Posiedzenie Rady Naukowej NIGRiR

Opublikowano 16 kwietnia 2018, 03:29

12 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, które poprowadził prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa. Poruszono na nim zagadnienia kadrowe, omówiono plany rozwoju badawczo-naukowego Instytutu i powołania fundacji działającej przy NIGRiR. Nadano także stopień doktora nauk medycznych lek. Agnieszce Zielińskiej (na zdjęciu w chwili otrzymania dyplomu z rąk prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy) oraz podjęto decyzję o otwarciu nowych przewodów doktorskich.

 

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych prof. Roberta Gasika (kierownik Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii), prof. Piotra Głuszki (kierownik Kliniki i Polikliniki Reumatologii), prof. Włodzimierza Maślińskiego (kierownik Zakładu Patofizjologii i Immunologii), prof. Iwony Sudoł-Szopińskiej (kierownik Zakładu Radiologii). Ponadto podjęto także decyzję o zatrudnieniu dr hab. Roberta Olszewskiego na stanowisku kierownika Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, dr hab. Agnieszki Paradowskiej-Goryckiej (która na tym samym posiedzeniu otrzymała także tytuł profesora nadzwyczajnego) jako kierownika Zakładu Biologii Molekularnej oraz dr n. med. Anny Wajdy jako adiunkta w tymże zakładzie. Na stanowisko adiunkta awansowała również dr Anna Kłak z Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki.

 

Dr hab. n. med. prof. nadzw. NIGRiR Robert Gasik

 • Od 1994 roku pracownik Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego AM w Warszawie na stanowisku młodszy asystent, asystent;
 • Od 1998 stypendium doktoranckie w Instytucie Reumatologii w Warszawie;
 • Od 2002 pracownik Kliniki Spondylo-Neurochirurgii;
  i neurologii Instytutu Reumatologicznego na stanowisku starszego asystenta, następnie adiunkta;
 • W 2003 powołanie Poradni Leczenia Bólu przy Instytucie Reumatologii i od tego roku dodatkowo praca w PLB;
 • Od 2008 roku zastępca Kierownika Kliniki Spondylo-Neurochirurgii i Neurologii Instytutu Reumatologii;
 • Od 2010 roku p.o. Kierownika Oddziału Spondylo-Neurochirurgii Kliniki Reumoortopedii Instytutu Reumatologii;
 • Od 2011 roku p.o. Kierownika Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Instytutu Reumatologii;
 • Od 2012 roku Kierownik Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Instytutu Reumatologii (obecnie Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher);
 • Od 2014 do 2017 roku Kierownik Kliniki Reumoortopedii NIGRiR.

 

Prof. dr n. med. Piotr Głuszko

 • Dyplom Lekarza Medycyny, Akademia Medyczna w Krakowie 1975;
 • Doktor Nauk Medycznych 1982, AM Kraków;
 • Specjalizacja II choroby wewnętrzne, 1983;
 • Specjalizacja II reumatologia 1993;
 • Doktor habilitowany n. med. 1999 CM UJ;
 • Profesor zwyczajny 2012, WUM i Instytut Reumatologii w Warszawie;
 • Asystent , Instytut Patologii AM w Krakowie 1975 -1977;
 • Studia doktoranckie 1977 -1980;
 • Asystent II Katedra Chorób Wewnętrznych AM w Krakowie 1979 -1983;
 • Adiunkt II Katedra Chorób Wewnętrznych AM w Krakowie 1985 -1991;
 • Kierownik Zakładu Reumatologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1992 -2010;
 • Kierownik Kliniki Reumatologii IR/ NIGRR w Warszawie 2010 – nadal;
 • Współpraca z Uniwersytetem w Maastricht , Holandia, 2 programy;
 • POLVAS współpraca w ramach konsorcjum (koordynator w NIGRiR);
 • Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Chorób Reumatycznych NFZ – członek;
 • Zespół ds. Leczenia Biologicznego ANCA Zależnych Zapaleń Naczyń NFZ- członek;
 • Przewodniczący Komisji Bioetycznej przy NIGRiR w Warszawie;
 • Członek Rady Naukowej NIGRiR;
 • Członek Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu KAAFM;
 • Członek International Osteoporosis Foundation;
 • 2016/17 Mapy Potrzeb Zdrowotnych MZ, główny ekspert w grupie „choroby układu kostno-mięśniowego” aplikacja w realizacji
 • 2017 Program Polityki Zdrowotnej MZ „Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych) główny ekspert – program wdrażany w kwietniu 2018.

 

Prof. dr n. biol. Włodzimierz Maśliński

 • 1971-77 –  mgr chemii, Uniwersytet Warszawski, Polska (Wydział Chemii);
 • 1979-82 – dr n. przyr., Instytut Reumatologiczny, obrona w Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN;
 • 1993 – dr hab. n. biol., habilitacja na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski;
 • 2002 – profesor biologii, Uniwersytet Warszawski;
 • 1977- Asystent, Instytut Hematologii, Warszawa;
 • 1977-79 – Asystent, Instytut Biochemii, Biofizyki Polskiej  Akademii Nauk;
 • 1979-82 – Asystent, Instytut Reumatologiczny;
 • 1982-91- Adiunkt, Instytut Reumatologiczny.

 

Prof. dr n. med. Iwona Sudoł-Szopińska

 • Dyplom lekarza w II Wydz. Lek. AM w Warszawie – 1995;
 • Specjalizacja I stopnia z Medycyny Nuklearnej – 1998;
 • Tytuł dr n. med. w II Wydz. Lek. AM w Warszawie -1998;
 • Roczne Podyplomowe Studium Menedżerskie w SGH – 2000;
 • Specjalizacja z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – 2002;
 • Tytuł dr hab. n. med. w II Wydz. Lek. AM w Warszawie – 2003;
 • Tytuł profesora zwyczajnego – 2012;
 • Asystent kliniczny II WL WUM 1996-2003;
 • Pełnomocnik Dyrektora CIOP-PIB ds. Programów Międzynarodowych 2004-2007;
 • Kierownik Zakładu Radiologii, Instytut Reumatologii, obecnie Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie od 2010;
 • P.o. Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie od 2015 r. do chwili obecnej.

 

Dr hab. n. med. Robert Olszewski

 • 1988-1989 – Młodszy asystent w Szpitalu Klinicznym WAM w Łodzi;
 • 1989-1992 – Kierownik ambulatorium w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Ryni;
 • 1992-1998 – Asystent w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie;
 • 1998-1999 – Adiunkt w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie;
 • 1999-2003 – Adiunkt w Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie;
 • 2003-2006 – Adiunkt w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie;
 • 2016-obecnie – Specjalista w Zakładzie Ultradźwięków, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN;
 • 2017-obecnie – Profesor wizytujący w Klinice Geriatrii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

 

Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka

 • 2018 – doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny;
 • 2010 – doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, Centrum Biostruktury Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 • 2005 – magister inżynier, specjalność: biotechnologia, Uniwersytet Przyrodniczy (dawna Akademia Rolnicza) w Poznaniu, Wydział Rolniczy;
 • od 2015 Narodowy Instytut Geriatrii w Warszawie, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej;
 • 2006 – 2015 Instytut Reumatologii w Warszawie, Zakład Biochemii;
 • 2005 –2006 Instytut Genetyki Człowieka w Lipsku, Niemcy, stażystka;
 • 2004 – 2005 Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, wolontariusz.

 

Dr Anna Kłak

 • 2009 – 2011 – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Kierunek: Zdrowie Publiczne; studia stacjonarne magisterskie;
 • 2011 – 2016 – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – studia doktoranckie, stacjonarne; temat rozprawy doktorskiej: „Korzystanie z informacji dostępnych w Internecie z zakresu zdrowia i choroby przez osoby chore na alergię dróg oddechowych i astmę”, Promotor: Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński;
 • 12.12.2017 – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk o zdrowiu, specjalność: zdrowie publiczne. Rozprawa pt. „Korzystanie z informacji dostępnych w Internecie z zakresu zdrowia i choroby przez osoby chore na alergię dróg oddechowych i astmę” została wyróżniona na podstawie Uchwały Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu z 12.12.2017 r.

 

W późniejszej części posiedzenia Rady Naukowej pani Ilona Truskolas, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2017. Podkreśliła ona, że dyrekcji NIGRiR udało się zrealizować wszystkie cele zaplanowane na rok 2017: zatrudnienie utrzymywane jest na stałym poziomie, otwarto nowe pracownie, powołano Dział Organizacyjno-Prawny, wszelkie zobowiązania są spłacane terminowo. W kolejnym punkcie posiedzenia radca prawny zwrócił się do Rady Naukowej z prośbą o zaopiniowanie w sprawie zakupu sprzętu i aparatury medycznej.