W Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji istnieją systemy benefitowe:

  • fundusz socjalny a z niego dopłaty dla pracowników do wczasów pod gruszą,
  • dopłaty do karnetów sportowych oraz do działalności kulturalno-oświatowej,
  • pracownicy mają również możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia PZU

Ponadto:

w Instytucie obowiązuje zniżka na badania dla pracowników w wysokości 30%.There are benefit systems at the National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation:

  • a social fund and subsidies for employees for holidays under the pear tree,
  • surcharges for sports cards and for cultural and educational events,
  • employees also have the option of joining the PZU group insurance

Also:

at the Institute there is a 30% discount on diagnostic tests for employees.