Zarządzenia z 2021 R.

Opublikowano 5 stycznia 2021, 03:50

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2021 w sprawie udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie wraz z załącznikami.

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2021 w sprawie wprowadzenia „Zasad Polityki Rachunkowości” w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo-księgowych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2021 w sprawie powołania Komisji Bioetycznej NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu projektów badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców finansowanych w ramach działalności naukowej NIGRIR

Zarządzenie Dyrektora nr 6/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zadań badawczych finansowanych w ramach działalności naukowej NIGRIR

Zarządzenie Dyrektora nr 7/2021 w sprawie wprowadzenia procedury wyłaniania najemców oraz dzierżawców lokali i powierzchni użytkowych w NIGRIR

Zarządzenie Dyrektora nr 8/2021 w sprawie powołania Komisji ds. wyłaniania najemców lub dzierżawców w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 8A/2021 w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów członków Rady Naukowej NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 9/2021 w sprawie wykorzystania systemu AMMS do ordynowania leków pacjentom NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 10/2021 w sprawie organizacji przyjęć pacjentów w NIGRiR w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora nr 11/2021 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności wypadku przy pracy w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 12/2021 zmieniające Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie organizacji przyjęć pacjentów do NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 13/2021 w sprawie dnia wolnego od pracy w 2021 roku przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Dyrektora nr 14/2021 w sprawie organizacji przyjęć pacjentów do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie w stanie zagrożenia epidemicznego

Zarządzenie Dyrektora nr 15/2021  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2020 Dyrektora NIGRiR z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. modernizacji bloku operacyjnego NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 16/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Spartańskiej 1 (Działka gruntu nr 138)

Zarządzenie Dyrektora nr 17/2021 w sprawie wprowadzenia listy badań laboratoryjnych dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Dyrektora nr 18/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Spartańskiej 1 (Działka gruntu nr 138)

Zarządzenie Dyrektora nr 19/2021 w sprawie zobowiązania pracowników NIGRiR do uzyskania certyfikatów e-ZLA (ZUS) oraz ich zaimportowania do systemu AMMS.

Zarządzenie Dyrektora nr 20/2021 w sprawie organizacji wakacyjnych praktyk studenckich realizowanych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora nr 21/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowiska naukowe

Zarządzenie Dyrektora nr 22/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 23/2021 w sprawie wprowadzenia wakacyjnego cennika badań na obecność SARS-CoV-2 dla pracowników Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie oraz osób im najbliższych

Zarządzenie Dyrektora nr 23A/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. Etyki w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 24/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowiska Kierownika Kliniki i Polikliniki Reumatologii oraz Kierownika Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Zarządzenie Dyrektora nr 25/2021 w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 26/2021 zmieniające Regulamin Organizacyjny NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 27/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe

Zarządzenie Dyrektora nr 28/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowania i rejestrowania umów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora nr 29/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wakacyjnego cennika badań na obecność SARS-CoV-2 dla pracowników Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie oraz osób im najbliższych

Zarządzenie Dyrektora nr 30/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 43/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

Zarządzenie Dyrektora nr 31/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Zarządzenie Dyrektora nr 32/2021 w sprawie warunków ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku naukowym w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora nr 33/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie w sprawie powołania stałej komisji kasacyjnej

Zarządzenie Dyrektora nr 34/2021 w sprawie przeprowadzenia spisów z natury środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora nr 35/2021 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. projektu pn. „Wdrożenie standardu Dostępność Plus w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie”

Zarządzenie Dyrektora nr 36/2021 w sprawie organizacji przyjęć pacjentów do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie w stanie zagrożenia epidemicznego

Zarządzenie Dyrektora nr 37/2021 zmieniające Regulamin Organizacyjny NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 38/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie rocznego planu finansowego w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z/s w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora nr 39/2021 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

Zarządzenie Dyrektora nr 40/2021 w sprawie ograniczenia odwiedzin pacjentów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z/s w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora nr 41/2021 w sprawie dnia wolnego od pracy w 2022 roku przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Dyrektora nr 42/2021 zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursów ofert na świadczenia zdrowotne.

Zarządzenie Dyrektora nr 43/2021 zmieniające Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości

Zarządzenie Dyrektora nr 44/2021 w sprawie przeprowadzenia spisu kontrolnego apteczek, odczynników oraz materiałów laboratoryjnych

Zarządzenie Dyrektora nr 45/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe Adiunkta w Klinice i Poliklinice Neuroortopedii i Neurologii

Zarządzenie Dyrektora nr 46/2021 w sprawie wprowadzenia procedury okreslajacej zakres wywiadu lekarskiego i badania fizykalnego pacjentow w klinikach NIGRiR