Nowelizacja Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Opublikowano 3 lipca 2019, 06:25

W związku z nowelizacją Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1127), w dniu dzisiejszym tj. 3 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej i jej kosztów, o czym poniżej:

• Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej dotychczas dotyczyło jedynie pacjentek
w warunkach ciąży, porodu i połogu.
• Prawem do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej zostali objęci pacjenci małoletni
lub posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustawa uściśla również, że przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, w podmiocie leczniczym,
nad pacjentami małoletnimi lub posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rozumie się prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.
• Ustępuje prawo do pobierania opłat za koszty realizacji prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, w podmiocie leczniczym, nad pacjentami małoletnimi albo posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Zmianie uległ art. 34-35 (ROZDZIAŁ 9. PRAWO PACJENTA DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO) ww. ustawy oraz ich treść:
„ROZDZIAŁ 9. PRAWO PACJENTA DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO
I RODZINNEGO.

Art. 33 [Prawo do kontaktu osobistego z innymi osobami]
1. Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust. 1.

Art. 34 [Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej]
1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę,
która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną
nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.
3.5) Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim
lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 33 ust. 1, rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. wchodzi od 2019-07-03

Art. 35 [Koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1]
1. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
2. Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1
i art. 34 ust. 1.

3. Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu leczniczego podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
4.6) Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 3. wchodzi od 2019-07-03”