Zmierz się z Frailty. FaceUp to Frailty

Opublikowano 20 grudnia 2019, 07:40

W dniu 27 listopada 2019r. odbyła się w Brukseli konferencja podsumowująca projekt Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age in Europe: the ADVANTAGE initiative — ADVANTAGE’ (Wspólne działanie dotyczące zapobiegania zespołowi kruchości 2017-2019. Kompleksowe podejście w zakresie promowania życia w zaawansowanym wieku bez niepełnosprawności w Europie: Inicjatywa ADVANTAGE No 724099). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – Pan Dyrektor Naczelny dr n med. Marek Tombarkiewicz, prof. Tomasz Targowski, dr Ewa Kądalska z Kliniki Geriatri oraz z-ca dyrektora Pan Adrian Pękacz i Małgorzata Mazur – radca prawny.
 

  • Podczas konferencji przedstawiciele Polski wysłuchali prezentacji liderów projektu oraz uczestniczyli w dyskusji na temat osiągnięć projektu, w tym głównego dokumentu o ostatecznie przyjętym tytule: Promoting Healthy Ageing Through a Frailty Prevention Approach, uczestniczyli również w debacie nt dorobku projektu Advantage i znaczenia projektu dla zdrowia publicznego w Europie. Omówione zostały również aktywności związane z upowszechnianiem dorobku projektu (w ramach zadania WP2) i zadania ewaluacyjne (WP3).
  • Projekt JA ADVANTAGE przyczynił się do współdziałania 22 państw europejskich i 35 instytucji na rzecz uwolnienia starzejącej się populacji od niepełnosprawności, do której prowadzi zespół kruchości/słabości (frailty syndrome)
  • Wzrosła świadomość obywateli państw członkowskich i interesariuszy (tu szczególnie decydentów polityki zdrowotnej i społecznej, kadry zarządzającej, świadczeniodawców, specjalistów, środowisk akademickich, pacjentów i ich opiekunów oraz ich reprezentantów – organizacji pozarządowych) w zakresie istoty zespołu kruchości/słabości i jego niekwestionowanego wpływu na ograniczenie lub utratę sprawności funkcjonalnej osób starszych j a także konieczności podejmowania działań na rzecz zapobiegania zespołowi kruchości (frailty syndrome)
  • Państwa uczestniczące w inicjatywie JA ADVANTAGE, w tym Polska, opracowały własne Mapy Drogowe – zawierające opis działań, pogrupowanych w 10 domenach opisanych w dokumencie Promoting Healthy Ageing Through the Frailty Prevention Approach, które Państwa te uważają za ważne i zasadne do pilnego podjęcia w najbliższych latach, w aspekcie efektywnego zapobiegania zespołowi kruchości/słabości a tym samym poprawy jakości życia w starzejącej się populacji.

Przedstawiciele Polski mają wkład w tworzenie w/wym dokumentu (aktywności w zadaniach WP2: Strategie w komunikacji, budowanie świadomości, upowszechnianie rezultatów projektu przez partnerów, WP4: Przegląd systematyczny w celu odkrywania różnych narzędzi dla potrzeb prowadzenia skriningu i diagnostyki frailty oraz analizy relacji pomiędzy frailty a wielochorobowością i WP6: Postępowanie z osobami dotkniętymi zespołem kruchości na poziomie indywidualnym).
Podczas realizacji projektu podjęto współpracę z licznymi interesariuszami (około 17 instytucji włączonych). Prowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną Zmierz się z Frailty. FaceUp to Frailty, założono platformę informacyjno-edukacyjną: zespolkruchosci.edu.pl, na której zgodnie z wytycznymi projektu zamieszczono wywiady, historie prawdziwe, plakaty, fotografie, newslettery, zorganizowano 2 ogólnopolskie konferencje (2018, 2019).
Więcej informacji na temat projektu i zespołu kruchości/słabości (fraulty syndrome) można znaleźć na stronach: www.advantageja.eu oraz zespolkruchosci.edu.pl