Dwumiesięcznik Reumatologia przyjmuje do druku prace oryginalne oraz prace przeglądowe i kazuistyczne z zakresu reumatologii i dziedzin pokrewnych. Czasopismo publikuje również sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych, recenzje książek, komentarze, wspomnienia i listy do redakcji. Pismo zamieszcza artykuły redakcyjne, które są pisane na specjalne zaproszenie redakcji i nie są poddawane ocenie recenzentów. Istnieje też możliwość publikowania prac habilitacyjnych w postaci suplementu do czasopisma na koszt autora pracy.
Artykuły muszą być przygotowane w języku angielskim. Autorzy, dla których język angielski nie jest językiem podstawowym, powinni skorzystać z pomocy eksperta, aby styl językowy nadesłanego artykułu był poprawny.
Czasopismo ukazuje się w papierowej wersji pierwotnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej oraz tutaj. Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD).
SKŁADANIE PRAC
Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną po zalogowaniu i założeniu konta na naszej stronie. Wymagania dotyczące tekstu: czcionka 12 pkt, odstępy 1,5 cm między wierszami, marginesy 2,5 cm. Tekst nie powinien być formatowany. W tekście nie należy umieszczać tabel i rycin, ale w miejscu proponowanym przez autora trzeba umieścić odpowiednią informację, np. Table I, Figure 3.
Typ pracy, dane autorów i ich afiliacje, a także tytuł pracy, streszczenie oraz słowa kluczowe wpisuje się w kolejno ukazujące się okna panelu. Prosimy o niepodawanie danych dotyczących autorów (dane personalne i afiliacje) w pliku treści pracy. Tabele i ryciny (fotografie) powinny być dołączone w osobnych plikach (łączna maksymalna liczba – 6).
WSKAZÓWKI SZCZEGÓŁOWE
Tytuł pracy powinien być podany w języku angielskim i polskim.
Streszczenia (w języku angielskim i polskim) – objętość minimum 250, a maksimum 300 słów dla prac oryginalnych, a od 100 do 150 słów dla prac przeglądowych i kazuistycznych. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski.
Słowa kluczowe w języku angielskim i polskim, w liczbie 3–4, zgodne z Index Medicus (Medical Subject Heading).
Tekst pracy:
  • w pracy oryginalnej powinien być : wstęp i cel pracy, materiał, metody (lub materiał i metody), wyniki, omówienie/dyskusja, wnioski;
  • w pracach przeglądowych – układ dowolny;
  • w pracach kazuistycznych – wstęp (powód zainteresowania przypadkiem), opis przypadku, omówienie charakterystycznych objawów, wyników leczenia itp.
Podziękowania i oświadczenia prosimy umieszczać na końcu artykułu.
Piśmiennictwo: prace cytowane w tekście powinny być numerowane według kolejności cytowań; odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych; należy podać nazwiska trzech pierwszych autorów, a jeśli jest ich więcej – dodać skrót „et al.”, tytuł pracy, skrót nazwy pisma (wg Index Medicus). Liczba pozycji piśmiennictwa nie powinna przekraczać 30 dla prac oryginalnych i kazuistycznych, a 60 dla prac przeglądowych.
Całkowita objętość prac, włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i streszczenia, nie może przekraczać:
  • dla prac oryginalnych i przeglądowych – 15 stron;
  • dla prac kazuistycznych – 8 stron;
  • wspomnień – 3 stron.
Strona maszynopisu to 1800 znaków.
Tabele należy ponumerować liczbami rzymskimi według kolejności pojawiania się w pracy. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcie skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą.
Ryciny i fotografie prosimy numerować liczbami arabskimi i załączać w oddzielnych plikach. Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Prosimy „nie osadzać” rysunków i fotografii w dokumentach MS Office. Rozmiar ryciny (fotografii) wraz z oznaczeniami i legendą nie powinien być większy niż 16 na 12 cm. Ryciny i fotografie są umieszczane w artykule w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone, prosimy zatem o ich staranne wykonanie. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację. Redakcja przyjmuje także ryciny i fotografie kolorowe. Na zamieszczenie fotografii wykorzystującej wizerunek osób (pacjentów) autor artykułu powinien uzyskać zgodę osoby fotografowanej i autora fotografii.
Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Nie należy używać skrótów w tytule pracy.
Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (Systéme International d’Unités).
OŚWIADCZENIA
O przekazaniu praw autorskich, istnieniu konfliktu interesów, finansowaniu badań
Do każdej pracy nadesłanej do redakcji wymagane jest dołączenie oświadczenia, podpisanego przez wszystkich autorów, o przekazaniu Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji praw autorskich i wydawniczych, oraz że praca nie była już publikowana lub oddana jednocześnie do druku w innym wydawnictwie. Konieczne jest również przesłanie oświadczenia o braku lub istnieniu konfliktu interesów, ze wskazaniem, jaki konflikt interesów zachodzi, oraz wskazanie ewentualnego źródła finansowania badań do publikacji (grant, instytucja naukowo-badawcza, stowarzyszenie, inny podmiot) lub o ich braku. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej czasopisma; na stronie redakcji Reumatologii oraz w panelu zgłoszeń. Po wypełnieniu i podpisaniu oświadczeń wymagane jest ich załączenie (skan) przy umieszczaniu artykułu w elektronicznym systemie zgłoszeniowym.
Jednocześnie redakcja przejmuje na siebie obowiązek bezstronności w kwalifikacji pracy do druku.
O zakresie pracy autorów
Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami ICMJE (International Comittee of Medical Journal Editors) i WAME (World Association of Medical Editors), dlatego konieczne jest także podanie informacji o zakresie pracy każdego autora włożonej w tworzenie publikacji, m.in. kto jest autorem koncepcji pracy, założeń, metod, protokołu badań itp., oraz afiliacji każdego z autorów. Wzór oświadczenia o zakresie pracy dostępny jest na stronie internetowej czasopisma oraz w panelu zgłoszeń.
Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób/podmiotów w powstanie publikacji. Wszelkie przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” jako przejaw nierzetelności naukowej będą podlegały karom zwyczajowym.
Zgoda komisji ds. etyki w nauce 
Zgoda jest wymagana w przypadku prac przedstawiających wyniki badań z udziałem chorych lub ochotników. Postępowanie autorów musi być zgodne z wymogami Deklaracji Helsińskiej w jej aktualnym brzmieniu (obecnie z 2008 roku). Autorzy powinni uzyskać zgodę właściwej komisji ds. etyki w nauce na przeprowadzenie badania i podpisaną świadomą zgodę każdej osoby biorącej udział w badaniu. Zgoda komisji bioetycznej jest też wymagana w przypadku prac na ludzkim materiale biologicznym (a także w pracach retrospektywnych). Informacje takie powinny być umieszczone w rozdziale „Materiał i metody”. Autorzy prac są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych chorych.
RECENZOWANIE PRAC
Prace nadesłane do redakcji podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Zasady recenzowania prac są szczegółowo przedstawione na stronie internetowej czasopisma; są one zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
UWAGI KOŃCOWE
Za prace publikowane w dwumiesięczniku Reumatologia autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek językowych bez porozumienia z autorem. Inne zmiany są konsultowane z autorami. Redakcja przekazuje autorom pracę do autoryzacji z prośbą o odesłanie jej w ciągu trzech dni.
Stosowanie się do przedstawionych wymagań jest warunkiem koniecznym do opublikowania pracy w czasopiśmie. Nie ma możliwości zrecenzowania i opublikowania artykułu niespełniającego wymogów formalnych.
Corocznie najlepsze prace oryginalne opublikowane w danym roku kalendarzowym będą nagradzane przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne.