Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki

 

Kierownik: dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR (pobierz plik)

Zespół: dr n. o zdr. Jakub Owoc (adiunkt), dr n. med. Małgorzata Mańczak (asystent), dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, Monika Dąbrowska, mgr Klaudia Watros, mgr Jakub Brzeziński

Główne zadania i kierunki działalności:

1) Prowadzenie badań naukowych w zakresie procesów starzenia się i zdrowia publicznego związanego z profilem naukowo-badawczym Instytutu oraz działań z zakresu edukacji zdrowotnej, w tym także:

 • Identyfikacja specyficznych potrzeb i zagrożeń zdrowotnych związanych z procesem starzenia się oraz wielochorobowości.
 • Prowadzenie badań naukowych, epidemiologicznych, socjologicznych i statystycznych, współpraca w tym zakresie z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.
 • Opracowywanie ekspertyz z zakresu zgodnego z profilem Instytutu do wykorzystania przez Dyrektora, Radę Naukową i Ministerstwo Zdrowia.
 • Przygotowywanie propozycji programów zdrowotnych oraz inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej, wzmacniających działania z zakresu profilaktyki oraz podnoszących jakość życia w chorobie.
 • Organizacja Konferencji naukowych skierowanych do pacjentów, lekarzy, studentów o tematyce w zakresie zdrowia publicznego.
 • Wdrażanie i realizacja programów zdrowotnych skierowanych do osób chorujących przewlekle i w traumie, m.in. Chronic Disease Self-Management Program – Program samoopieki.
 • Budowanie odpowiedniego potencjału oraz struktury niezbędnej do edukacji zdrowotnej pacjentów oraz ich rodzin i opiekunów.
 • Współpraca z organizacjami tworzonymi przez pacjentów, podmiotami zainteresowanymi zdrowiem osób starszych, przewlekle chorych, potrzebujących.
 • Współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia – w tym realizacja grantów.
 • Przekazywanie osiągnięć naukowych z dziedzin gerontologii i zdrowia publicznego w formie wniosków wdrożeniowych do zastosowania w praktyce.
 • Identyfikacja czynników ryzyka oraz działań profilaktycznych w zakresie chorób sercowo-naczyniowych oraz onkologicznych i innych związanych z profilem naukowo-badawczym Instytutu.

2) Koordynacja przed i podyplomowej działalności dydaktycznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, w tym m. in.:

 • Kontakty z uczelniami, z którymi Instytut współpracuje prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów/słuchaczy tych uczelni.
 • organizacja kursów specjalizacyjnych i doskonalących prowadzonych w Instytucie w ramach umowy zawartej z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, przygotowanie rozliczeń, prowadzenie korespondencji).
 • Aktualizacja akredytacji NIGRiR jako jednostki prowadzącej nauczanie specjalizacyjne.
 • Wsparcie organizacyjne przy realizacji egzaminów specjalizacyjnych z reumatologii i rehabilitacji medycznej
  w sesji wiosennej i jesiennej.
 • Organizacja zajęć dydaktycznych realizowanych w Instytucie dla studentów (prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, przygotowanie rozliczeń, prowadzenie korespondencji).
 • Organizacja staży specjalizacyjnych i kierunkowych dla lekarzy oraz praktyk studenckich odbywanych
  w Instytucie (prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, prowadzenie korespondencji).
 • Kontakty z placówkami medycznymi w celu przygotowania i zawarcia umów między szpitalnych o realizację staży (prowadzenie dokumentacji i korespondencji).

 

Kontakt

Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki,

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

Numer tel.: +48 22 67 09 261 / 262 / 264

Adres email:

spartanska.gerontologia@spartanska.pl

dydaktyka@spartanska.pl

 

Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR

robert.olszewski@spartanska.pl

 

Specjalista ds. Administracji: Monika Dąbrowska

monika.dabrowska@spartanska.pl

tel.: +48 22 67 09 261

 

Specjalista ds. Zdrowia Publicznego: mgr Jakub Brzeziński

jakub.brzezinski@spartanska.pl

tel.: +48 22 67 09 262

 

Specjalista ds. Zdrowia Publicznego: mgr Klaudia Watros

klaudia.watros@spartanska.pl

tel.: +48 22 67 09 264