Status i forma prawna

Status i forma prawna
  1. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest państwową jednostką organizacyjną, Instytutem badawczym
  2. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Zdrowia
  3. Siedzibą Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest m.st.Warszawa
  4. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji posiada osobowość prawną
  5. Instytut zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066382 w dniu 04.12.2001 r.
  6. Instytut wpisany jest do księgi Rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000018585
  7. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji ma nadany: REGON 000288567; NIP 525-001-10-42
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji działa na podstawie:
  1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (j.t. Dz.U. z 2015 poz. 1095)
  2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1376) (pobierz plik PDF 0,3 MB)