dla Pacjentów

W ramach usług świadczonych przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zapisu na wizytę można dokonać do:

  • poradni reumatologicznej dla dzieci (możliwość zapisu przez portal pacjenta)
  • poradni reumatologicznej dla dorosłych (możliwość zapisu przez portal pacjenta)
  • poradni ortopedycznej – kwalifikacje i konsultacje przedoperacyjne, wizyty pooperacyjne (możliwość zapisu przez portal pacjenta)
  • poradni leczenia bólu
  • poradni osteoporozy (możliwość zapisu przez portal pacjenta)
  • poradni rehabilitacyjnej (możliwość zapisu przez portal pacjenta)
  • poradnia geriatryczna

Rejestracji można dokonać osobiście w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji lub telefonicznie pod numerem +48 (22) 670 93 00

Od lutego 2021 roku ulegną zmianie godziny pracy Rejestracji ogólnej

poniedziałek, wtorek i środa 07:30 – 18:00

czwartek i piątek 07:30 – 16:00

Przypominamy, że pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.

Oryginał skierowania można dostarczyć:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem osób trzecich
  • lub przesłać pocztą na adres: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa, z dopiskiem „Skierowanie-Zespół Poradni.

Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

Odwołanie wizyty poprzez email: poradnia@spartanska.pl (nie służy do umawiania wizyt)

Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy  informacji dotyczących m.in.  zmiany terminu wizyty w Zespole Poradni (pobierz)


WIZYTA W PORADNI REUMATOLOGICZNEJ Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – CO TRZEBA WIEDZIEĆ (więcej informacji)

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY LEKARSKIEJ