Współpraca szyta na miarę

Opublikowano 13 lipca 2017, 12:21

 

Współpraca szyta na miarę

 

 

Z dumą informujemy, że 12 lipca br. pomiędzy Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, a Uczelnią Łazarskiego, została zawarta ramowa umowa o współpracy w zakresie kształcenia studentów Wydziału Medycznego Uczelni.

Dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia kadry naukowej i medycznej oraz bazy klinicznej, doświadczalnej i dydaktycznej Instytutu studia na Wydziale Medycznym zyskają nowy wymiar. Będzie możliwa indywidualizacja procesu nauczania zarówno na etapie przedklinicznym, jak i klinicznym. Połączone zostaną najlepsze metody dydaktyczne i praktyka medyczna, wynikiem czego realizacja programu studiów będzie niejako „uszyta na miarę” indywidualnych wymagań studenta oraz wciąż rosnących wymagań współczesnej medycyny.

Uczelnię Łazarskiego wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz etos pracy. Międzynarodowa społeczność uczelni zachowuje najwyższe standardy etyczne, chlubi się otwartością i wysokim poziomem kultury komunikacyjnej.

Historia Instytutu, jego miejsce w tworzeniu standardów polskiej medycyny, dziś realizuje się w wielu wymiarach. Instytut będąc siedzibą trzech Narodowych Rad – Geriatrii, Reumatologii oraz Rehabilitacji tworzy standardy współczesnej medycyny w tych dziedzinach. Nasi pracownicy na co dzień propagują najlepsze praktyki postępowania i uczą jak korzystać z najlepszych światowych doświadczeń.

Na tej solidnej podstawie, wypracowanej przez obie instytucje, studenci będą uczyć się praktyki zawodu z dużym naciskiem na kształcenie odpowiednich postaw i umiejętności komunikacji z pacjentami.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Od lewej:

Dariusz Adamczewski – Pełnomocnik Dyrektora ds. rozwoju i umiędzynarodowienia Instytutu,

prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski – Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji,

prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska – Rektor Uczelni Łazarskiego,

Juliusz Madej – Prezydent Uczelni Łazarskiego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA