Zasady recenzowania/The rules of manuscript review

Prace nadesłane do redakcji podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzenta, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Recenzent jest osobą, której kompetencje w danej dziedzinie poświadczone są dorobkiem naukowym. Jest niezależny od autora recenzowanej pracy i nie pozostaje w zależności z redakcją czasopisma.

Recenzent może odmówić sporządzenia recenzji jeśli:

  • tematyka artykułu w jego ocenie wykracza poza jego wiedzę merytoryczną,
  • nie dysponuje czasem potrzebnym do sporządzenia recenzji,
  • występuje konflikt interesów z redakcją czasopisma lub autorem recenzowanej pracy.

Recenzja powinna zawierać:

  • konkluzję całościowej oceny pracy,
  • ocenę merytoryczną pracy,
  • zasadność podjęcia tematu pracy,
  • ocenę poprawności zastosowanych metod statystycznych,
  • uwagi końcowe.

Zalecenia recenzentów są przedstawione autorowi w postaci pisemnej. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności.