Przedmiot i zadania

 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, studiów podyplomowych i doktoranckich, kształcenie kadry medycznej, nadawanie stopni naukowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, upowszechnianie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym prowadzenie prac wdrożeniowych, uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia, w obszarze:
  1. gerontologii;
  2. geriatrii oraz dyscyplin pokrewnych (psychogeriatrii, neurogeriatrii, neuroortopedii, onkologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, diabetologii, gastroenterologii i kardiologii dla osób powyżej 60. roku życia);
  3. reumatologii;
  4. rehabilitacji medycznej;
  5. ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
  6. chorób przewlekłych i chorób powodujących niesamodzielność;
  7. farmakologii klinicznej;
  8. zdrowia publicznego.
 2. W związku z prowadzoną działalnością do zadań Instytutu należy:
  1. inicjowanie, planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach, o których mowa w pkt. 1;
  2. opracowywanie standardów medycznych i wytycznych w zakresach będących przedmiotem działania Instytutu;
  3. inicjowanie, planowanie, organizowanie i prowadzenie badań klinicznych w obszarach będących przedmiotem działania instytutu;
  4. inicjowanie, planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu biomechaniki medycznej i inżynierii rehabilitacyjnej, objętych przedmiotem działania Instytutu;
  5. opracowywanie, analizowanie , ocenianie i wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, w tym nowych procedur medycznych, a także opracowywanie i upowszechnianie metod oceny technologii medycznych;
  6. projektowanie i wytwarzanie unikatowych urządzeń i wyrobów w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, urządzeń modelowych, prototypów oraz serii informacyjnych, próbnych i półtechnicznych, a także produkcja tych urządzeń i wyrobów;
  7. upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym poprzez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;
  8. świadczenie usług badawczych oraz opracowywanie ekspertyz i opinii w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
  9. opracowywanie wskazań do określania kryteriów medycznych przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej przez choroby wywołane schorzeniami geriatrycznymi, reumatycznymi i ortopedycznymi dla osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego;
  10. określanie wytycznych i rekomendacji dotyczących procesu leczenia oraz uwarunkowań medycznych aktywizacji zawodowej i społecznej osób starszych oraz chorych reumatycznie, w szczególności dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; wytyczne i rekomendacje wymagają akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia;
  11. realizowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie działalności Instytutu;
  12. opracowywanie standardów szkolenia i weryfikacja jednostek prowadzących szkolenie osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
  13. kształcenie naukowe i specjalistyczne kadr medycznych, w tym szkolenie osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w obszarach, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2-6, a także w zakresie chorób wewnętrznych i opieki długoterminowej;
  14. wykonywanie oraz opracowywanie analiz dotyczących stanu i rozwoju medycyny w obszarach, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1-6;
  15. inicjowanie lub współpraca merytoryczna w przygotowaniu projektów założeń i projektów aktów prawnych oraz projektów innych dokumentów dotyczących ochrony zdrowia, w tym zdrowia publicznego oraz opieki nad osobami starszymi;
  16. uczestnictwo w systemie ochrony zdrowia poprzez:
   • wykonywanie działalności leczniczej,
   • przygotowywanie osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawód medyczny;
  17. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
  18. prowadzenie studiów podyplomowych i studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, w szczególności szkoleń i kursów dokształcających;
  19. nadawanie stopni naukowych zgodnie z przepisami o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.