację komórek zarówno z układu immunologicznego, jak i spoza niego
  • immunosupresyjne właściwości chloraminy tauryny
  • mechanizmy immunologiczne związane z zapaleniem stawów towarzyszącym innym chorobom (nieswoistym zapaleniom jelit, sarkoidozie)
  • poszukiwanie nieinwazyjnych metod diagnostycznych przydatnych we wczesnym rozpoznaniu zapalenia jelit w przebiegu spondyloartropatii
  • zaburzenia immunologiczne w zespole Sjogrena
  • zaburzenia immunologiczne w mieszanej chorobie tkanki łącznej
 • Granty prowadzone w ostatnich 5 latach
 • Obecne:
  • 2017-2019 Charakterystyka funkcjonalna mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej od chorych na choroby reumatyczne w aspekcie ich użycia terapeutycznego. OPUS 11, Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu dr hab. n. med. prof. nadzw. Ewa Kontny)
  • 2016-2018 Wpływ mezenchymalnych komórek macierzystych z wewnątrzstawowej tkanki tłuszczowej na stan aktywacji i różnicowanie limfocytów T w reumatoidalnym zapaleniu stawów. SONATA 9, Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu dr n. med. Urszula Skalska)
  • 2015 – 2018 Globalna analiza miRNA w monocytach od pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i twardziną układową. Fuga 4, Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu dr Marzena Ciechomska)
  • 2013 – 2017 Parametry immunologiczne i radiologiczne charakteryzujące chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w okresie niezróżnicowanego zapalenia stawów. Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński)
  • 2013 – 2018 Porównawcza ocena aktywności biologicznej wewnątrzstawowej tkanki tłuszczowej pochodzącej od chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów. Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu mgr Magdalena Plebańczyk, opiekun naukowy grantu dr hab. n. med. prof. nadzw. Ewa Kontny)
 • Zakończone:
  • 2012 – 2017 Udział szpiku kostnego ze szczególnym uwzględnieniem populacji komórek produkujących IL-17 w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów. Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu dr n. med. Ewa Kuca-Warnawin)
  • 2013-2016 Wpływ limfocytów B na obraz kliniczny pierwotnego zespołu Sjogrena – ocena immunohistochemiczna, serologiczna i profil cytokin regulujących czynność tych komórek. Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu lek. Maria Maślińska, opiekun naukowy grantu dr hab. n. med. prof. nadzw. Ewa Kontny)
  • 2013-2016 Określenie profilu cytokin związanych z zapaleniem stawów w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit. Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu lek. Joanna Dmowska-Chalaba, opiekun naukowy grantu dr hab. n. med. prof. nadzw. Ewa Kontny)
  • 2013 – 2015 Opracowanie innowacyjnych testów genetycznych w oparciu o technologię NGS”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (koordynator projektu Centrum Badań DNA Sp. z o. o.)
  • 2011 – 2014 Immunomodulacyjne właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z wewnątrzstawowej tkanki tłuszczowej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu mgr Urszula Skalska, opiekun naukowy grantu dr hab. n. med. prof. nadzw. Ewa Kontny)
  • 2010 – 2013 Rola tkanki tłuszczowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu dr hab. n. med. prof. nadzw. Ewa Kontny)

Doktoraty, habilitacje, profesury:

 • doktoraty – 25
 • habilitacje – 7
 • tytuły profesorskie – 5

Kontakt
Zakład Patofizjologii i Immunologii
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa

tel: +48 22 670 92 60
e-mail: zaklad.patofizjologii@spartanska.pl
Sekretariat
e-mail: grazyna.korolkiewicz@spartanska.pl

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński
e-mail: wlodzimierz.maslinski@spartanska.pl

Z-ca Kierownika
dr hab. n. med. Ewa Kontny, prof. nadzw. NIGRiR
e-mail: ewa.kontny@spartanska.pl