OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0014/19 Profilaktyka chorób odkleszczowych

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

– Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0014/19

ogłoszony przez Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego
w odpowiedzi na ww. konkurs.

 

W ramach partnerstwa z co najmniej jedną organizacja pozarządową lub partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną dot. profilaktyki chorób odkleszczowych
Załącznik 1 – Treść ogłoszenia
Załącznik 2 – Karta zgłoszenia Partnera

 

W ramach partnerstwa z partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawarta w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Załącznik 1 – Treść ogłoszenia
Załącznik 2 – Karta zgłoszenia Partnera

 

W ramach partnerstwa z organizacja pozarządową lub partnerem społecznym którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z zarządzaniem programem profilaktycznym w ramach konkursów PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)
Załącznik 1 – Treść ogłoszenia
Załącznik 2 – Karta zgłoszenia Partnera