Centralny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Otępiennych oraz Zapalnych Chorób Mediowanych Immunologicznie

Opublikowano 30 stycznia 2024, 12:37

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 
OD AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

Centralny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Otępiennych oraz Zapalnych Chorób Mediowanych Immunologicznie

W ramach umowy nr 2023/ABM/02/00002-00 o dofinansowanie

Projektu na tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej

Przedmiotem projektu jest utworzenie na bazie istniejącej infrastruktury i potencjału naukowego Instytutu dedykowanego referencyjnego Centralnego Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Otępiennych oraz Zapalnych Chorób Mediowanych Immunologicznie. Taki ośrodek będzie unikalną jednostką badawczą w Polsce w zakresie chorób reumatycznych, immunologicznych, kardiologicznych, dermatologicznych, geriatrycznych i neurologicznych. Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRIR) im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
w Warszawie ma wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów z powyższymi chorobami oraz przejmuje opiekę nad chorymi sprawiającymi trudności diagnostyczne i/lub lecznicze z terenu całej Polski. Projekt RCMC w ramach NIGRiR, jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków, rozwoju polskiej nauki ze szczególnym uwzględnieniem medycyny i nauk biologicznych. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc (IGiChP) jest placówką badawczą, a także jednostką referencyjną Światowej Organizacji Zdrowia w dziedzinie gruźlicy. Zakresem działalności Instytutu są schorzenia narządów klatki piersiowej, w szczególności choroby płuc  i oskrzeli, niewydolność oddychania, nowotwory, zakażenia, zaburzenia krążenia płucnego, patologia przełyku, opłucnej oraz osierdzia. IGiChP jest konsorcjantem NIGRIR w zakresie pobierania materiału biologicznego od pacjentów z powikłaniami płucnymi w przebiegu chorób mediowanych immunologicznie, neurologicznych/neurodegeneracyjnych, kardiologicznych, ale również od pacjentów z rakiem płuc. W strukturach NIGRIR funkcjonuje Biobank, który wykazuje szczególną troskę by zachować najwyższe standardy jakości w procesie pobierania, przetwarzania i przechowywania materiału biologicznego, dlatego w 2018 dołączył do Polskiej Sieci Biobanków. Biobank NIGRIR ma doświadczenie w pobieraniu i biobankowaniu próbek materiału biologicznego (krew, surowica, kał, mocz, ślina, płyn stawowy). Nawiązaliśmy komercyjną współpracę związaną z udostępnieniem materiału biologicznego za zgodą pacjentów oraz Komisji Bioetycznej. Prowadzimy również komercyjną działalność związaną z wykonywaniem usług laboratoryjnych. Stanowimy centralne laboratorium dla Polski pod katem izolacji PBMCs (komórki jednojądrzaste krwi obwodowej) do badań klinicznych. Biobank Zakładu Biologii Molekularnej NIGRIR w latach 2019-2022 uczestniczył w 5 badań klinicznych związanych z izolacją tych komórek. RCMC będzie stanowiło wsparcie w zakresie biobankowania próbek, badań laboratoryjnych (OMICs) oraz analizy danych dla niekomercyjnych badań klinicznych prowadzonych w CWBK NIGRIR. Realizowane w RCMC badania naukowe mają stanowić element badań medycznych i zdrowotnych, których celem jest dostarczenie wiedzy dla zrozumienia patogenezy chorób, ich zapobiegania i leczenia oraz promowania zdrowia. Będą one obejmowały ciąg badań łączących interakcje z pacjentami, mechanizmy chorobowe (etiopatogeneza), wiedzę kliniczną, wykrywanie, diagnozowanie i naturalną historię choroby, interwencje terapeutyczne, w tym próby kliniczne leków, środków biologicznych, wyrobów medycznych, profilaktykę, farmakogenetykę i promocję zdrowia. RCMC umożliwi utworzenie ogólnopolskiego rejestru wszystkich chorób otępiennych i zapalnych chorób mediowanych immunologicznie w kraju,, obejmującego dane z całego kraju. Do rejestru stopniowo będą dodawane również dane molekularne, co pozwoli na wypracowanie modelu molekularnego charakterystycznego dla populacji polskiej. Taki rejestr umożliwi szybkie i sprawne dostosowanie diagnostyki i terapii do potrzeb konkretnego pacjenta. Wykorzystanie zebranych/scentralizowanych danych do badań naukowych, opartych na w/w rejestrze, gdzie liczba chorych będzie konkurencyjna do badań z innych krajów opartych na krajowych rejestrach, a co za tym idzie – konkurencyjność, która pozwoli na współpracę z innymi krajami na zasadzie równorzędnego partnera. Uzyskane w ten sposób informacje umożliwią opracowanie nowych, efektywnych klinicznie i ekonomicznie standardów leczenia chorób cywilizacyjnych.

  • Całkowity koszt realizacji Projektu: 29 995 472,97 zł
  • Kwota dofinansowania: 29 995 472,97 zł
  • Data podpisania Umowy: 25.10.2023 r.