Kierownik: dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR (pobierz plik)

 

Zespół: dr n. o zdr. Anna Kłak (adiunkt), dr n. o zdr. Jakub Owoc (adiunkt), dr n. med. Małgorzata Mańczak (asystent), dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, mgr Jolanta Grygielska, tech. ekonom. Sylwia Ostrowska, Monika Dąbrowska,  mgr. inż.  Justyna Obiała, mgr Karolina Obiała, mgr Ewelina Ejchman-Pac

 

Główne zadania i kierunki działalności:

1) prowadzenie badań naukowych w zakresie procesów starzenia się i zdrowia publicznego związanego z profilem naukowo-badawczym Instytutu, w tym także:

 • analizowanie mechanizmów obronnych przed zjawiskiem starzenia się człowieka i jego konsekwencji medycznych i społecznych,
 • prowadzenie badań naukowych, epidemiologicznych, socjologicznych i statystycznych, współpraca w tym zakresie z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą,
 • opracowywanie projektów działalności ochrony zdrowia w zakresie zwalczania chorób zgodnych z profilem Instytutu w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań naukowych,
 • opracowywanie ekspertyz z zakresu zgodnego z profilem Instytutu do wykorzystania przez Dyrektora, Radę Naukową i Ministerstwo Zdrowia,
 • przygotowywanie propozycji programów zdrowotnych oraz wdrażanie i realizacja programów skierowanych do osób starszych,
 • opracowywanie strategii zapobiegania, diagnostyki i leczenia chorób wieku starszego,
 • opracowywanie programów edukacji zdrowotnej dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności osób starszych,
 • przekazywanie osiągnięć naukowych z gerontologii i zdrowia publicznego w formie wniosków wdrożeniowych do zastosowania w praktyce,
 • badania czynników ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych.

2) Koordynacja przed i podyplomowej działalności dydaktycznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, w tym m. in.:

 • kontakty z uczelniami, z którymi Instytut współpracuje prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów/słuchaczy tych uczelni,
 • organizacja kursów specjalizacyjnych i doskonalących prowadzonych w Instytucie w ramach umowy zawartej z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, przygotowanie rozliczeń, prowadzenie korespondencji),
 • aktualizacja akredytacji NIGRiR jako jednostki prowadzącej nauczanie specjalizacyjne,
 • wsparcie organizacyjne przy realizacji egzaminów specjalizacyjnych z reumatologii i rehabilitacji medycznej w sesji wiosennej i jesiennej,
 • organizacja zajęć dydaktycznych realizowanych w Instytucie dla studentów (prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, przygotowanie rozliczeń, prowadzenie korespondencji),
 • organizacja staży specjalizacyjnych i kierunkowych dla lekarzy oraz praktyk studenckich odbywanych w Instytucie (prowadzenie dokumentacji, przygotowanie umów, prowadzenie korespondencji),
 • kontakty z placówkami medycznymi w celu przygotowania i zawarcia umów międzyszpitalnych o realizację staży (prowadzenie dokumentacji i korespondencji).

 

Kontakt
Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel. +48 22 67 09 228/251

 

gerontologia@spartanska.pl

sylwia.ostrowska@spartanska.pl

 

dydaktyka@spartanska.pl

monika.dabrowska@spartanska.pl
tel.: +48 22 67 09 228

 

Kierownik Zakładu

dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR

robert.olszewski@spartanska.pl