Udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Opublikowano 12 października 2015, 08:33

W dniu 29.12.2010 podpisana została umowa pomiędzy INSTYTUTEM REUMATOLOGII, a firmą MACE POLSKA Sp. z o.o. na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację klinik Instytutu Reumatologii w Warszawie”.

Informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w tym dotyczące XII Priorytetu i Działania 12.2 dostępne są na stronie Internetowej: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko