Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki

 

Kierownik: dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR (pobierz plik)

Zespół: dr n. o zdr. Jakub Owoc (adiunkt), dr n. med. Małgorzata Mańczak (asystent), dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, Monika Dąbrowska, mgr Klaudia Ćwiklińska

Główne zadania i kierunki działalności:

1) prowadzenie badań naukowych w zakresie procesów starzenia się i zdrowia publicznego związanego z profilem naukowo-badawczym Instytutu, w tym także:

 • analizowanie mechanizmów obronnych przed zjawiskiem starzenia się człowieka i jego konsekwencji medycznych i społecznych,
 • prowadzenie badań naukowych, epidemiologicznych, socjologicznych i statystycznych, współpraca w tym zakresie z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą,
 • opracowywanie projektów działalności ochrony zdrowia w zakresie zwalczania chorób zgodnych z profilem Instytutu w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań naukowych,
 • opracowywanie ekspertyz z zakresu zgodnego z profilem Instytutu do wykorzystania przez Dyrektora, Radę Naukową i Ministerstwo Zdrowia,
 • przygotowywanie propozycji programów zdrowotnych oraz wdrażanie i realizacja programów skierowanych
  do osób starszych,
 • opracowywanie strategii zapobiegania, diagnostyki i leczenia chorób wieku starszego,
 • opracowywanie programów edukacji zdrowotnej dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa,
  w szczególności osób starszych,
 • przekazywanie osiągnięć naukowych z gerontologii i zdrowia publicznego w formie wniosków wdrożeniowych do zastosowania w praktyce,
 • badania czynników ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych.

2) Koordynacja przed i podyplomowej działalności dydaktycznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, w tym m. in.:

 • kontakty z uczelniami, z którymi Instytut współpracuje prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów/słuchaczy tych uczelni,
 • organizacja kursów specjalizacyjnych i doskonalących prowadzonych w Instytucie w ramach umowy zawartej
  z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, przygotowanie rozliczeń, prowadzenie korespondencji),
 • aktualizacja akredytacji NIGRiR jako jednostki prowadzącej nauczanie specjalizacyjne,
 • wsparcie organizacyjne przy realizacji egzaminów specjalizacyjnych z reumatologii i rehabilitacji medycznej
  w sesji wiosennej i jesiennej,
 • organizacja zajęć dydaktycznych realizowanych w Instytucie dla studentów (prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, przygotowanie rozliczeń, prowadzenie korespondencji),
 • organizacja staży specjalizacyjnych i kierunkowych dla lekarzy oraz praktyk studenckich odbywanych
  w Instytucie (prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, prowadzenie korespondencji),
 • kontakty z placówkami medycznymi w celu przygotowania i zawarcia umów międzyszpitalnych o realizację staży (prowadzenie dokumentacji i korespondencji).

 

Kontakt
Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel. +48 22 67 09 228/251

spartanska.gerontologia@spartanska.pl

dydaktyka@spartanska.pl

monika.dabrowska@spartanska.pl
tel.: +48 22 67 09 228

Kierownik Zakładu

dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR

robert.olszewski@spartanska.pl