Prenumerata

Prenumerata

Proszę o składanie zamówień poprzez e-mail: redakcja@spartanska.pl

załączając potwierdzenie przelewu oraz podając poniższe dane:

Zamówienie z fakturą         Zamówienie bez faktury:
Imię Imię
Nazwisko Nazwisko
Adres firmy Adres do wysyłki
NIP Kontakt telefoniczny
Regon e-mail
Kontakt telefoniczny
e-mail
Adres do wysyłki jeśli jest inny od adresu firm

W przypadku zamówienia pojedynczych egzemplarzy należy podać: numer, rok oraz ilość egzemplarzy.

Cena  jednego egzemplarza 22 PLN

6 miesięcy (3 numery)     60 PLN  + całkowity koszt wysyłki / półroczny 20 PLN

12 miesięcy (6 numerów)    120 PLN + całkowity koszt wysyłki / roczny 39 PLN

Numer konta do przelewu: 76 2490 0005 0000 4600 7468 6439

Tytuł przelewu: imię.nazwisko prenumerata Reumatologia

 

W razie pytań prosimy o kontakt:
e-mail: redakcja@spartanska.pl
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 
1.Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@spartanska.pl;

3.Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4.Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

5.Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 
1.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;

2.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

4.Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.