Pion Medyczny

Zasady funkcjonowania Ośrodka Terapii Biologicznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

 

 • Ośrodek Terapii Biologicznej (OTB) jest jednostką organizacyjną Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej (KiPUChTŁ) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, przeznaczoną do sprawowania opieki nad chorymi przyjmującymi leki biologiczne
 • nadzór merytoryczny oraz organizacyjny sprawuje Kierownik OTB, podległy ordynatorowi Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej
 • zadaniem OTB jest:
 • sprawowanie opieki lekarskiej nad chorymi zakwalifikowanymi do leczenia biologicznego w ramach:
  1. Programów lekowych NFZ
  2. Terapii niestandardowej zatwierdzonej przez Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych
 • dystrybucja leków biologicznych zakwalifikowanym chorym
 • prowadzenie dokumentacji medycznej chorych oraz dokumentacji rozchodu leków biologicznych zgodnie
  z obowiązującymi zasadami
 • w ramach OTB podawane są leki biologiczne w postaci podskórnej oraz postaci dożylnej
 • wizyta chorego przyjmującego lek podskórny prowadzona jest w trybie ambulatoryjnym
 • wizyta chorego przyjmującego lek dożylny prowadzona jest w trybie hospitalizacji 1-dniowej
 • leki podskórne oraz z leków dożylnych (infliksymab i tocilizumab) podawane są na terenie OTB
 • chorzy leczeni podskórnie mają pobierane badania laboratoryjne w Gabinecie Zabiegowym Polikliniki
  NIGRiR na I piętrze. Chorzy leczeni infliksymabem mają pobierane badania laboratoryjne w gabinecie wlewów na
  terenie OTB
 • inne dożylne leki biologiczne, tj. rytuksymab oraz leki nie objęte programem lekowym NFZ podawane są na terenie KiPUChTŁ na III piętrze, gdzie pobierane są także badania laboratoryjne

Opieka pielęgniarska i lekarska nad tymi chorymi sprawowana jest przez personel Kliniki.

 • OTB funkcjonuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:35-15:05

 

Ośrodek Terapii Biologicznej ma pod opieką ponad 800 pacjentów leczonych lekami biologicznymi

 

W 2015 roku przyjęto:

 • 4754 pacjentów ambulatoryjnie na wizyty monitorujące leczenie oraz podanie i wydanie leków podskórnych
 • 503 hospitalizacje jednodniowe w celu podania leków dożylnych

 

Zespół pracujący w OTB:

Zespół lekarzy: (praca rotacyjna średnio co 2 miesiące)

 • dr n.med. Anna Felis-Giemza
 • Katarzyna Świerkocka
 • Mariusz Wudarski

pielęgniarka: Małgorzata Gietka

 

Kontakt:
sekretariat: Mirosława Rybak
tel. +48 (22) 670 91 74
e-mail: osrodek.terapiibiol@spartanska.pl