Modernizacja centralnego bloku operacyjnego z częścią anestezjologiczną w Instytucie przy Spartańskiej

Opublikowano 27 grudnia 2021, 09:25

Jeszcze w tym roku zakończy się zaplanowany kompleksowy remont i modernizacja pomieszczeń w ramach projektu ”Modernizacja pomieszczeń na potrzeby centralnego i bloku operacyjnego (CBO) z częścią anestezjologiczną i sterylizacją dla CBO oraz Kliniki Reumoortopedii – Etap I” w budynku głównym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, przy ulicy Spartańskiej w Warszawie. W nowym roku pierwsi pacjenci będą mogli już w pełni korzystać  z nowoczesnego leczenia zabiegowego w nowooddanym Bloku szpitala.

Koszt inwestycji to: 12 196 272,74 PLN, z czego Instytut otrzymał dofinansowanie w wysokości 11 034 745,84 PLN.
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia mieszkańcy województwa mazowieckiego, a także wszyscy pacjenci z terenu innych województw oraz państw potrzebujący specjalistycznej pomocy w zakresie interwencji neurochirurgicznych i reumoortopedycznych oraz pacjenci geriatryczni leczeni w Instytucie zabiegowo, otrzymają specjalistyczną pomoc medyczną, prowadzoną z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zdrowotnego, gwarantujących poszanowanie intymności i godności pacjenta.

Nowoczesny blok operacyjny z pełnym zapleczem anestezjologicznym umożliwi wykonywanie większej liczby zabiegów i pozwoli na poprawę jakości wykonywanych usług medycznych, a tym samym dostępności do tych świadczeń większej grupie chorych. W skład bloku operacyjnego wejdą dwie sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania lekarzy, pomieszczenia wypoczynkowe lekarzy i pielęgniarek oraz sala wybudzeń. W ramach inwestycji zakupiony zostanie również nowy sprzęt oraz wyposażenie medyczne i niemedyczne, które podobnie jak modernizacja pomieszczeń, przyczyni się do realizacji celu głównego projektu, tj. poprawy jakości i dostępności do świadczeń na poziomie aktualnych standardów medycznych i przepisów prawa.

Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Działanie  9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, na terenie województwa mazowieckiego, w Mieście Stołecznym Warszawa (numer projektu: POIS.09.02.00-00-0162/19). Beneficjentem tego przedsięwzięcia jest Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji. Wiodąca placówka kliniczna prowadząca unikalną w skali całego kraju diagnostykę, terapię oraz zabiegi w zakresie schorzeń narządu ruchu u pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne. Inwestycja zapewni możliwość dokonywania zabiegów operacyjnych w warunkach pozwalających na zachowaniem najlepszych standardów medycznych.

Informacja o modernizacji Centralnego Bloku Operacyjnego z częścią anestezjologiczną jest dostępna:

w portalu Medycyna Praktyczna Aktualności:(otwórz), portalu pacjenckim:(otwórz) , i w portalu dla lekarzy (otwórz)

w portalu Rynek Zdrowia:(otwórz)