OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW  do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0016/20 „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł centralny”

Opublikowano 19 marca 2020, 01:31

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0016/20

„Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł centralny”

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

– Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0016/20

ogłoszony przez Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego
w odpowiedzi na ww. konkurs.

W ramach partnerstwa z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną dot. raka piersi  

Załącznik 1 – Treść ogłoszenia

Załącznik 2 – Karta zgłoszenia Partnera

W ramach partnerstwa z partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Załącznik 1 – Treść ogłoszenia

Załącznik 2 – Karta zgłoszenia Partnera

W ramach partnerstwa z organizacją pozarządową lub partnerem społecznym którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z zarządzaniem programem profilaktycznym w ramach konkursów PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

Załącznik 1 – Treść ogłoszenia

Załącznik 2 – Karta zgłoszenia Partnera

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektów e-mail: biuro.power@spartanska.pl

 
 
 

Wyniki naboru partnerów

W związku z upływem w dniu 17.03.2020 terminu zgłoszenia partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu  nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0016/20  „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł centralny”

ogłaszający informuje o wynikach naboru partnerów:

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW

  1. Spośród organizacji pozarządowych lub partnerów społecznych (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną dot. raka piersi

informujemy, że ogłaszający  otrzymał jedną kartę zgłoszenia spełniającą wymogi określone w ogłoszeniu. 

 

2.. Spośród partnerów społecznych (zgodnie z definicją zawarta w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój reprezentujących interesy i zrzeszających podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

informujemy, że ogłaszający nie otrzymał żadnej karty zgłoszenia spełniającą wymogi określone w ogłoszeniu. 

 

  1. Spośród organizacji pozarządowych lub partnerów społecznych którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z zarządzaniem programem profilaktycznym w ramach konkursów PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

informujemy, że ogłaszający otrzymał jedną kartę zgłoszenia spełniającą wymogi określone w ogłoszeniu.

Do udziału w roli Partnerów projektu wybrano:

Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz Fundację Aktywności Społeczno – Ekonomicznej (FASE).