Opieka geriatryczna – gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy?

Opublikowano 14 grudnia 2017, 02:37

Opieka geriatryczna – gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy? Odpowiedź na te pytania była tematem posiedzenia sekcji ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, które odbyło się 15 listopada 2017 roku.

„Po pierwsze zdrowie – badanie przesiewowe podstawą realnej polityki zdrowotnej” to z kolei temat spotkania, które odbyło się 21 listopada 2017 w Senacie RP pod patronatem marszałka Senatu Stefana Karczewskiego oraz przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych PAN prof. dr. hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego.

„Efektywna organizacja, racjonalne wydatki, realne oszczędności” to temat forum naukowo-eksperckiego „Inwestycje społeczne zdrowie +” , które odbyło się w warszawskim Hotelu Marriott 21 listopada 2017 roku z udziałem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

W dniu 21 listopada w redakcji „Pulsu Medycyny” odbyła się też debata „Przestrzegajmy zaleceń terapeutycznych – razem” zorganizowana przez Fundację Centrum Rozwoju Medycyny.

22 listopada 2017 roku w warszawskim szpitalu bielańskim odbywało się sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach zorganizowane we współpracy z Biurem Polityki Zdrowotnej Urzędu M. St. Warszawy.

We wszystkich tych wydarzeniach aktywny udział wziął Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski.

Podczas swoich wystąpień Dyrektor Markuszewski przedstawiał działalność Instytutu, jako referencyjnej jednostki wyznaczającej standardy opieki w obszarach geriatrii, reumatologii i rehabilitacji. Podkreślał wagę i znaczenie Instytutu, jako jednostki, w której uczą się i szkolą nowe pokolenia lekarzy reumatologów, rehabilitantów i geriatrów, między innymi w zakresie klinicznych aspektów chorób wieku senioralnego.

 – Gerontologia i geriatria będące jednym z priorytetowych obszarów badawczych Instytutu są polską racją stanu, ponieważ w 2050 Polska będzie jednym z najstarszych społeczeństw w Unii Europejskiej. Konsekwencją starzenia się organizmu są stopniowa utrata siły i wytrzymałości fizycznej, zmiany w układzie nerwowym skutkujące pogorszeniem sprawności poznawczej, wzrastające ryzyko rozwoju chorób związanych z wiekiem np. osteoporozy, nadciśnienia tętniczego, nowotworów, cukrzycy. Zmiany te stanowią wyzwanie nie tylko dla systemu ochrony zdrowia, ale są również wyzwaniem społecznym i gospodarczym. Osoby starsze wymagają wsparcia interdyscyplinarnego zespołu specjalistów obejmującego nie tylko lekarza, ale również fizjoterapeuty, psychologa, pielęgniarki, a często także farmaceuty, pracownika socjalnego, opiekuna rodzinnego. Przygotowanie się na zmiany demograficzne obejmować powinno zatem nie tylko zmiany procedur medycznych i standardów opieki, ale też takie aspekty, jak np. dostosowanie infrastruktury miejskiej, nowe rozwiązania w zakresie wyposażenia i architektury funkcjonalnej domów i mieszkań, nowe rodzaje sprzętu zabezpieczenia ortopedycznego. Wyzwaniami tymi zajmuje się gerontechnologia, która łączący w sobie elementy medycyny, nauk społecznych i inżynieryjnych. Jej rozwój jest jednym z priorytetów Instytutu. W najbliższym czasie planujemy stworzenia inkubatora technologicznego – podkreślał dyrektor Markuszewski.

– Ważne miejsce w wizji Instytutu zajmuje tradycja. NIGRiR jest kolebką polskiej reumatologii, w której kształciło się wielu polskich reumatologów. Wspaniała historia, która jest pięknym dziedzictwem Instytutu oraz nowa nazwa „Narodowy” nadają rangę oraz stanowią zobowiązanie, aby prowadzona  przez nas działalność naukowo-badawczą odpowiadała najbardziej palącym problemom reumatologii, geriatrii i rehabilitacji oraz spełniła najwyższe standardy – zaznaczał dyr. Markuszewski. – Staramy się, aby dziedzictwo przedwojennych twórców polskiej reumatologii prof. Witolda Orłowskiego i jego uczennicy prof. Eleonory Reicher, założycielki Instytutu, kwitło i było wpisane w etos zawodowy specjalistów w codziennej praktyce lekarskiej. Prof. Reicher poświeciła swoje życie rozwojowi reumatologii, czuła potrzebę wzmocnienia tej specjalności, jej spuścizna stanowi dla nas zobowiązanie do kontynuacji prowadzenia badań w obszarze reumatologii.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – podkreślał Profesor Markuszewski – jest unikatową jednostką badawczą, o której sile stanowi interdyscyplinarny zespół wybitnych naukowców, zarówno lekarzy jak i innych nauk, specjalistów z obszaru nauk przyrodniczych i społecznych. – Nasi pracownicy pełnią ważne funkcje w polskich i międzynarodowych towarzystwach naukowych, zespołach eksperckich. Priorytetem naszych działań jest dobro pacjenta.

 – Staramy się zapewnić naszym pacjentom kompleksową opiekę. Dbamy nie tylko o zdrowie. Chcemy, aby na naszych oddziałach panowała ciepła, rodzinna atmosfera, by nasi pacjenci wychodzili z NIGRiR nie tylko zdrowsi, ale i podbudowani psychicznie – mówił dyr. Markuszewski. – Pracownicy wszystkich jednostek naszego Instytutu są cenionymi ekspertami w swoich dyscyplinach. Wykorzystujemy to, że nasza kadra medyczna ma bardzo szerokie interdyscyplinarne kwalifikacje. W jednym miejscu mamy lekarzy internistów, chirurgów, reumatologów, pediatrów, radiologów, geriatrów, lekarzy rehabilitacji, kardiologów i wielu innych, którzy dbają o leczenie pacjentów oraz fizjoterapeutów, psychologów, dietetyków, którzy pomagają naszym pacjentów powrócić do pełnej aktywności życiowej. Nasi pacjenci mogą być w leczeni wszechstronnie, w sposób skoordynowany, co stanowi wartość dodaną i cenioną w naszym Instytucie.

Przykładem ostatnich sukcesów Instytutu może być projekt finansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), którego celem jest przetestowanie nowego modelu opieki reumatologicznej. Kluczowym czynnikiem sukcesu terapii chorób reumatycznych jest szybka diagnoza. Pacjent powinien być leczony po pierwszych sześciu tygodniach od wystąpienia objawów, ale dziś najczęściej nie jest to możliwe. Dzięki projektowi POWER instytut nawiąże bliską współpracę z lekarzami POZ, których wesprzemy w diagnostyce chorób reumatycznych. Jest to projekt unikatowy na skalę europejską, a jego założeniami zainteresowała się już Komisja Europejska. Instytut stawia też na nowoczesną diagnostykę. W Instytucie prowadzone są przełomowe badania, które mogą stanowić podwaliny medycyny spersonalizowanej w reumatologii. Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości nasze laboratorium genetyczne, pomoże zdecydować, czym najbardziej efektywnie leczyć pacjenta zależnie od uwarunkowań genetycznych.