Dyrekcja Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji podjęła decyzję dotyczącą wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do wewnętrznych regulacji. Karta i Kodeks określają ogólne zasady i wymagania opisujące rolę, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, ich pracodawców, w tym ogólne zasady i wymagania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Podjęcie przez Instytut decyzji o wdrożeniu niniejszych zasad oznacza dążenie do stworzenia optymalnego i przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych. Wdrożenie tych zasad zostaje wyróżnione przez Komisję Europejską, która nadaje logo „HR Excellence in Research”.

 

Podjęte starania związane z przyjęciem zasad Karty i Kodeksu wzmocnią pozycję Instytutu jako stymulującego środowiska naukowego na arenie krajowej i międzynarodowej. Przyczynią się także do realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej.

 

Posiadanie przez Instytut logo jest dodatkowo premiowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas parametryzacji. Ponadto posiadanie logo umożliwia uczestnictwo w licznych projektach Komisji Europejskiej dedykowanych podmiotom mających ten znak.

 

Strategia rozwoju kadry naukowej w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

 

Więcej informacji na temat tytułu „HR Excellence in Research”: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index


 

Logo HR Excellence in Research (ENG)

The Direction of the National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation decided on the implementation of the principles of the European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers into its internal regulations. The Charter & Code define general principles and requirements describing the role, the responsibilities and rights of the researchers, their employers, including general principles and requirements regarding the recruitment of researchers.

 

Having taken such decision, the Institute proved that it strives towards creation of an optimum and friendly scientific work environment and transparent principles of the researchers recruitment. The European Commission rewards the implementation of these principles by granting the “HR Excellence in research” logo.

 

The efforts taken in order to adopt the principles of the Charter & Code will strengthen the position of the Institute as a body stimulating the scientific environment locally and internationally. They will also contribute to implementation of the European Commission’s initiative.

 

Holding the logo is additionally rewarded by the Ministry of Science and Higher Education during the parametrisation. Moreover, the logo gives the possibility to participate in numerous European Commission’s projects, dedicated to entities having been awarded this badge.

 

The strategy of the development of scientific personnel at the National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation

 

More on the “HR Excellence in Research” logo at: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index