Wskazówki dla autorów/Instructions for Authors

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW – ZASADY SKŁADANIA I PUBLIKOWANIA PRAC

Dwumiesięcznik Reumatologia jest recenzowanym czasopismem naukowym i przyjmuje do druku prace oryginalne, badania obserwacyjne, przekrojowe, prace przeglądowe, w tym oparte na analizie przypadków klinicznych ze wskazaniem ich istotnego znaczenia i innowacyjności, będące przeglądem i analizą literatury. Klasyczne opisy przypadków nie będą już przyjmowane ani jako odrębne artykuły, ani listy do redakcji. Czasopismo publikuje również rekomendacje, stanowiska ekspertów, listy do redakcji, wspomnienia oraz sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych.

Pismo zamieszcza artykuły redakcyjne, które są pisane na specjalne zaproszenie redakcji i nie są poddawane ocenie recenzentów. Czasopismo publikuje suplementy, możliwe jest też wykonanie reprintu czasopisma oraz publikowanie prac habilitacyjnych w postaci suplementu do czasopisma na koszt autora pracy.

Dostęp do wszystkich artykułów jest otwarty (OD) jako „złota droga otwartego dostępu”. Czasopismo ukazuje się w papierowej wersji (ISSN: 0034-6233) oraz w wersji elektronicznej (eISSN: 2084-9834 ) na stronie internetowej http:/spartanska.pl (zakładka Pion naukowy/Redakcja Reumatologii) oraz http://www.termedia.pl/Czasopismo/Reumatologia.

Czasopismo Reumatologia jest indeksowane w następujących bazach: Academic Journals Database, Academic Search Complete, Bielefeld Academic Search Engine, BIOSIS (Web of Science, Clarivate Analytics), Chemical Abstracts, CAS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, Electronic Journals Library (EZB), EMBASE, Free Medical Journals, Genamics/JournalSeek, Geneva Foundation Free Medical Journals, Google Scholar, Harvard Libraries – University of California Libraries, HINARI Access to Research, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Index Copernicus, J-Gate, NewJour, OhioLINK, Polish Ministry of Science and Higher Education (PMSHE), Polish Medical Library (GBL), ProQuest, PubMed Central (PMC), RedLink, SCIRUS, SCOPUS, Swiss University Library Network (RERO), Web of Science, WorldCat.

Prace należy nadsyłać tylko drogą elektroniczną po zalogowaniu i założeniu konta na stronie: http://www.editorialsystem.com/reum.

Artykuły muszą być przygotowane w języku angielskim. Autorzy, dla których język angielski nie jest językiem podstawowym, powinni skorzystać z pomocy eksperta, aby styl językowy nadesłanego artykułu był poprawny.

 

ZASADY SKŁADANIA PRAC

Uwagi ogólne

List przewodni zawarty w komentarzu do redakcji
Prosimy, aby składana praca była poprzedzona tzw. listem przewodnim do redakcji wyjaśniającym cele i znaczenie wyników pracy czy przeglądu literatury (w kilku zdaniach).

Tekst pracy
Tekst: czcionka 12 pkt Times New Roman, odstępy 1,5 cm między wierszami, marginesy 2,5 cm. Tekst nie powinien być formatowany. W tekście nie należy umieszczać tabel i rycin, ale w miejscu proponowanym przez autora trzeba umieścić odpowiednią informację, np. Table I, Figure 3.

Typ pracy, dane autorów i ich afiliacje, a także tytuł pracy, streszczenie oraz słowa kluczowe wpisuje się w kolejno ukazujące się okna panelu. Zdecydowanie prosimy o niepodawanie danych dotyczących autorów (dane personalne i afiliacje) w pliku treści pracy. Zasadnicza treść pracy bez abstraktu, danych autorów i ich afiliacji powinna zaczynać się od wprowadzenia (Introduction). Abstrakt wprowadzany jest w osobnym „oknie”. Dane w tekście mogące identyfikować autorów powinny być zamaskowane XXXX.

Słowa kluczowe
Słowa kluczowe (maksymalnie 3–5) powinny być zawarte w Tezaurusie Medical Subject Headings (MeSH®).

Strona tytułowa
Osobno wprowadzana jest strona tytułowa zawierająca dane personalne autorów, kolejność autorów, ich afiliacje. Przy wprowadzaniu autorów w panelu zgłoszeń prosimy o podanie (jeśli autor posiada) numeru ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Tabele i ryciny (fotografie)
Tabele, ryciny (fotografie) powinny być dołączone w osobnych plikach (niezależnie od typu pracy ich łączna liczba to maksymalnie 6).

Skróty
Skróty powinny być zdefiniowane przy pierwszym pojawieniu się w tekście, nie należy ich używać, jeśli pojęcie pojawia się w pracy tylko raz. Nie powinny być używane w tytule pracy, chyba że skrót jest bardziej znany niż jego rozszerzenie, np. RNA, DNA.

Podziękowania i oświadczenia
Podziękowania dla osób, których wkład w pracę był istotny, ale niewystarczający do spełnienia kryteriów autorstwa, oraz wskazanie źródeł finansowania powinny być zawarte na końcu artykułu w sekcji podziękowania przed piśmiennictwem.

Plagiaryzm, duplikacja pracy i inne odstępstwa od etyki w nauce i publikacjach naukowych
Wszystkie rękopisy przesyłane do Reumatologii są kontrolowane pod katem możliwości plagiatu za pomocą kontroli podobieństwa dzięki systemom antyplagiatowym (plagiat.pl, iThenticate ®).
W przypadku podejrzenia o niewłaściwą praktykę naukową, w tym plagiat i powielanie publikacji, sprawa jest rozpatrywane zgodnie z komisją etyki publikacji (COPE – Committee on Publication ethics), której zasady są dostępne na stronie: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20English%20flowcharts_9Nov2016.pdf

 

Uwagi szczegółowe

 

 1. Streszczenie – objętość minimum 250, a maksimum 300 słów dla prac oryginalnych, a od 100 do 150 słów dla prac przeglądowych.

Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną (wprowadzenie, cel pracy, materiał/metody, wyniki, wnioski).
Streszczenie pracy przeglądowej układ półstrukturalny z podaniem metodologii poszukiwania pozycji literatury, np. słowa kluczowe, zakres lat, pojęcia.

 

    2. Praca oryginalna
Limit stron: 15 stron, piśmiennictwo maksymalnie 40 pozycji, tabele, ryciny łącznie maksymalnie 6.
Praca oryginalna powinna mieć podział na: wstęp i cel pracy, materiał, metody (lub materiał i metody), wyniki, omówienie/dyskusja, wnioski.

Należy podać:

 • zgodę komisji bioetycznej z numerem zgody i/lub datą otrzymania,
 • źródło finansowania,
 • potencjalny konflikt interesów.

 

     3. Praca przeglądowa – w większości dowolny układ pracy, objętość maksymalnie 15 stron, do 60 pozycji piśmiennictwa; 6 tabel i/lub rycin łącznie.
     3a. Przegląd literatury oparty na serii przypadków/przypadku (case-based review) – do 15 stron, do 60 pozycji piśmiennictwa, 6 tabel i/lub rycin łącznie; prace przeglądowe oparte na analizie przypadku/przypadków powinny mieć wskazanie ich istotnego znaczenia z podaną strategią wyszukiwania pozycji literatury (np. słowa kluczowe, pojęcia) oraz bazy danych, z jakich korzystano.

    4. Krótkie doniesienie (short communication) – maksymalnie 2 strony, 30 pozycji piśmiennictwa, nie więcej niż 4 tabele i/lub ryciny łącznie

    5. Protokół – do 2 stron, 20 pozycji piśmiennictwa, nie więcej niż 4 tabele i/lub ryciny łącznie.

    6. List do redakcji – maksymalnie2 strony, 10 pozycji piśmiennictwa, 1 tabela lub rycina.

    7. Rekomendacje – maksymalnie 8 stron, 70 pozycji piśmiennictwa, maksymalnie 6 tabel i/lub rycin.

 

Piśmiennictwo
Prace cytowane w tekście powinny być numerowane według kolejności cytowań; odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych; należy podać nazwiska trzech pierwszych autorów (jeśli jest czterech autorów, to trzeba podać wszystkich) i dodać skrót „et al.”, tytuł pracy, skrót nazwy pisma (wg Index Medicus), tom, strony od–do. Ustaloną zasadą cytowania artykułów w czasopiśmie Reumatologia jest standard AMA (American Medical Association). Każdy przypis powinien być opatrzony nr DOI.

Przykład:
Rutkowska-Sak L, Gietka P. Clinical features and outcome of mixed connective tissue disease in developmental age – observational study from one center. Reumatologia 2019; 57: 315-319, DOI:10.5114/reum.2019.91275.

W przypadku cytowania monografii lub rozdziałów z książek należy podać autora książki, tytuł monografii, wydawcę, miejsce i rok wydania. Jeśli podaje się rozdział z książki, należy podać autora rozdziału, tytuł rozdziału, tytuł monografii, redaktora naukowego książki, wydawcę, miejsce i rok wydania, strony od–do.

Przykłady:
Cutolo M. Atlas of capillaroscopy in rheumatic diseases. Elsevier, Amsterdam 2010.
Kwiatkowska B. Reaktywne zapalenie stawów. In: Reumatologia kliniczna, Zimmermann-Górska I (ed.). Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 746–757.

 

Tabele
Tabele należy ponumerować liczbami rzymskimi według kolejności pojawiania się w pracy (Tab. I). Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Opis tabeli oraz objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcie skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą.

 

Ryciny i fotografie
Ryciny i fotografie powinny być numerowane liczbami arabskimi i załączone w oddzielnych plikach. Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg.

Rozmiar ryciny (fotografii) wraz z oznaczeniami i legendą nie powinien być większy niż 16 na 12 cm.

Prosimy „nie osadzać” rysunków i fotografii w dokumentach MS Office. Ryciny i fotografie są umieszczane w artykule w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone, prosimy zatem o ich staranne wykonanie. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację. Redakcja przyjmuje także ryciny i fotografie kolorowe. Na zamieszczenie fotografii wykorzystującej wizerunek osób (pacjentów) autor artykułu powinien uzyskać zgodę osoby fotografowanej i autora fotografii.

Wartości laboratoryjne i pomiary
Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (Systéme International d’Unités). Temperatura powinna być wyrażona w stopniach Celsjusza.

 

OŚWIADCZENIA

Autorzy są zobowiązani do przestrzegania zasad i dostosowanie się do najwyższych standardów etycznych w prowadzeniu badań naukowych i publikacji.
Autor czy współautor wg Międzynarodowego Komitetu Redaktorów Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors) powinien brać udział w:
A. Planowaniu badań lub analizie i interpretacji wyników.
B. Pisaniu danego artykułu lub poprawianiu go w ważnych kwestiach merytorycznych.
C. Zaakceptowaniu ostatecznej wersji wysłanej do czasopisma.
D. Zgoda na ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie aspekty pracy i pewność, że kwestie dotyczące dokładności lub integralności jakiejkolwiek części pracy zostały odpowiednio zbadane i rozwiązane przez autora.
Za autorstwo uważa się spełnienie jednocześnie wymienionych czterech przesłanek (A + B + C + D).
Szczegółowe informacje na temat roli autorów i współautorów można znaleźć pod linkiem:
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and responsibilities/defining-the-
role-of-authors-and-contributors.html

 

   1. O zakresie wykonanej pracy

Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) i WAME (World Association of Medical Editors), dlatego konieczne jest także podanie informacji o zakresie pracy każdego autora włożonej w tworzenie publikacji, m.in. kto jest autorem koncepcji pracy, założeń, metod, protokołu badań itp., oraz afiliacji każdego z autorów. Wzór oświadczenia o zakresie pracy dostępny jest na stronie internetowej czasopisma http:/spartanska.pl (po otwarciu zakładki Pion naukowy/Redakcja Reumatologii) oraz w panelu zgłoszeń http://editorialsystem.com/reum.

Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób/podmiotów w powstanie publikacji. Wszelkie przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” jako przejaw nierzetelności naukowej będą podlegały karom zwyczajowym.

 

   1. O przekazaniu praw autorskich, finansowaniu badań

Do każdej pracy nadesłanej do redakcji wymagane jest dołączenie oświadczenia, podpisanego przez wszystkich autorów, o przekazaniu Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji praw autorskich i wydawniczych, oraz potwierdzenia, że praca nie była wcześniej opublikowana lub oddana jednocześnie do druku w innym wydawnictwie.

 

   1. Autorzy są zobowiązani do ujawnienia konfliktu interesów

Konflikt interesów powstaje wówczas, gdy wobec któregokolwiek z autorów danej pracy zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności w przedstawieniu badania będącego przedmiotem pracy. Dotyczy to szczególnie przypadku istnienia jakichkolwiek powiązań autora o charakterze osobistym lub materialnym z podmiotami zainteresowanymi w dowiedzeniu tez prezentowanych w danym artykule.

Za konflikt interesów uważane jest m.in.:

   • posiadanie udziałów w podmiotach, które odniosą jakąkolwiek korzyść z danego wyniku badań,
   • praca lub doradztwo – bez względu na ich formę prawną – świadczone na rzecz takich podmiotów,
   • pobieranie honorariów, grantów bądź innego rodzaju korzyści osobistych lub finansowych od takich podmiotów.

Za konflikt interesów uznaje się ponadto opisane powyżej sytuacje obejmujące powiązanie autora z wszelkimi podmiotami zależnymi od podmiotów, które mogą odnieść bezpośrednie korzyści z tez prezentowanych w danej pracy.
Dla przejrzystości sytuacji w zakresie konfliktu interesów, autorzy zobowiązani są do podania ewentualnych źródeł finansowania swoich badań.
Konieczne jest przesłanie oświadczenia o braku lub istnieniu konfliktu interesów, ze wskazaniem, jaki konflikt interesów zachodzi, oraz wskazanie ewentualnego źródła finansowania badań do publikacji.

W przypadku oświadczenia konfliktu interesów (Conflict of Interests – COI) można załączyć wypełnione i zapisane w pliku PDF oświadczenie gotowe do pobrania i wypełnienia zamieszczone na stronie ICMJE http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/

 

   1. Źródło finansowania

Autorzy, zgłaszając pracę, wypełniają oświadczenie o braku lub źródle finansowania pracy ze wskazaniem formy finansowania, takiej jak: grant, instytucja naukowo-badawcza, stowarzyszenie, inny podmiot.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej czasopisma http:/spartanska.pl (zakładka Pion naukowy/Redakcja Reumatologii) oraz w panelu zgłoszeń http://www.editorialsystem.com/reum. Po wypełnieniu i podpisaniu oświadczeń wymagane jest ich załączenie (skan) przy umieszczaniu artykułu w elektronicznym systemie zgłoszeń.

 

   1. Etyczne standardy i zgoda komisji bioetycznej

Zgoda komisji ds. etyki w nauce jest wymagana w przypadku prac przedstawiających wyniki badań z udziałem chorych lub ochotników. Postępowanie autorów musi być zgodne z wymogami Deklaracji Helsińskiej Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA – World Medical Association) o etycznych zasadach prowadzenia badań medycznych z udziałem ludzi w jej aktualnym brzmieniu (obecnie z 2008 roku). Autorzy powinni uzyskać zgodę właściwej komisji ds. etyki w nauce na przeprowadzenie badania i podpisaną świadomą zgodę każdej osoby biorącej udział w badaniu. Zgoda komisji bioetycznej jest też wymagana w przypadku prac na ludzkim materiale biologicznym (także w pracach retrospektywnych). Informacje takie powinny być umieszczone w rozdziale „Materiał i metody”. Autorzy prac są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych chorych.

 

RECENZOWANIE PRAC
Prace podlegają wstępnej recenzji redaktora czasopisma z oceną pod względem formalnym (peer-review). Jeśli artykuł nie spełnia wymogów i jest niezgodny z profilem czasopisma lub uzyskał negatywną ocenę w systemie antyplagiatowym, jest odrzucany. W przypadku określonych braków redaktor odsyła artykuł do uzupełnienia przed dalszą ewaluacją pracy, w przypadku gdy spełnia wymogi formalne – jest przekazywany jest do dalszych recenzji merytorycznych.

Recenzje są tworzone przez specjalistów z danego zakresu tematycznego na zasadzie „double blind review”, to znaczy, że recenzent i autor nie znają swojej tożsamości. Prace nadesłane do redakcji podlegają ocenie minimum dwóch recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku.

Zasady recenzowania prac są również szczegółowo przedstawione na stronie internetowej czasopisma (http:/spartanska.pl w zakładce Pion naukowy/Redakcja Reumatologii) i są one zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl).

 

POPRAWA PRACY PO RECENZJACH
Praca po recenzjach wykonanych przez recenzentów zewnętrznych oraz redaktora czasopisma jest przesyłana do autorów w celu naniesienia poprawek. W tekście pracy poprawione fragmenty tekstu, informacji w tabelach, opisach tabel czy rycin powinny być naniesione innym kolorem lub w trybie „śledź zmiany”, tak by ułatwiło to dalsze opracowanie tekstu na etapie przygotowania do publikacji. Poprawa pracy powinna być odesłana za pomocą panelu elektronicznego z listem załączonym jako komentarz dla recenzentów z ustosunkowaniem się do pytań recenzentów i wyjaśnieniem wprowadzonych zmian.

 

KOREKTA AUTORSKA PRZED PUBLIKACJĄ
Artykuł po zaakceptowaniu do druku jest przygotowywany przez redaktorów wewnętrznych i w pliku PDF przesyłany do autora do korespondencji, który jest zobowiązany do uważnego przejrzenia tekstu, zaakceptowania już ewentualnie dokonanych zmian oraz przekazania redakcji wszystkich uwag w celu poprawy ewentualnych błędów w tekście i materiale graficznym. Uwagi autora powinny być odpowiednio naniesione na plik PDF jako komentarz w odpowiednim miejscu lub przesłane w oddzielnym liście (MS-Word) z podaniem miejsca w tekście (kolumna, wers, proponowana zmiana) lub w tabeli czy rycinie. Wszystkie uwagi powinny być przekazane w sposób jasny i czytelny.

 

ERRATA
W wyjątkowych sytuacjach, gdy artykuł został już opublikowany, istnieje możliwość przesłania do redaktora prośby o korektę. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez redaktora wniosku zmiany zostaną opublikowane w formie erraty w kolejnym numerze czasopisma.

 

WYCOFANIE OPUBLIKOWANEJ PRACY (RETRAKCJA)
Jeśli ujawnione zostanie po publikacji pracy nieetyczne działanie w nauce (patrz wyżej: plagiat, duplikacja pracy, fabrykowanie danych), zostanie wszczęta procedura retrakcji. O zaistniałej sytuacji autorzy zostaną niezwłocznie poinformowani. Wycofana praca zostanie odpowiednio opisana na stronie czasopisma oraz informacja i powód wycofania będą przedstawione na stronach baz indeksacyjnych. Procedura retrakcji pracy przeprowadzana jest zgodnie z rekomendacjami COPE https://publicationethics.org/files/retraction-guidelines.pdf

 

UWAGI KOŃCOWE
Za prace publikowane w dwumiesięczniku Reumatologia autorzy nie ponoszą kosztów ani nie otrzymują wynagrodzenia.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek językowych bez porozumienia z autorem. Wszystkie inne zmiany są konsultowane z autorem.
Stosowanie się do przedstawionych wymagań jest warunkiem koniecznym do opublikowania pracy w czasopiśmie.