Prace nadesłane do redakcji podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzenta, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Recenzent jest osobą, której kompetencje w danej dziedzinie poświadczone są dorobkiem naukowym. Jest niezależny od autora recenzowanej pracy i nie pozostaje w zależności z redakcją czasopisma.

Recenzent może odmówić sporządzenia recenzji jeśli:

  • a) tematyka artykułu w jego ocenie wykracza poza jego wiedzę merytoryczną,
  • b) nie dysponuje czasem potrzebnym do sporządzenia recenzji,
  • c) występuje konflikt interesów z redakcją czasopisma lub autorem recenzowanej pracy.

Recenzja powinna zawierać:

  • a) konkluzję całościowej oceny pracy,
  • b) ocenę merytoryczną pracy,
  • c) zasadność podjęcia tematu pracy,
  • d) ocenę poprawności zastosowanych metod statystycznych,
  • e) uwagi końcowe.

Zalecenia recenzentów są przedstawione autorowi w postaci pisemnej. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności.