Ochrona danych osobowych w NIGRiR

Opublikowano 28 maja 2018, 06:50

Inspektor Ochrony Danych – Sylwia Matuszewska

Kontakt: iod@spartanska.pl

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  Ogólnego  Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych  (RODO) informujemy, że:

1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Narodowy  Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;

2)  administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  w  sprawach  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  za pośrednictwem poczty elektronicznej:  kancelaria@spartanska.pl;

3)  administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust.  2  lit.  h)  RODO,  tj.  w  celu  zapewnienia  opieki  zdrowotnej,  co  wynika  z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4)  dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  innym  uprawnionym  podmiotom,  na podstawie  przepisów  prawa,  a  także  na  rzecz  podmiotów,  z  którymi administrator  zawarł  umowę  powierzenia  przetwarzania  danych  w  związku  z realizacją  usług  na  rzecz  administratora  (np.  laboratorium  zewnętrznym, kancelarią  prawną,  dostawcą  oprogramowania,  zewnętrznym  audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)  administrator  nie  zamierza  przekazywać  Państwa  danych  osobowych  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)  mają  Państwo  prawo  uzyskać  kopię  swoich  danych  osobowych  w  siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)  Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający  z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 2)  przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów. Konsekwencją  niepodania  danych  będzie  odmowa  udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

4)  administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Inspektor Ochrony Danych – Sylwia Matuszewska

Kontakt: iod@spartanska.pl