OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0014/19 Profilaktyka chorób odkleszczowych

Opublikowano 20 stycznia 2020, 08:00

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0014/19 Profilaktyka chorób odkleszczowych

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

– Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0014/19

ogłoszony przez Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego
w odpowiedzi na ww. konkurs.

 

W ramach partnerstwa z co najmniej jedną organizacja pozarządową lub partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną dot. profilaktyki chorób odkleszczowych
Załącznik 1 – Treść ogłoszenia
Załącznik 2 – Karta zgłoszenia Partnera

 

W ramach partnerstwa z partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawarta w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Załącznik 1 – Treść ogłoszenia
Załącznik 2 – Karta zgłoszenia Partnera

 

W ramach partnerstwa z organizacja pozarządową lub partnerem społecznym którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z zarządzaniem programem profilaktycznym w ramach konkursów PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)
Załącznik 1 – Treść ogłoszenia
Załącznik 2 – Karta zgłoszenia Partnera

 

Ogłoszenie wyników naboru

W związku z upływem w dniu 17.01.2020 terminu zgłoszenia partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu  nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0014/19  Profilaktyka chorób odkleszczowych

ogłaszający informuje o wynikach naboru partnerów:

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW

  1. Spośród organizacji pozarządowych lub partnerów społecznych (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną dot. profilaktyki chorób odkleszczowych

informujemy, że ogłaszający  otrzymał jedną kartę zgłoszenia spełniającą częściowe wymogi określone w ogłoszeniu. 

 

2.. Spośród partnerów społecznych (zgodnie z definicją zawarta w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój reprezentujących interesy i zrzeszających podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

informujemy, że ogłaszający nie otrzymał żadnej karty zgłoszenia spełniającej wymogi określone w ogłoszeniu. 

 

  1. Spośród organizacji pozarządowych lub partnerów społecznych którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z zarządzaniem programem profilaktycznym w ramach konkursów PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

informujemy, że ogłaszający otrzymał jedną kartę zgłoszenia spełniającą wymogi określone w ogłoszeniu.

Do udziału w roli Partnera projektu wybrano Fundację Aktywności Społeczno – Ekonomicznej (FASE).