Miniony rok pod znakiem stypendiów EMBO!

Opublikowano 20 lutego 2017, 04:58

W minionym roku dwie pracownice naukowe NIGRiR – dr Marzena Ciechomska i dr Urszula Skalska z Zakładu Patofizjologii  i Immunologii – były stypendystkami prestiżowego programu European Molecular Biology Organization (EMBO) Short-Term Fellowships.

Dr Ciechomska spędziła trzy tygodnie w European Molecular Biology Laboratory w Heidelbergu w Niemczech. W czasie tego pobytu przeprowadziła globalną analizę w poszukiwaniu nowych biomarkerów (mikroRNA) chrakteryzujących reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) oraz twardzinę układową (TU). Badanie wykonano z użyciem innowacyjnej techniki sekwencjonowania następnej generacji.

Dr Skalska podczas swojego pobytu w Institut de Médecine Régénératrice et de Biothérapie w Montpellier we Francji, zajmowała się badaniem metabolizmu mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) oraz wpływem zmian metabolicznych w tych komórkach na ich działanie immunosupresorowe. Badania nad mezenchymalnymi komórkami macierzystymi w RZS są obecnie prowadzone w NIGRiR w ramach grantu SONATA, którego kierownikiem jest dr Urszula Skalska, a badania nad mikroRNA w RZS i TU – przez dr Ciechomską w ramach grantu FUGA.  Oba granty są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Stypendia EMBO, poza tym iż same w sobie są ogromnym wyróżnieniem dla dr Ciechomskiej i dr Skalskiej, umożliwiły poszerzenie ich wiedzy i nawiązanie międzynarodowych kontaktów naukowych.