DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA zadanie inwestycyjne „Modernizacja pomieszczeń i wyposażenie nowej Centralnej Sterylizatorni”

Opublikowano 4 października 2021, 07:19

 

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice - Urząd Gminy w Popielowie

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

zadanie inwestycyjne „Modernizacja pomieszczeń i wyposażenie nowej Centralnej Sterylizatorni”

 

Inwestycja realizowana w ramach dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń i wyposażenie nowej Centralnej Sterylizatorni”, z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne, paragrafu 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Umowa numer DOI/INST/85112/6230/1040/869

Głównym celem powstania Centralnej Sterylizatorni jest:

  • poprawa oraz zwiększenie usług medycznych mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo procedur w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji;
  • zwiększenie zakresu i ilości świadczonych usług dla Centralnego Bloku Operacyjnego;
  • poprawa jakości i bezpieczeństwa dla pacjentów oraz zatrudnionego personelu podczas wykonywanych zabiegów oraz operacji;
  • zwiększenie liczby udzielanych świadczeń ambulatoryjnych;
  • efektywniejsza obsługa i przetwarzanie instrumentów oraz materiałów potrzebnych na sali operacyjnej;
  • komunikacja pomiędzy Centralną Sterylizatornią, a Blokiem Operacyjnym, dostosowana  do aktualnych standardów i zmieniających się potrzeb;
  • skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu.

 

Planowany projekt Centralnej Sterylizatorni swoim zakresem rzeczowym obejmują prace związane z przygotowaniem i realizacją prac adaptacyjno/modernizacyjnych w budynku głównym Szpitala oraz zakup niezbędnego wyposażenia medycznego, niemedycznego.

 

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona modernizacja pomieszczenia znajdującego się w budynku głównym Szpitala, aby uzyskać odpowiednie pod względem fachowym i sanitarnym warunki do stworzenia nowoczesnej Centralnej Sterylizatorni, zlokalizowanej w miejscu mającym dogodne połączenie z blokiem operacyjnym i Klinikami, co ma wpływ na jakość prowadzonych świadczeń.

Centralna Sterylizatornia będzie wyposażona m.in. w urządzenia do wyjaławiania sprzętu, aparatury, narzędzi, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami pomieszczenie podzielone zostanie na trzy strefy: brudną (do mycia, sortowania, wstępnej i właściwej dezynfekcji materiałów), czystą (do suszenia, pakietowania i załadunku do sterylizatorów) oraz sterylną (przeznaczoną do wyładunku ze sterylizatorów, ich magazynowania i wydawania na oddziały szpitalne), z zapewnionym jednokierunkowym przepływem materiałów od strefy brudnej do sterylnej. W szpitalu zostaną wyznaczone specjalne pomieszczenia do ekspedycji skażonego oraz odbioru sterylnego materiału.

 

Wdrożenie projektu pozwoli zredukować koszt na pacjenta, poprzez zmniejszenie kosztów pośrednich Instytutu (zmniejszy ilość zakażeń szpitalnych dzięki zastosowaniu bardziej efektywnej technologii medycznej, zmniejszenie użycia wody i detergentów wykorzystywanych w nowoczesnych procesach sterylizacji), zwiększenie wydajności pracy bloku operacyjnego, zachowanie ciągłości pracy bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, która w obecnej sytuacji jest przerywana z powodu awarii urządzeń do sterylizacji, bądź ich napraw i przeglądów. Centralna Sterylizatornia podniesie jakość oraz ilość świadczeń medycznych w Instytucie o ok. 20% co przy uwzględnieniu możliwości wydłużenia pracy bloku operacyjnego do godziny 19.00 przyniesie wzrost przychodów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów pośrednich o ok. 4,5% , a szybsza interwencja medyczna przełoży się na obniżenie kosztów diagnostyki pacjentów z zaawansowaną chorobą, dzięki wczesnej interwencji, i możliwości ich leczenia w AOS.

 

Planowanymi efektami rzeczowymi po modernizacji będzie wyposażenie Centralnej Sterylizatorni między innymi w dwa sterylizatory (plazmowy i parowy), myjnię przelotową, myjnię ultradźwiękową. Całość będzie obsługiwał kompletny system komputerowy do elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Centralnej Sterylizatorni i obiegu materiałów sterylizowanych zarządzany w nowo powstałym pomieszczeniu biurowym.

 

Planowane efekty dla pacjentów. W dobie pandemii COVID 19 proces sterylizacji stał się kluczowy dla funkcjonowania jednostek szpitalnych i wpływa na ciągłość procesu leczenia. Centralna Sterylizatornia jest jednym z ważniejszych pośrednich usług mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo procedur medycznych, umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału bloku operacyjnego. Powstanie Centralnej Sterylizatorni zwiększy liczbę udzielanych świadczeń ambulatoryjnych, skróci czas pobytu pacjenta w szpitalu.

 

Planowane efekty medyczne. Proces sterylizacji należy do grupy procesów „specjalnych”. Jego celem  jest inaktywacja wszystkich form mikroorganizmów, takich jak: bakterie, grzyby, pierwotniaki i wirusy, również ich form przetrwalnikowych. Kluczową potrzebą Szpitala staje się zaprojektowanie nowoczesnej Centralnej Sterylizatorni, która powstałaby w obrębie budynku szpitala, z dogodnym połączeniem z zespołem operacyjnym oraz łatwym dostępem dla zespołów z innych jednostek organizacyjnych Szpitala i w miarę możliwości z zewnątrz.

 

Efektywność inwestycji. Jednym z kluczowych efektów ekonomicznych planowanej Centralnej Sterylizatorni jest zwiększenie ilości świadczonych usług (serwisów) na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego, który planuje zwiększyć ilość wykonywanych zabiegów (operacji), co w całości przełoży się na zwiększenie korzyści finansowych dla NIGRIR.

Powstanie Centralnej Sterylizatorni przyniesie też oszczędności finansowe związane z obecnie dużymi kosztami napraw i serwisów, które są wykonywane ze względu na stary i zużyty sprzęt w obecnej sterylizatorni. Dodatkowo uruchomienie Centralnej Sterylizatorni spowoduje zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów (operacji) oraz ich ciągłość, co wpłynie na zmniejszenie kolejek dla oczekujących pacjentów oraz ograniczy przestoje i brak pracy dla personelu spowodowany częstymi awariami i naprawami starego sprzętu.

 

 

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 9 029 485,00 PLN
  • Kwota dofinansowania: 8 625 750,00 PLN
  • Data podpisania Umowy: 28.09.2021 r.