Nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. „Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”

Opublikowano 7 maja 2019, 02:52

OGŁOSZENIE

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach
projektu pn. „Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach i warsztatach

 1. Dane Zamawiającego

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie (02-637), ul. Spartańska 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066382, NIP: 525-001-10-42, Regon: 000288567.

Lider Projektu:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

Partnerzy:

 1. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej z siedzibą we Wrocławiu (51-141), ul. Syrokomli 1 lok. 202, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000068080, REGON 934084113, NIP 8951683876;
 2. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF” z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334126, NIP 5213548500, REGON 142048531.

Osoba do kontaktów z Wykonawcami:

Anna Lamparska

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Tel. 22 670 91 55 / 0 724 151 807

mail: anna.lamparska@spartanska.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabór placówek POZ które:

 1. Posiadają jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze realizacji Projektu, tj. na terenie jednego z województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego.
 2. Posiadają na dzień składania Oferty podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń lekarza POZ umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia.
 3. Posiadają możliwość wykonania badań krwi: OB, CRP, morfologia i uzyskanie szybkich wyników tych badań (1-2 dni).
 4. Dysponują personelem medycznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. minimum 2 osoby, w tym co najmniej 1 lekarza POZ.
 5. Deklarują udział w szkoleniu i warsztatach organizowanych przez Zamawiającego min. 2 osób z personelu medycznego (Zamawiający informuje, że szkolenie i warsztaty dla lekarzy oraz pielęgniarek będą nieodpłatne).
 6. Deklarują udział lekarzy w szkoleniu e-learningowym z testami zaliczającymi uzyskanie niezbędnej wiedzy i certyfikatem ukończenia.

 

Osoby przeszkolone będą zobowiązane po wstępnej selekcji na podstawie kryteriów kwalifikacji (wiek produkcyjny (od 18 do ok. 67 lat), obrzęk co najmniej jednego stawu trwający co najmniej trzy tygodnie, ale nie dłużej niż 12 tygodni, który nie jest wynikiem urazu oraz brak wcześniej rozpoznanego i/lub leczonego RZS. Istotą Programu jest wykrycie RZS na wczesnym etapie choroby) do wytypowania pacjentów, którzy zostaną poddani badaniom w kierunku diagnostyki RZS.

Placówka POZ będzie zobowiązana do przeprowadzenia kolejnych czynności:

 1. W czasie pierwszej wizyty pielęgniarka weryfikuje czy pacjent kwalifikuje się do grupy docelowej objętej wsparciem w programie profilaktycznym „Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” jeśli tak wypełnia z pacjentem dokumenty uczestnictwa w tym formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa, oświadczenie dot. ochrony danych osobowych, kwestionariusz pacjenta.
 2. Lekarz podczas wizyty weryfikuje kwestionariusz pacjenta oraz wypełnia kwestionariusz przesiewowy dla lekarza POZ. Lekarz przeprowadza wywiad z ustaleniem początku objawów zapalenia stawów. Wykonywane są badania układu ruchu w kierunku RZS (test uciskowy stawów śródręczno – paliczkowych oraz śródstopno – paliczkowych. Jeżeli jest podejrzenie RZS zlecane są podstawowe badania krwi (takie jak: OB, CRP, morfologia – badania nie są finansowane w ramach programu) i tylko wtedy Pacjent jest kierowany na drugą wizytę w POZ.
 3. W czasie drugiej wizyty w POZ pielęgniarka lub lekarz kompletują dokumentację medyczną badań przesiewowych dotyczącą pacjenta (formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, kwestionariusz pacjenta, kwestionariusz przesiewowy dla lekarza POZ, wyniki zleconych badań, opis wyników przeprowadzonego wywiadu oraz wyników badania). Powtórzone są badania układu ruchu w kierunku RZS (test uciskowy stawów śródręczno – paliczkowych oraz śródstopno – paliczkowych. W przypadku spełnienia, któregoś z poniższych kryteriów lekarz POZ należący do programu wystawia skierowanie do lekarza reumatologa w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji:
  • dodatni wynik kwestionariusza dla pacjenta (powyżej 6 punktów) oraz podwyższone wartości OB. i CRP,
  • dodatni wynik kwestionariusza dla lekarza oraz podwyższone wartości OB. i CRP,
  • dodatni wynik kwestionariusza dla pacjenta (co najmniej 6 punktów) i/lub lekarza i dodatni test ściskania ręki i/lub stopy,
  • dodatni wynik kwestionariusza dla pacjenta (co najmniej 6 punktów) i/lub lekarza i dodatni test ściskania innego obrzękniętego stawu.

Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej (od 18 do ok. 67 lat) z obrzękiem co najmniej jednego stawu trwającym co najmniej trzy tygodnie, który nie jest wynikiem urazu.

III. Miejsce i termin składania ofert

Oferty do niniejszego ogłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anna.lamparska@spartanska.pl w formie plików załączonych do korespondencji, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa, Kancelaria (parter). Aby złożona oferta została uznana za prawidłową należy ją złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego ogłoszenia. Nabór placówek POZ do programu pn. „Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” odbywa się w trybie ciągłym, do 5 dnia każdego miesiąca ma miejsce wyłonienie placówek POZ zakwalifikowanych do współpracy i jest prowadzone do czasu wyczerpania dostępnych miejsc na szkolenia i warsztaty dla pracowników POZ.

 1. Warunki udziału placówek POZ

Oferta może zostać złożona jedynie przez POZ, który:

 1. Posiada jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze realizacji Projektu tj. na terenie jednego z województw: mazowieckiego, łódzkiego lub świętokrzyskiego.
 2. Posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń lekarza POZ.
 3. Posiada możliwość wykonania badań krwi: OB., CRP, morfologia i uzyskanie szybkich wyników tych badań (1-2 dni).
 4. Zobowiąże co najmniej 2 osoby (1 lekarz i/lub pielęgniarkę) do udziału w szkoleniu połączonym z warsztatami.
 5. Zobowiąże do udziału lekarza/y i pielęgniarkę/i w szkoleniu e-learningowym z testem zaliczającym potwierdzającym uzyskanie niezbędnej wiedzy z danego szkolenia i certyfikatem ukończenia.
 6. Zobowiąże się, iż osoby przeszkolone będą zobowiązane do udzielenia świadczenia zdrowotnego polegającego na przeprowadzeniu z pacjentami ankiet edukacyjnych.
 7. Zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne).
 8. Akceptuje, iż wynagrodzenie za :
 • świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – wizyta 1 będzie wynosiło 48,00 zł
 • świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – wizyta 2 będzie wynosiło 48,00 zł.
 1. Kryteria premiujące dot. wyboru placówek POZ

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami premiującymi:

 1. Ilość zadeklarowanych pacjentów do danej placówki
 • Liczba pacjentów POZ do 2 500 – 1 pkt,
 • Liczba pacjentów POZ pow. 2 500 do 7 500 – 2 pkt,
 • Liczba pacjentów POZ pow. 7 500 – 3 pkt.
 1. Dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych:
 • 1 udogodnienie – 1 pkt
 • 2 udogodnienia – 2 pkt
 • 3 lub więcej udogodnień – 3 pkt
 1. Termin i warunki realizacji usługi
 2. Termin realizacji usługi – od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2019r. (z możliwością przedłużenia trwania projektu).
 3. Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

VII. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy będą wymagać zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy zawartej pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą pod rygorem nieważności co zostało uregulowane we wzorze umowy.

VIII. Dodatkowe postanowienia dotyczące naboru

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie.
 2. Zamawiający o wynikach naboru powiadomi wszystkie placówki POZ, które złożyły ofertę oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Umowy stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia i akceptuje jej zapisy.

Załączniki do ogłoszenia (pobierz plik)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację.

Załącznik nr 4 Wzór umowy.