System kafeteryjny / Cafeteria system

Opublikowano 21 czerwca 2021, 02:04

 

W Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji istnieją systemy benefitowe:

 • Dofinansowanie wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą”
 • Zapomogi pieniężne dla osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej
 • Zapomogi pieniężne dla osób, których sytuacja życiowa uległa pogorszeniu na skutek zdarzeń losowych
 • Wypłata okolicznościowych świadczeń pieniężnych
 • Dofinansowanie dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Pożyczki na remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych
 • Pomoc bezzwrotna dla osób uprawnionych z tytułu śmierci pracownika
 • Pomoc bezzwrotna dla pracownika z tytułu śmierci członka rodziny
 • Dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, w tym do imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia do 4 godz. raz w roku na profilaktykę prozdrowotną
 • Projekty prozdrowotne „Mistrz Zdrowia”
  • zajęcia sportowe prowadzone przez pracowników Kliniki Rehabilitacji mające na celu m.in. wzmocnienie, stabilizację, rozciąganie i usprawnienie koordynacji ruchowej
  • spotkania/wykłady m.in. z zakresu zdrowego odżywiania, bezpiecznego uprawiania sportu, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, komunikacji interpersonalnej a także profilaktyki przeciwnowotworowej

Ponadto:

w Instytucie obowiązuje zniżka na badania dla pracowników w wysokości 30%.There are benefit systems at the National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation:

 • Co-financing of holidays, called „holidaymakers”.
 • Financial aid for persons in a difficult life situation
 • Cash aid for persons whose life situation has deteriorated as a result of random events
 • Payment of occasional cash benefits
 • Co-financing for persons with a disability certificate
 • Loans for renovation and modernisation of premises and residential buildings
 • Non-refundable assistance for persons entitled due to the death of an employee
 • Non-refundable assistance for an employee on the death of a family member
 • Co-financing of cultural, educational and sports-recreational activities, including cultural, artistic and entertainment events, cards for sports and recreational activities
 • Exemption from work with preservation of the right to remuneration up to 4 hours once a year for pro-health prophylaxis
 • Pro-health projects „Health Champion”

 

 • sports classes conducted by employees of the Rehabilitation Clinic aimed at, among others, strengthening, stabilization, stretching and improvement of motor coordination
 • meetings/lectures on healthy nutrition, safe exercise, coping with stress and professional burnout, interpersonal communication and cancer prevention

Also:

at the Institute there is a 30% discount on diagnostic tests for employees.