PROJEKTY BADAŃ NAUKOWYCH i PRAC ROZWOJOWYCH SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW FINANSOWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ NIGRiR

Opublikowano 23 listopada 2023, 09:41

INSTYTUCJA: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
MIASTO: Warszawa
KONKURS PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH i PRAC ROZWOJOWYCH SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI
MŁODYCH NAUKOWCÓW FINANSOWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ NIGRiR
DYSCYPLINY NAUKOWAE: nauki medyczne, nauki o zdrowiu
DATA OGŁOSZENIA: 22.11.2023
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15.12.2023
LINK DO STRONY: www.spartanska.pl
SŁOWA KLUCZOWE: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, badania naukowe, publikacje, rozwój naukowy, granty,
promocja wiedzy

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie ogłasza konkurs na

PROJEKTY BADAŃ NAUKOWYCH i PRAC ROZWOJOWYCH SŁUŻĄCYCH
ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW FINANSOWANYCH W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ NIGRiR

Warunki udziału w konkursie:
1. Do udziału w konkursie uprawnieni są pracownicy NIGRiR zatrudnieni na
stanowiskach naukowych, badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, którzy w
roku na który zaplanowana jest realizacja określonego projektu badawczego nie ukończą 35
roku życia, zwani dalej „młodymi naukowcami „
2. Młodzi naukowcy są uprawnieni do:

 •  złożenia w danym konkursie wyłącznie jednego wniosku;
 •  wielokrotnego udziału w konkursach, z zastrzeżeniem § 5 ust.6

3. Wniosek składa młody naukowiec, zwany dalej „Kierownikiem Projektu”;
4. Kierownik Projektu składa wniosek za zgodą Kierownika Jednostki, w której jest
zatrudniony;

Wymagania formalne:
5. Wniosek powinien być opracowany na formularzu do Regulaminu oraz podpisany
przez Kierownika Projektu oraz Kierownika Jednostki;
6. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 •  opis planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych z uwzględnieniem
  informacji nt. ich celu, uzasadnienia realizacji projektu badawczego, planowanych
  metod badawczych;
 •  informację nt. współpracy krajowej i zagranicznej;
 •  planowane formy zakończenia/rezultaty badań;
 •  harmonogram badań;
 •  kosztorys;
 • wykaz wykonawców;

7. Kosztorys projektu badawczego może zawierać wyłącznie koszty uzasadnione. Koszty
uzasadnione to koszty bezpośrednio związane z realizowanym projektem badawczym, w tym
zakup odczynników i materiałów, drobnego sprzętu, zakup usług.

 •  całkowita kwota, o którą wnioskuje Młody Naukowiec nie może przekroczyć 30
  tysięcy złotych.

8. W przypadku projektu badawczego obejmującego prowadzenie badań naukowych
związanych z koniecznością wykonania eksperymentów medycznych na ludziach warunkiem
udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody komisji bioetycznej do prowadzenia badań
objętych tym projektem przed rozpoczęciem jego realizacji.
9. Wnioskodawca do wniosku dołącza oświadczenie, że przed rozpoczęciem realizacji
projektu badawczego wystąpi o zgodę właściwej komisji na prowadzenie badań objętych tym
projektem i rozpocznie realizację tego projektu dopiero po uzyskaniu niezbędnej zgody.
10. Wnioski składa się w formie papierowej, w jednym egzemplarzu, podpisane przez
Kierownika Projektu oraz z formie elektronicznej do Działu Nauki.
11. Wnioski niezgodne z postanowieniami Regulaminu oraz złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.

Wszystkie wymagane dokumenty należy ponumerować, zamknąć w kopertach i złożyć w
Dziale Nauki z adnotacją „Konkurs na PROJEKTY BADAŃ NAUKOWYCH i PRAC
ROZWOJOWYCH” ze wskazaniem liczby stron dołączonych dokumentów w terminie do
15.12.2023r. do godz. 12:00 (pok. nr 208B), adres: ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa.
Dokumenty składane za pośrednictwem poczty muszą być doręczone do Instytutu w terminie
jak wyżej.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 20.12.2023r.
O rozstrzygnięciu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową oraz poprzez
wywieszenie ogłoszenia na stronie internetowej NIGRiR.

RESZTA INFORMACJI DOTYCZĄCA POWYŻSZEGO KONKURSU ZNAJDUJE SIĘ W
REGULAMINIE dot. PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH i PRAC
ROZWOJOWYCH SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW
FINANSOWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ NIGRiR