Rejestracja do poradni specjalistycznej

Rejestracja do poradni specjalistycznej

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w ramach usług świadczonych w  Poradni Przyklinicznych zapisu na wizytę można dokonać do:

 • poradni reumatologicznej dla dzieci (możliwość zapisu przez portal pacjenta)
 • poradni reumatologicznej dla dorosłych (możliwość zapisu przez portal pacjenta)
 • poradni ortopedycznej – kwalifikacje i konsultacje przedoperacyjne, wizyty pooperacyjne (możliwość zapisu przez portal pacjenta)
 • poradni leczenia bólu
 • poradni osteoporozy (możliwość zapisu przez portal pacjenta)
 • poradni rehabilitacyjnej (możliwość zapisu przez portal pacjenta), Pacjenci z zespołem przewlekłego zmęczenia
 • poradnia geriatryczna

REJESTRACJA PACJENTÓW:

Rejestracja główna
poniedziałek, wtorek i środa 07:30-18:00
czwartek i piątek 07:300-16:00
Rejestracja telefoniczna 22 670 93 00 w godzinach 07:30-15:00
Koordynator rejestracji tel. +48-512-983-592 (telefon ten nie służy do umawiania i odwoływania wizyt)

Jeżeli nie możesz zgłosić się na wizytę, zawiadom o tym wcześniej:

Dokumentację medyczną pacjent przed wizytą lekarską może przesłać na adres e-mail: poradnia@spartanska.pl

SKIEROWANIE:

Informujemy, że podczas zapisu Pacjent musi posiadać skierowanie (kod pin) jeśli posada skierowanie w formie papierowej  ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.

Oryginał skierowania można dostarczyć:

 • osobiście
 • za pośrednictwem osób trzecich
 • lub przesłać pocztą na adres: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa, z dopiskiem „Skierowanie-Zespół Poradni.

Skierowanie do specjalisty wystawia lekarz POZ/lekarz rodzinny lub inny lekarz specjalista.
Skierowanie powinno zawierać:

 • Datę wystawienia skierowania
 • Czytelną pieczęć jednostki kierującej z następującymi informacjami:
  nazwa podmiotu, adres, REGON, numer telefonu
  numer umowy z NFZ
  numer księgi resortowej
  piątą część kodu resortowego
  siódmą część kodu resortowego
  nazwę poradni kierującej wraz z kodem resortowym
 • Nazwę Poradni do której kierowany jest pacjent
 • Rodzaj porady (konsultacja, objęcie leczeniem)
 • Imię i nazwisko pacjenta
 • Numer PESEL
 • Adres
 • Rozpoznanie choroby oraz kod ICD 10
 • Pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY LEKARSKIEJ

W dniu wyznaczonej wizyty należy zgłosić się do Rejestracji Zespołu Poradni około 20 min przed planowaną wizytą celem zweryfikowania danych osobowych oraz podpisania stosownych upoważnień w dokumentacji medycznej pacjenta”

PACJENT ZGŁASZAJĄCY SIĘ NA WIZYTĘ PO RAZ PIERWSZY, Wymagane dokumenty
 • skierowanie do poradni specjalistycznej
 • dokument tożsamości z numerem PESEL
PACJENT ZGŁASZAJĄCY SIĘ NA WIZYTĘ PO RAZ KOLEJNY Wymagane dokumenty
 • dokument tożsamości z numerem PESEL

Uprzejmie informujemy, że w przypadku skierowań na badania laboratoryjne:

 • badania laboratoryjne – należy zgłosić się na pobranie krwi na 5-7 dni przed planowaną wizytą lekarską, nie wcześniej niż 30 dni przed wizytą
 • badania mikrobiologiczne – należy zgłosić się na pobranie krwi na 5-7 dni przed wyznaczoną wizytą, nie wcześniej niż 30 dni przed wizytą
 • na diagnostykę serologiczną infekcji, na badanie autoprzeciwciał markerowych – należy zgłosić się na pobranie krwi na 2 tygodnie przed wizytą lekarską, nie wcześniej niż 30 dni przed wizytą

Wyniki badań wydawane są w głównej rejestracji.

Pacjent ma możliwość skorzystanie z wizyty w formie świadczenia na odległość (teleporady)