Prawa pacjenta

Jeśli mają Państwo:

 • potrzebę informacji dotyczącej zasad korzystania z usług medycznych w NIGRiR
 •  wątpliwości, które pojawiły się w czasie korzystania z naszych usług
 •  potrzebę zgłoszenia wniosku lub problemu

Paweł Olak, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Z pełnomocnikiem ds. praw pacjenta skontaktować się można:

 • pod numerem telefonu: 690 000 689
 • osobiście we wtorki i czwartki w godzinach 10:00 – 12:00 gabinet 104B
 • Możliwe jest również złożenie wniosku bądź skargi drogą mailową na adres: pelnomocnik.pp@spartanska.pl

 

 

Pliki do pobrania:
 • Wniosek/skarga w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (pobierz plik Word)
 • Wniosek/skarga w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (pobierz plik PDF)
 • Dane kontaktowe do osób duchownych dla pacjentów (pobierz plik PDF)
 • Zasady odwiedzin w Klinikach Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19 (pobierz plik PDF)

 

Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz 417 z późn. zmianami).
Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych,
 • informacji,
 • tajemnicy informacji z nim związanych,
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • poszanowania intymności i godności,
 • dokumentacji medycznej,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • opieki duszpasterskiej,
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pełny jednolity tekst Ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960, 1070, z 2017 r. poz. 836.) – plik do pobrania

 

30 października 2017 roku Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca. Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Możliwości kontaktu:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych osób składających skargi i wnioski jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl;

3.Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

4.Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

5.Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, tj. dokumenty będą przechowywane wieczyście;

2.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku;

4.Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Inspektor Ochrony Danych
Kontakt: iod@spartanska.pl