Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w ramach usług świadczonych w  Poradni Przyklinicznych zapisu na wizytę można dokonać do:

  • poradni reumatologicznej dla dzieci (możliwość zapisu przez portal pacjenta)
  • poradni reumatologicznej dla dorosłych (możliwość zapisu przez portal pacjenta)
  • poradni ortopedycznej – kwalifikacje i konsultacje przedoperacyjne, wizyty pooperacyjne (możliwość zapisu przez portal pacjenta)
  • poradni leczenia bólu
  • poradni osteoporozy (możliwość zapisu przez portal pacjenta)
  • poradni rehabilitacyjnej (możliwość zapisu przez portal pacjenta)
  • poradnia geriatryczna

 

Portal Pacjenta

REJESTRACJA PACJENTÓW

Rejestracja główna

poniedziałek, wtorek i środa 07:30-18:00

czwartek i piątek 07:300-16:00

Rejestracja telefoniczna 22 670 93 00 w godzinach 07:30-15:00

Koordynator rejestracji tel. +48-512-983-592 (telefon ten nie służy do umawiania i odwoływania wizyt)

Jeżeli nie możesz zgłosić się na wizytę, zawiadom o tym wcześniej:

poprzez email poradnia@spartanska.pl (nie służy do umawiania wizyt) lub

– pod numerem telefonu (22) 67-09-300

Dokumentację medyczną pacjent przed wizytą lekarską może przesłać na adres e-mail: poradnia@spartanska.pl

 

 

Informujemy, że podczas zapisu Pacjent musi posiadać skierowanie (kod pin) jeśli posada skierowanie w formie papierowej  ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.

Oryginał skierowania można dostarczyć:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób trzecich
 • lub przesłać pocztą na adres: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa, z dopiskiem „Skierowanie-Zespół Poradni.

Skierowanie do specjalisty wystawia lekarz POZ/lekarz rodzinny lub inny lekarz specjalista.

 

SKIEROWANIE POWINNO ZAWIERAĆ

 1. Datę wystawienia skierowania
 2. Czytelną pieczęć jednostki kierującej z następującymi informacjami:
 • nazwa podmiotu, adres, REGON, numer telefonu
 • numer umowy z NFZ
 • numer księgi resortowej
 • piątą część kodu resortowego
 • siódmą część kodu resortowego
 • nazwę poradni kierującej wraz z kodem resortowym
 1. Nazwę Poradni do której kierowany jest pacjent
 2. Rodzaj porady (konsultacja, objęcie leczeniem)
 3. Imię i nazwisko pacjenta
 4. Numer PESEL
 5. Adres
 6. Rozpoznanie choroby oraz kod ICD 10
 7. Pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

 

 

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY LEKARSKIEJ

W dniu wyznaczonej wizyty należy zgłosić się do Rejestracji Zespołu Poradni około 20 min przed planowaną wizytą celem zweryfikowania danych osobowych oraz podpisania stosownych upoważnień w dokumentacji medycznej pacjenta”

PACJENT ZGŁASZAJĄCY SIĘ NA WIZYTĘ
PO RAZ PIERWSZY

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
– SKIEROWANIE DO PORADNII SPECJALISTYCZNEJ   (więcej informacji)

– DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (z numerem PESEL)

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierujący pacjenta do poradni specjalistycznej, zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania.

 

PACJENT ZGŁASZAJĄCY SIĘ NA WIZYTĘ
PO RAZ KOLEJNY

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
– DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (z numerem PESEL)

BADANIA:
– WYNIKI BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ LEKARZA
W TRAKCIE OSTATNIEJ WIZYTY

Uprzejmie informujemy, że w przypadku skierowań na badania– laboratoryjne – należy zgłosić się na pobranie krwi na 5-7 dni przed planowaną wizytą lekarską, nie wcześniej niż 30 dni przed wizytą
– mikrobiologiczne – na 5-7 dni przed wyznaczoną wizytą, nie wcześniej niż 30 dni przed wizytą
– na diagnostykę serologiczną infekcji, na badanie autoprzeciwciał markerowych – na 2 tygodnie przed wizytą lekarską, nie wcześniej niż 30 dni przed wizytą

 

Wyniki badań wydawane są w głównej rejestracji.

Podczas pierwszej wizyty lekarz specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie chorego leczeniem stałym. Jeśli wystarczy jednorazowa konsultacja wówczas specjalista odsyła pacjenta z powrotem do lekarza POZ, który będzie kontynuował leczenie. Przy ewentualnej następnej wizycie u specjalisty potrzebne jest nowe skierowanie.

 

Lekarz kierujący pacjenta do specjalisty dołącza do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

 

Skierowanie wystawione do lekarza specjalisty związane jest z określoną chorobą i jest ważne w trakcie całego procesu leczenia tej choroby. Nie ma więc konieczności odnawiania skierowania co roku, chyba że zmianie ulegnie rozpoznanie. Należy również pamiętać, że w przypadku zakończenia leczenia szpitalnego karta informacyjna ze szpitala nie stanowi skierowania do dalszego leczenia specjalistycznego.

Lekarz specjalista przekazuje lekarzowi kierującemu pisemną informacje dotycząca udzielonego świadczenia i dalszego leczenia, w tym wytyczne oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania i wykaz zalecanych leków. Na tej podstawie lekarz POZ wystawia recepty na leki zalecane przez specjalistę.