Jeśli mają Państwo:

 • potrzebę informacji dotyczącej zasad korzystania z usług medycznych w NIGRiR
 •  wątpliwości, które pojawiły się w czasie korzystania z naszych usług
 •  potrzebę zgłoszenia wniosku lub problemu

Sylwia Pikalska, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Z pełnomocnikiem ds. praw pacjenta skontaktować się można pod numerem telefonu: 690 000 689

Możliwe jest również złożenie wniosku bądź skargi drogą mailową na adres: pelnomocnik.pp@spartanska.pl

 

 

Pliki do pobrania:
 • Wniosek/skarga w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (pobierz plik Word)
 • Wniosek/skarga w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (pobierz plik PDF)

 

Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz 417 z późn. zmianami).
Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych,
 • informacji,
 • tajemnicy informacji z nim związanych,
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • poszanowania intymności i godności,
 • dokumentacji medycznej,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • opieki duszpasterskiej,
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pełny jednolity tekst Ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960, 1070, z 2017 r. poz. 836.) – plik do pobrania

 

30 października 2017 roku Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca. Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Możliwości kontaktu:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  Ogólnego  Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych  (RODO) informujemy, że:

1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Narodowy  Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;

2)  administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  w  sprawach  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  za pośrednictwem poczty elektronicznej:  kancelaria@spartanska.pl;

3)  administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust.  2  lit.  h)  RODO,  tj.  w  celu  zapewnienia  opieki  zdrowotnej,  co  wynika  z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4)  dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  innym  uprawnionym  podmiotom,  na podstawie  przepisów  prawa,  a  także  na  rzecz  podmiotów,  z  którymi administrator  zawarł  umowę  powierzenia  przetwarzania  danych  w  związku  z realizacją  usług  na  rzecz  administratora  (np.  laboratorium  zewnętrznym, kancelarią  prawną,  dostawcą  oprogramowania,  zewnętrznym  audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)  administrator  nie  zamierza  przekazywać  Państwa  danych  osobowych  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)  mają  Państwo  prawo  uzyskać  kopię  swoich  danych  osobowych  w  siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)  Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający  z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 2)  przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów. Konsekwencją  niepodania  danych  będzie  odmowa  udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

4)  administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Inspektor Ochrony Danych – Dariusz Skowera

Kontakt: kancelaria@spartanska.pl