Drugie posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych IX kadencji

Opublikowano 17 listopada 2016, 03:48

25 października br. odbyło się posiedzenie RGIB. Gospodarzem spotkania był Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja o Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
3. Informacja o bieżącej działalności Rady, a w szczególności w odniesieniu do koncepcji tworzenia Narodowego Instytutu Technologicznego.
4. Koncepcja utworzenia Sieci Instytutów Badawczych.
5. Informacja o projekcie rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii jednostkom naukowym.
6. Informacja o konferencji „Horyzont  2020 szansą polskich innowacji w UE”.
7. Wolne wnioski.

Posiedzenie Rady Głównej poprzedziło wystąpienie Dyrektora NIGRR dr. n. med. Piotra   Bednarskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych prof. dr hab. n. med. Iwony Sudoł-Szopińskiej, jak również prezentacja kadry naukowej Instytutu na filmie zrealizowanym specjalnie na tę okoliczność.

Tematykę obrad zdominowała problematyka dotycząca działań Rady Głównej w reakcji na zapowiedź kolejnej reformy instytutów badawczych. Zgromadzeni na obradach członkowie RGIB wyrazili pełne poparcie dla podejmowanych inicjatyw przez Przewodniczącego prof. Leszka Rafalskiego, mających na celu zaniechanie tworzenia jednego wielkiego instytutu.

Na posiedzeniu członkowie RGIB przyjęli jednomyślnie Uchwałę o następującej treści:

„Rada Główna Instytutów Badawczych wyraża zdecydowany sprzeciw wobec koncepcji tworzenia w Polsce Narodowego Instytutu Technologicznego – mega instytutu składającego się z instytutów badawczych, które zostałyby pozbawione swojej tożsamości i osobowości prawnej.

Rada Główna Instytutów Badawczych uważa, że utworzenie mega instytutu doprowadzi do likwidacji grupy instytutów badawczych bardzo ważnych dla polskiej gospodarki i społeczeństwa oraz spowoduje chaos w systemie badań i wdrożeń w Polsce. Proponowane przekształcenia spowodują niezrealizowanie celów ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i będą szkodliwe dla Polski.”