Konkurs plastyczny „Naklejka Dzielnego Pacjenta NIGRiR”

Opublikowano 3 marca 2022, 09:46

Z okazji Światowego Dnia Chorób Reumatycznych Dzieci i Młodzieży, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na najładniejszą naklejkę Dzielnego Pacjenta NIGRiR.

Poniżej regulamin i zgoda rodzica na udział:

Regulamin konkursu plastycznego  „Naklejka Dzielnego Pacjenta NIGRiR

1.Organizator.

Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Konkurs jest organizowany w związku z Światowym Dniem Chorób Reumatycznych Dzieci i Młodzieży.

2.Cele konkursu:

 1. Szerzenie wiedzy związanej z chorobą reumatyzmu u dzieci i młodzieży
 2. Kształtowanie wyobraźni poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych.
 3. Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, integracja.

I .Warunki uczestnictwa.

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej pt. „Dzielny Pacjent NIGRiR”.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci do 18 r.ż.
 • Jury będzie oceniać prace w 3 kategoriach wiekowych:

I kategoria do 8 lat, II kategoria 9-12 lat, III kategoria 13-18 lat.

 • Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną.
 • Format prac plastycznych – rozmiar A4.
 • Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą brane pod uwagę malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
 • Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie lub dołączając kartkę podając imię, nazwisko, wiek dziecka.  .
 • Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 1. Termin i miejsce składania prac.

Pracę wraz ze zgodą na udział należy dostarczyć do 16 marca 2022 r.

 • Przesłać na adres:
  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa z dopiskiem „Konkurs plastyczny NIGRiR, (liczy się data wpłynięcia).
 • Przesłać emailowo na adres: molczyk@edu.um.warszawa.pl (oryginał należy dostarczyć przy odbiorze nagrody)
 • lub osobiście złożyć w Kancelarii Instytutu z dopiskiem „Konkurs plastyczny NIGRiR”

 2. Rozstrzygnięcie konkursu.

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej, najlepiej ilustrujące temat przewodni. Jury w ocenie uwzględni przede wszystkim:

 • dobór treści do tematu,
 • estetykę wykonania,
 • oryginalność i pomysłowość.

Spośród prac zostaną wybrane trzy najlepsze w każdej kategorii wiekowej a ich autorzy otrzymają nagrody. Dodatkowo najmłodsi pacjenci przebywający w Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego wybiorą spośród laureatów, za pomocą głosowania, pracę, której autor otrzyma nagrodę główną.

3. Ogłoszenie wyników konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu 18 marca 2022 r.

II. Uwagi dodatkowe.

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Magdalena Wijatkowska (wijatkowska@spartanska.pl)

Zgoda na udział, Konkurs Naklejka Dzielnego Pacjenta NIGRiR