Pacjent post-COVID-owy. Co już wiemy, a co przed nami?

Opublikowano 28 marca 2023, 06:11

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Pacjent post-COVID-owy. Co już wiemy, a co przed nami?

Oddajemy Państwu publikację będącą zbiorem artykułów doświadczonych naukowców z wiodących ośrodków klinicznych i instytutów badawczych, którzy opisali sytuacją pandemiczną w latach 2021-2022 w różnych obszarach terapeutycznych, postępy naukowe i medyczne oraz aktualne wytyczne dotyczące opieki nad pacjentem pocovidowym. Publikacja jest kontynuacją zbioru artykułów wydanych w 2021 roku pt.: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje , a co się zmienia?

 

Publikowane teksty powstały na podstawie wykładów prezentowanych na konferencji „Pacjent post-COVID-owy, co już wiemy, a co przed nami?, która odbyła się w formie hybrydowej w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie w dniach 14–15 listopada 2022 roku. Była to druga konferencja organizowana przez NIGRiR dzięki grantowi Ministerstwa Edukacji i Nauki
w ramach programu „Doskonała Nauka”, której tematyka poruszała przede wszystkim problem COVID-19 w aspektach: naukowym, klinicznym i epidemiologicznym. W czasie konferencji omówiono tematy odległych następstw COVID-19, problemów organizacyjnych w ochronie zdrowia wynikających
z pandemii oraz możliwości wykorzystania współczesnych narzędzi komunikacyjnych do przepływu
wiedzy.

Redaktor Naukowy

Maria Maślińska

 

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Doskonała Nauka” nr projektu DNK/SP/549767/2022 kwota dofinansowania 257 600,00 zł, całkowita wartość projektu 287 100,00 zł

 

Publikacja jest dostępna w postaci e-wydania/The publication is available as an e-publication

https://doi.org/10.5281/zenodo.7767356

 

 

NEW BOOK RELEASE

A post-COVID patient. What we know and what is ahead of us?

 

We present to you a publication that is a collection of articles by experienced scientists from leading clinical centers and research institutes, who described the pandemic situation in 2021-2022 in various therapeutic areas, scientific and medical progress, and current guidelines for the care of a post-covid patient. The publication is a continuation of the collection of articles published in 2021 entitled: „Post-COVID patient. What stays and what changes?”

The texts published in our book are based on the lectures presented at the hybrid format conference titled „A post-COVID patient – what we know and what is ahead of us?”, which took place on November 14–15th 2022 at the National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation in Warsaw. This was a second conference organised by the Institute – thanks to the grant provided by the Ministry of Education and Science as a part of the „Excellent Science” program – which concerned a subject of COVID-19 and its scientific, clinical and epidemiologic aspects. During the conference the problems of: COVD-19 late effects, health care organizational challenges arising from the pandemic and the utilization of modern communication tools in the circulation of knowledge were discussed.

 

                                                                                                                                                             Scientific Editor

Maria Maślińska

 

Publication co-financed from the state budget under the programme of the Minister of Education and Science entitled: „Excellent Science” project number DNK/SP/549767/2022 grant amount 257 600.00 PLN, total project value 287 100.00 PLN.

 

 

 

Zapraszamy do lektury!