Ревматологія з УкраЇною!!!

Opublikowano 1 marca 2022, 10:45

Для всього світу поточні події та російська агресія виявилися шоком, які завадили науковим зусиллям і мирному розвитку, але все ж призвели до прориву в нашому мисленні та діях. У сучасній Європі ми всі співпрацюємо один з одним, особливо в науковій сфері. Серед редакторів, членів вченої ради, авторів і рецензентів, а також читачів журналу “Reumatologia” багато колег з України, зокрема редактор Олена Зімба, член Вченої ради Роман Яцишин, а серед авторів напр. Оксана Боярчук, Ярина Бойко, Вікторія Іванова, Марина Вакарук, Наталія Шевченко, Наталія Вайзер, Таміла Козіна, Ольга Синоверська, Оксана Чубата, Ольга Марчук, Анна Гаврилюк, Сміян Світлана, Юскевич Валентина, Жулькевич Ігор, Маховська Олександра та інші. Зберігаємо в пам’яті професора Анатолія Станіславовича Свінціцького, який пішов з життя у 2020 році, президента «Асоціації польських лікарів в Україні», академіка Академії вищих наук України, почесного члена Польської медичної академії , член Всесвітньої академії Альберта Швейцера – а також наш друг, багаторічний член вченої ради та рецензент журналу “Reumatologia”. Залучення наших українських друзів до спільноти “Reumatologia” є свідченням нашої співпраці та досягнення тих самих мирних цілей. Сьогодні, у такий трагічний для України та Європи час, наукова спільнота також має зібратися і всіляко протестувати проти всіх дій, що суперечать ідеалам, якими має керуватися людство.Я хотіла би від редакції журналу не лише висловити глибоке співчуття і підтримати словом, а й прошу повідомити нам як реально ми можемо допомогти нашим українським колегам та їхнім родинам.

                                                                                    

                                                                                           контакт

                                                                                          maslinskam@gmail.com

                                                                                        redakcja@spartanska.pl

                                                 

                                                                                         Від імені редакції

                                                                                         Maria Maślińska

                                                                                        головний редактор

 

Reumatologia z Ukrainą!!!

Dla całego świata obecne wydarzenia i agresja ze strony Rosji okazała się wstrząsem, wyłomem w dotychczasowym myśleniu i sytuacją hamującą myślenie o nauce i spokojnym rozwoju. Wszyscy w dzisiejszej Europie współpracowaliśmy ze sobą szczególnie na płaszczyźnie naukowej.  Wśród redaktorów, członków Rady Naukowej, autorów i recenzentów, jak i czytelników czasopisma Reumatologia jest wielu kolegów z Ukrainy między innymi  redaktor Olena Zimba, członek Rady Naukowej Roman Yatsyshyn, a wśród autorów m. in.  Oksana Boyarchuk, Yaryna Boyko, Viktoriia Ivanova, Maryna Vakaruk, Nataliia Shevchenko, Nataliia Vaizer, Tamila Kozina,  Olha Synoverska, Oksana Chubata, Olha Marchuk, Anna Havryliuk, Svitlana I. Smiyan, Valentyna V. Yuskevych, Igor V. Zhulkevych, Oleksandra S. Makhovska i in.  Przez lata naszym przyjacielem, członkiem rady naukowej i  recenzentem był nieżyjący już profesor Anatol Święcicki prezes „ Stowarzyszenia lekarzy polskich na Ukrainie”, akademik Akademii Nauk Wyższych Ukrainy, członek honorowy Polskiej Akademii Medycyny, członek Światowej Akademii im. Alberta Schweitzera. To świadczy o naszej współpracy i dążeniu do tych samych pokojowych celów.

Dziś w chwili tak tragicznej dla Ukrainy i Europy społeczność naukowa powinna również łączyć się i w możliwy sposób protestować przeciwko działaniom zaprzeczającym wszystkim ideałom, które powinny przyświecać ludzkości.

Chciałabym ze strony redakcji czasopisma nie tylko złożyć głębokie wyrazy współczucia, wesprzeć choćby słowem, ale proszę też o sygnał jak realnie możemy naszym Ukraińskim Kolegom i ich rodzinom służyć pomocą.

mail do kontaktu

                                                                                                     maslinskam@gmail.com

                                                                                                      redakcja@spartanska.pl

 

                                                                                                    W imieniu zespołu redakcyjnego

                                                                                                    Maria Maślińska

                                                                                                    redaktor naczelna    

 

Reumatologia with Ukraine !

 

For the whole world,  current events and Russian aggression turned out to be a shock, hindering  scientific effort and peaceful development, but still – leading to a breakthrough in the way we think and act.  In today’s Europe we all collaborate with each other, especially on the scientific field. Among the editors, members of the scientific council, authors and reviewers, as well as readers of the journal Reumatologia, there are many colleagues from Ukraine, including editor Olena Zimba, member of the Scientific Council Roman Yatsyshyn, and among the authors e.g. Oksana Boyarchuk, Yaryna Boyko, Viktoriia Ivanova, Maryna Vakaruk, Nataliia Shevchenko, Nataliia Vaizer, Tamila Kozina, Olha Synoverska, Oksana Chubata, Olha Marchuk, Anna Havryliuk, Svitlana I. Smiyan, Valentyna V. Yuskevych, Iychgor V. Zheksulkevych Makhovska et al. We keep in our memory professor Anatol Święcicki (Анатолій Станіславович Свінціцький), who passed away in 2020, president of the „Association of Polish doctors in Ukraine”, academician of the Academy of Higher Sciences of Ukraine, honorary member of the Polish Academy of Medicine, member of the World Academy of Albert Schweitzer – and also our friend, long-time member of the scientific council and reviewer of Reumatologia. The involvement of our Ukrainian Friends in the Reumatologia  community is the evidence of our cooperation and pursuit of the same peaceful goals.

Today, at the time so tragic for Ukraine and Europe, the scientific community should also come together and protest in every possible way against all actions, that contradict ideals, that should guide the mankind.

On behalf of  the editorial staff of our journal I would like to express not only our deepest sympathy and support for our Ukrainian Colleagues, but also ask them to let us all now, how can we help them and their families.

 

 

e- mail to contact us

maslinskam@gmail.com

redakcja@spartanska.pl

 

 

on behalf of the editorial team

Maria Maślińska

Reumatologia  Editor – in – Chief

 

Redakcja dziękuje Panu dr Vitalijowi Chesniaic za tłumaczenie na język ukraiński oraz Panu Krzysztofowi Malikowi za przygotowanie grafiki.