DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Opublikowano 29 listopada 2023, 11:15

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA zadanie inwestycyjne „Modernizacja i wyposażenie II części V piętra dla Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii w budynku głównym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie”

Inwestycja realizowana w ramach dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i wyposażenie II części V piętra dla Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii
i Neurologii w budynku głównym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie”, na dofinansowanie, z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne, paragrafu 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Umowa numer DOI/INST/85112/6230/1040/1223

Głównym celem zadania inwestycyjnego jest:

Zwiększenie powierzchni kliniki z 178,8 m2 na 513,58 m2 powstanie 7 sal chorych (w tym sala pooperacyjna i izolatka) wyposażonych w oddzielne sanitariaty. Dzięki większej liczbie łóżek (zwiększenie z 13 na 22) zwiększy się dostępność do świadczeń specjalistycznych opieki zdrowotnej, nastąpi podniesienie jakości oraz bezpieczeństwa leczonych pacjentów co w efekcie końcowym da możliwość rozszerzenia działalności kliniki.
Powstanie nowej Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii na V piętrze zwiększy jakość (nowoczesna organizacja procesów leczniczych, mikrochirurgia), standard i dostępność do świadczeń medycznych, co wpłynie na bezpieczeństwo i satysfakcję leczonych pacjentów i rodzin (zmniejszenie zakażeń szpitalnych). Zmiany przełożą się na efektywne zarządzanie ruchem pacjentów i szybszą, bezpieczną dostępnością do całego procesu terapeutycznego w ramach jednego kompleksu medycznego, z dogodną lokalizacją i udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych dzięki wymianie windy transportowej dla pacjentów. Zmniejszy się dystans i droga transportowania pacjentów po operacjach, która obecnie wiąże się z przemieszczaniem między piętrami gdzie mieści się Blok Operacyjny i Klinika.
Inwestycja zakłada powstanie nowoczesnego ośrodka zajmującego się kompleksowym leczeniem urazów i chorób kręgosłupa

Planowanymi efektami rzeczowymi będzie przebudowa i modernizacja II części V piętra mająca na celu przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów oraz zakup nowego sprzęt medycznego i niemedycznego.

Planowane efekty dla pacjentów:

Powstanie nowej większej Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii zwiększy jakość i organizację procesów leczniczych, podniesie standardy i dostępność do usług medycznych.
Modernizacja i zmiana lokalizacji Kliniki przełoży się na efektywne zarządzanie ruchem pacjentów
i szybszą, bezpieczną dostępność do całego procesu terapeutycznego w ramach jednego kompleksu medycznego z dogodną lokalizacją i udogodnieniami dla osób niepełnosprawnyc
h.
Powstanie mniejszych sal chorych z sanitariatami, dostosowanych do najnowszych standardów, wyposażonych w nowy sprzęt. Wszystkie pomieszczenia dostosowane będą dla osób niepełnosprawnych. Będzie miało to wpływ  na bezpieczeństwo i satysfakcję leczonych pacjentów i ich rodzin (w tym na zmniejszenie zakażeń szpitalnych).
Inwestycja wpłynie na poprawę komfortu pacjentów. Małe sale z wyposażonym węzłem sanitarnym zapewnią chorym komfort i prawo do intymności.
Zmniejszy do niezbędnego dystansu drogę transportowania pacjentów po operacjach, która obecnie wiąże się z przemieszczaniem między piętrami gdzie mieści się Blok Operacyjny i Klinika. Wstrząsy podczas transportu chorych i narażenie ich na kontakt z otoczeniem w okresie pooperacyjnym (okresie osłabienia odporności) może sprzyjać występowaniu zdarzeń niepożądanych.

Planowane efekty medyczne:

Zapewnienie kompleksowej opieki nad pacjentami w zakresie diagnostyki, chirurgii i rehabilitacji chorych, doradztwa dietetycznego i wsparcia psychologicznego, angażującej specjalistów z różnych zawodów medycznych.
Zwiększenie liczby miejsc dla pacjentów przełoży się na większą liczbę leczonych osób, przyspieszy proces rekonwalescencji pacjentów, co z pewnością wpłynie na skrócenie czasu trwania hospitalizacji, przy zapewnieniu całego procesu terapeutycznego bez przerywania procesu tej opieki.
Wprowadzenie dodatkowych i nowych zabiegów małoinwazyjnych.
Zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy personelu medycznego Kliniki

Efektywność inwestycji:

  • Ocena efektywności inwestycji oparta została na zwiększeniu liczby łóżek, które zapewnią możliwość wykonywania większej liczby hospitalizacji, co za tym idzie możliwość wykonywania większej liczby zabiegów w ramach istniejącego bloku operacyjnego, który wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, umożliwiający wykonywanie zaawansowanych operacji ortopedycznych. W związku z powyższym niewątpliwie ulegnie skróceniu czas oczekiwania na wysokospecjalistyczne planowane zabiegi operacyjne. Pacjenci pooperacyjni mając do dyspozycji fachową opiekę lekarzy i pielęgniarek po operacjach uzyskają komfortowe warunki do rekonwalescencji – szybki powrót do środowiska domowego. Warunki realizacji świadczeń w nowej Klinice przełożą się na efekty kliniczne – lepsze
    i szybciej osiągane, a w ślad za tym – szybki powrót do środowiska domowego, przekierowanie opieki na poziom AOS i POZ.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 12 100 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 12 010 460,00 PLN

Data podpisania Umowy: 27.09.2023 r.