Podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych

Opublikowano 12 października 2015, 07:30

f214

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, i wsparciu udzielonemu przez Ministerstwo Zdrowia, Instytutu Reumatologii w Warszawie realizuje projekt pod nazwą„Podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację klinik Instytutu Reumatologii w Warszawie”.

W dniu 16 listopada 2010 r. podpisano umowę z Instytucją Wdrażającą, tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na realizację Projektu pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację klinik Instytutu Reumatologii w Warszawie”.

Wartość całej inwestycji szacowana jest na kwotę 9.534.273 zł, z czego wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8.104.132 zł, co stanowi 85% całej inwestycji, pozostałe 15 % wartości inwestycji stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie równej 1.430.141 zł. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje prace związane przebudową pomieszczeń Kliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego (wysoki parter) i Kliniki Reumatologii (I piętro), oraz zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego. Inwestycja polega na przebudowie istniejących klinik w ich obrębie. W zakres inwestycji wchodzi:

  • przebudowa Kliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego na wysokim parterze w budynku A gmachu głównego Instytutu Reumatologii,
  • przebudowa Kliniki Reumatologii na I piętrze w budynku A gmachu głównego Instytutu Reumatologii,
  • zakup ultrasonografu cyfrowego przeznaczonego do badań ogólnych i naczyniowych, lokalizacja – Zakład Radiologii,
  • zakup densytometru rentgenowskiego o wysokiej jakości diagnostycznej, powtarzalności badań o błędzie nie przekraczającym 1%, lokalizacja – Zakład Radiologii,
  • zakup sterylizatora plazmowego, lokalizacja – Klinika Reumoortopedii.

W wyniku realizacji Projektu poprawi się jakość i standard usług medycznych świadczonych przez Instytut Reumatologii. Unowocześnieniu ulegnie standard wyposażenia pokoi chorych, gabinetów zabiegowych, sanitariatów i kuchenek oddziałowych. W wyniku zakupu nowego sprzętu medycznego zwiększy się jakość i dostępność świadczeń medycznych realizowanych za pomocą tego tych urządzeń.

Informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w tym dotyczące XII Priorytetu i Działania 12.2 dostępne są na stronie Internetowej: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko